Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"AGATA KIERZEK"

Padding of the components of waste combustion boilers with the use of nickel alloys

Czytaj za darmo! »

Basic purpose of investigations was development of nickel alloys pad welding technology for waste incineration boiler components. The reason of presented investigations was presence of aggressive environments containing components of Cl, S, F and in consequences corrosion problems during incineration of waste. In this paper test results of mechanical properties and metallographic inspection [...]

Odporność korozyjna spoin wykonanych na stopach magnezu: WE43, MSR-B, ZRE1


  Zbadano kinetykę utleniania spoin wytworzonych na stopach magnezu WE43, MSR-B, ZRE1. Badania prowadzono metodą termograwimetryczną w temperaturze 450oC, w atmosferze tlenu. Morfologię i skład fazowy produktów reakcji badano przy użyciu mikroskopu elektronowego (SEM) oraz dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Stwierdzono, że dobrą odporność na utlenianie wykazuje spoina na stopie WE43. Jest to wynikiem utworzenia się na powierzchni warstwy tlenku (YNd)2O3. Słowa kluczowe: stopy magnezu, spawanie, odporność korozyjna Corrosion resistance of welds made of the magnesium alloys WE43, MSR-B, ZRE1 The kinetic oxidation of welds made of magnesium alloys has been studied. These experiments have been carried out at 450oC, in oxygen. The corrosion products were analysed with electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD). It has been found that the weld made of alloy WE43 shows best corrosion resistance in comparison to other welds investigated. Good corrosion resistance is the result of the formation on the surface protective (YNd)2O3 scale. Keywords: magnesium alloys, welding, corrosion resistance XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERIAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Zalety magnezu takie jak: niski ciężar właściwy, dobra lejność, podatność na obróbkę mechaniczną, łatwość recyklingu spowodowały, że corocznie zużycie tego pierwiastka wzrasta o 10-15% [1, 2]. Pomimo, że w większości zastosowań stopy magnezu przeznaczone są do pracy w środowiskach o temperaturze pokojowej, to na różnych etapach przetwarzania stopy poddane są działaniu podwyższonej temperatury i atmosfery utleniającej na przekład w czasie odlewania, spawania, obróbki cieplnej. Skutkiem oddziaływania podwyższonej temperatury jest zmiana składu chemicznego i obniżenie właściwości użytkowych warstwy wierzchniej. Uszkodzona warstwa wierzchnia spowodowana przegrzaniem przed procesem odlewania lub formowania plastycznego musi zostać [...]

 Strona 1