Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Utkowski"

Jednorodność natężenia pola na stanowisku do badań odporności na pole promieniowane o częstotliwości radiowej a problem powtarzalności badań DOI:10.15199/59.2016.2-3.6


  Przedstawiono problem odtwarzalności wyników pomiarów odporności na pole promieniowane o częstotliwości radiowej, w różnych laboratoriach, przy użyciu tego samego typu stanowiska pomiarowego. Pokazano rozkład natężenia pola na stanowisku pomiarowym dla różnych częstotliwości oraz punktów pomiarowych. Opisano badania, sposób kalibracji, kryteria spełnienia wymagań i przeanalizowano, jaki ma to wpływ na różnice w poziomie narażenia. Słowa kluczowe: odporność na pole promieniowania, PN-EN 61000-4-3, EMC, natężenie pola, powtarzalność, pomiary Każde badanie to kompromis pomiędzy czasem testu a odtworzeniem rzeczywistych przypadków, jakie mogą wystąpić w środowisku, w którym urządzenie będzie użytkowane. Przyjęty standard badania odporności na pole promieniowane (rys. 1)1 umożliwia sprawdzenie wpływu większości systemów nadawczych, które mogą zagrażać poprawnej pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych użytkowanych w ich otoczeniu. Jednak na poziom narażenia podczas badań wpływa bardzo dużo czynników. Kryterium akceptacji natężenia pola dopuszcza znaczące różnice (do 100%), co między innymi przekłada się na powtarzalność testów. Cel badania Odporność na promieniowane pole daje odpowiedź na pytanie, czy urządzenie będzie działało poprawnie w pobliżu źródeł laboratoryjnych udało się zbadać wzajemne współdziałanie warystorowych ograniczników przepięć i następnie potwierdzić te zależności podczas kolejnych badań na rzeczywistej sieci trakcyjnej w okręgu doświadczalnym w Źmigrodzie. Przedstawione wyniki umożliwiają stwierdzenie, że sieć trakcyjna jednorodna (tzn. bez skrzyżowań, rozjazdów, odgałęzień itp.) w niewielkim stopniu tłumi napięciowe impulsy udarowe. Zalety ochrony przeciwprzepięciowej sieci trakcyjnej za pomocą warystorowych ograniczników przepięć zostały potwierdzone już w toku realizowanych badań na torze doświadczalnym w Żmigrodzie. Warystorowy układ ochrony przeciwprzepięciowej zapewni bardziej skuteczny i stabiln[...]

Pomiary emisji zaburzeń elektromagnetycznych powyżej 30 MHz zgodnie z normą PN-EN 55014-1 - wybór metody DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano metody pomiarów emisji zaburzeń w zakresie częstotliwości powyżej 30MHz wymagane przez normę PN-EN 55014-1. Opisano algorytm i kryteria umożliwiające wybór metody pomiaru. W artykule zostały przedstawione zalety i wady stanowisk pomiarowych. Na podstawie analizy wyników pomiarów przedstawiono wnioski na temat zgodności wyrobów z wymaganiami podanymi w normie oraz ich odniesienie do podstawowych wymagań Dyrektywy EMC. Abstract. This paper reports about different methods of radiated emission measurements in frequency range above 30MHz required by standard PN-EN 55014-1. Was described algorithm and criterion of choice. The article presents the advantages and disadvantages of measurement test setups. Based on the results of measurements are presented conclusions on the compliance of products with the requirements to the standard and referring them to the basic requirements of the EMC Directive. (Emission measurements above 30MHz according to PN-EN 55014-1 - choice of correct method). Słowa kluczowe: moc zaburzeń, MDS, emisja promieniowana, kompatybilność elektromagnetyczna, pomiary, metody, EMC. Keywords: power interference, MDS, radiated emission, electromagnetic compatibility, measurements, methods, EMC. Wstęp Podstawowymi aktami prawnymi umożliwiającymi poprawne funkcjonalnie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej są Dyrektywy. Jedną z nich jest Dyrektywa 2004/108/WE [1] (nazywana również Dyrektywą EMC) odnosząca się do kompatybilności elektromagnetycznej (ang. EMC Electromagnetic Compatibility). Techniczna strona tego dokumentu zawiera odniesienia do norm zharmonizowanych z zakresu EMC. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Załączniku I do [1] urządzenia powinny być tak projektowane i produkowane, aby poziomy wytwarzanych przez nie zaburzeń elektromagnetycznych nie przekraczały[...]

 Strona 1