Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Milena Leszczyńska"

Wpływ dodatków ograniczających palność na właściwości dymotwórcze elastycznych i półsztywnych pianek poliuretanowych DOI:10.15199/62.2017.7.4


  Dym, jako podstawowy nośnik w środowisku pożarowym, stanowi duże zagrożenie dla osób przebywających w pomieszczeniu objętym płomieniami, nie tylko z powodu możliwości wdychania toksycznych związków chemicznych, ale również ze względu na zaciemnienie przestrzeni objętej pożarem i pomieszczeń sąsiadujących ze środowiskiem pożarowym1). Każdy pożar charakteryzuje się wydzielaniem dymu, który utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej oraz ogranicza widoczność, a tym samym zwiększa liczbę ofiar poprzez utrudnioną ewakuację. Szacuje się, że aż 80% śmiertelnych ofiar pożarów nie ma kontaktu z płomieniami, co potwierdza tezę o wysokim stopniu zagrożenia dymem. Zagrożenie to zwiększa się wraz z coraz szerszym stosowaniem materiałów polimerowych w budownictwie. Stanowią one bowiem 10-15% ogólnej masy materiałów palnych w budownictwie mieszkaniowym i liczba ta cały czas rośnie2-8). Największą gęstością optyczną i toksycznością charakteryzują się produkty spalania powstałe w wyniku spalania tworzyw sztucznych, szczególnie wykładzin i materiałów wykończeniowych pomieszczeń. Na przykład, spalenie krzesła wykończonego poli(chlorkiem winylu) i pianką poliuretanową powoduje zadymienie pomieszczenia i ograniczenie widoczności do 2 m, już po 10 min od zainicjowania spalania1). Obecność tworzyw sztucznych w budyn96/ 7(2017) 1473 Mgr inż. Monika AUGUŚCIK w roku 2010 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, specjalność materiały funkcjonalne. Od 2011 r. pracuje w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na tym wydziale. W 2014 r. rozpoczęła studia doktoranckie. Specjalność - technologia tworzyw sztucznych, otrzymywanie i badanie materiałów poliuretanowych. Mgr inż. Milena LESZCZYŃSKA w roku 2012 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Obecnie jest doktorantką w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych tego wydziału. Specjalność - technologia tworzyw szt[...]

 Strona 1