Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jakub Marcinowski"

Wpływ gwałtownej zmiany temperatury na stan wytężenia silosów stalowych DOI:10.15199/33.2015.09.41


  Zmiana temperatury może być istotnym czynnikiem wpływającym na stan wytężenia ścian silosów stalowych, awpewnych okolicznościachmoże się stać przyczyną awarii tych konstrukcji. Punkt 5.6 normy obciążeniowej EN 1991-4:2006 zawiera zapisy dotyczące wzrostu naprężeń w elementach konstrukcyjnych silosu spowodowanego różnicą temperatury materiału składowanego i płaszcza silosu. Norma podaje wzór na wzrost parcia poziomego w silosie wypełnionym materiałem sypkimw warunkach pojawienia się różnicy temperaturymiędzy ścianami silosu amateriałemskładowanym.Wartykule przedstawiono wyprowadzenie tego wzoru oraz dyskusję na temat określenia efektywnego modułu sztywności materiału składowanego EsU. Ilustracją rozważań teoretycznych zawartych w artykule są wybrane przykłady analiz wzrostu wytężenia ściany silosu w efekcie jej ochłodzenia. Rozważono silosy o różnej smukłości oraz różne współczynniki tarcia materiału składowanego o ścianę. Obliczenia wykazały, że gwałtowne ochłodzenie ściany silosu stalowego może skutkować wzrostem parcia poziomego nawet o 27% i w ostateczności awarią. Słowa kluczowe: silosy stalowe, spadek temperatury, wzrost parcia poziomego, rozwiązanie analityczne.Każdy projektant silosów bez wahania wymieni główne czynniki wpływające na stan wytężenia projektowanych przez siebie stalowych konstrukcji powłokowych, ale rzadko wśród tych czynników pojawi się zmiana temperatury, mimo iż występuje ona w normie obciążeniowej [1]. Punkt 5.6 tej normy zawiera zapisy dotyczące wzrostu naprężeń w elementach konstrukcyjnych silosu spowodowanego różnicą temperatury materiału składowanego i płaszcza silosu. Zjawisko wzrostu naprężeń w ścianach silosu na skutek zmiany temperatury jest przedmiotem wielu współczesnych publikacji dotyczących zarówno silosów stalowych, jak i żelbetowych. Warto w tym kontekście wspomnieć prace prof. Łapko ze współpracownikami ([2] i [3]). Carson i Holmes w pracy [4] wymieniają zmianę temperatury jako ist[...]

Naprężenia w warstwowej konstrukcji zespolonej z materiałów o różnej rozszerzalności termicznej DOI:10.15199/33.2018.04.37


  Wpraktyce inżynierskiej wielokrotnie mamy do czynienia z łączeniem materiałów o różnych charakterystykach wytrzymałościowych i właściwościach fizycznych. Zazwyczaj jest to zabieg celowy, zwłaszcza w przypadku technologii wzmacniania lub powierzchniowych prac naprawczych. Do napraw stosuje się zazwyczaj włóknokompozyty na bazie włókien szklanych, bazaltowych lub węglowych o innej rozszerzalności cieplnej niż materiał naprawianej konstrukcji (stalowej, ceglanej czy żelbetowej). Z łączeniem materiałów o różnych parametrach wytrzymałościowych i właściwościach fizycznych mamy do czynienia także w przypadku konstrukcji zespolonych. Prowadzone są badania nad stropami zespolonymi drewniano- -stalowymi lub drewniano-aluminiowymi. W przypadku takich rozwiązań znaczne różnice wartości współczynników rozszerzalności cieplnej mogą prowadzić do powstawania relatywnie dużych naprężeń na skutek zmiany temperatury. Wiele praktycznych problemów związanych z wpływem zmian temperatury na stan wytężenia i deformacje konstrukcji poruszono w [3 ÷ 5]. Rozważania przedstawione w artykule dotyczą ustalenia rozkładu naprężeń w obu częściach dwuwarstwowego pręta zespolonego, w warunkach zmiany temperatury, w stosunku do temperatury realizacji zespolenia. Zaprezentowano wzory na naprężenia i deformacje wyprowadzone na podstawie ogólnych zasad wytrzymałości materiałów. Naprężenia i deformacje zależą od właściwości mechanicznych obu warstw, wzrostu temperatury oraz współczynników liniowej rozszerzalności termicznej. Tylko w przypadku równych wartości współczynników liniowej rozszerzalności cieplnej zmiana temperatury nie będzie skutkowała pojawieniem się naprężeń w obu warstwach, oczywiście pod warunkiem zapewnienia swobodnej deformacji krawędzi analizowanego fragmentu konstrukcji. Przydatność praktyczną wyprowadzonych wzorów analitycznych wykazano na wybranych p[...]

 Strona 1