Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Piotr POWROŹNIK"

Elastyczny model szeregowania zadań w systemach pomiarowo - sterujących z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano porównania kilku wybranych algorytmów wykorzystujących elastyczny model szeregowania zadań i przedstawiono inne podejście do modyfikacji okresów zadań wykonywanych w systemie z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego. Zamieszczone przykładowe wyniki symulacji ilustrują szeregowanie zadań z wykorzystaniem wcześniej wspomnianego algorytmu ewolucyjnego. Abstract. In this paper comparisons of some elastic scheduling for task model and new applications of evolution algorithm are presented. At the end some results of simulations are described. (Elastic scheduling task model with evolution algorithm in the control measurement systems). Słowa kluczowe: szeregowanie zadań, elastyczny model, algorytm ewolucyjny. Keywords: task scheduling, elastic task model, evolution algorit[...]

Reduction of peak demand in micro smart grid by means of elastic model of power management DOI:10.15199/48.2016.12.53

Czytaj za darmo! »

In this paper the idea of elastic model of power management in micro smart grid is presented. For the proposed model a method for reducing peak demand in micro smart grid has been defined. In addition, the algorithm of evaluation of the power values selection for nodes, which may be a renewable source of energy in the micro smart grid, is outlined. The idea of powers management presented in the article can be used not only in the micro smart grid networks, but also in the smart grid. Streszczenie. W artykule przedstawiono ideę elastycznego modelu zarządzania mocami w sieciach mikro smart grid. Dla zaproponowanego modelu określono sposób redukcji zwiększonego zapotrzebowania na moc (ang. peak demand) w danej sieci mikro smart grid. Ponadto przedstawiono algorytm oceny redukcji mocy w węzłach sieci mikro smart grid, które mogą stanowić odnawialne źródła energii. Przedstawiona idea zarządzania mocami może znaleźć zastosowanie nie tylko w sieciach mikro smart grid, ale również smart grid. (Zastosowanie elastycznego modelu zarządzania mocami w sieciach klasy mikro smart grid w celu redukcji zjawiska peak demand). Keywords: smart grid, peak demand, smart metering, electricity consumption Słowa kluczowe: inteligentna sieć, zwiększone zapotrzebowanie na moc, inteligentne pomiary, zapotrzebowanie na moc Introduction The complex structure of current energy systems (ES) makes ensuring the reliability of power supply a difficult task [1, 2]. In such structures, in addition to conventional power plants, sources whose energy is obtained from renewable energy sources (RES) may also be attached. Energy from RES can be supplied to the ES from a variety of sources e.g. photovoltaic or wind energy generation. Ensuring the correct functioning of the ES is realized by advanced metering infrastructure (AMI) [1]. Two-way communication in ES [2, 3] between measurement - control devices, referred to as nodes, makes it possible to increase the level of reliab[...]

Sieć czujników bezprzewodowych oparta na standardzie 802.15.4*

Czytaj za darmo! »

Tradycyjne systemy pomiarowo-sterujące (SPS) bazują na sieciach przemysłowych o strukturze magistrali i nośnikach przewodowych. W klasycznych rozwiązaniach proste węzły były na sztywno powiązane z węzłami nadzorującymi a stosowanym modelem komunikacyjnym był model master - slave [3]. Systemy takie nie posiadają jednak tak ważnej ostatnio cechy jak skalowalność i mobilność. Na rynku zaczyna pojaw[...]

Analiza właściwości wybranych algorytmów heurystycznych zastosowanych w elastycznym modelu szeregowania zadań

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę właściwości sześciu wybranych algorytmów heurystycznych zastosowanych w elastycznym modelu szeregowania zadań. Z przeprowadzonych analiz wynika, że algorytm heurystyczny GRASP jest najbardziej przydatny w elastycznym modelu szeregowania zadań. Abstract. In this paper, the analysis of properties of six heuristic algorithms used in elastic task model scheduling is presented. The usefulness of GRASP heuristic algorithm in the elastic task model scheduling based on the analysis carried out has been confirmed. (Analysis of the properties of some heuristic algorithms used in Elastic Task Model Scheduling). Słowa kluczowe: szeregowanie zadań, elastyczny model szeregowania zadań, algorytmy heurystyczne, modyfikacja okresów zadań. Keywords: task scheduling, elastic task model scheduling, heuristic algorithms, task period modification. Wstęp W węzłach systemów pomiarowo - sterujących (SPS) wykonywane są zadania: pomiarowe, sterujące i komunikacyjne. Wykonywane zadania mają najczęściej charakter periodyczny i stosowany jest dla nich statyczny model szeregowania zadań. W takim modelu każde z zadań jest opisywane przez następujące parametry czasowe [1] (1)  C,T ,D  , gdzie: C - czas wykonania zadania, T - okres występowania zadania, D - względne ograniczenie czasowe. W węźle SPS może być również wykonywane jedno lub kilka zadań aperiodycznych. Podczas zgłaszania do wykonania zadań aperiodycznych ważną kwestią jest zapewnienie warunku wykorzystania zasobów U [1]. Warunek wykorzystania zasobów U jest definiowany wzorem (2) 1 T U C Z i 1 i i    , gdzie: i - indeks zadania, |Z| - moc zbioru zadań. Obliczona wartość U=1 oznacza pełne wykorzystanie zasobów węzła w danym momencie. Zapewnienie wykorzystania zasobów U na poziomie nie przekraczającym jedności jest możliwe poprzez rozbudowanie zasobów węzła. Rozwiązanie takie posiada wadę w postaci zwiększenia [...]

Dependence of mobile robot task scheduling on fitness functions DOI:10.12915/pe.2014.07.08

Czytaj za darmo! »

The results of simulation studies designed to assess two of the fitness functions (Or1 and Or2) for the GRASP algorithm used in the elastic scheduling task model (ESTM) have been presented in the paper. The obtained results indicate that the GRASP algorithm with the fitness function Or2 was better at choosing new settings for Tsel to exploit the hardware resources of a mobile robot. Furthermore, it has been found that for Or2 new settings for Tsel are closer to Tnom than Tmax (task cycle execution is reduced which enables a quicker response of a mobile robot to events). Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych umożliwiających ocenę dwóch opracowanych funkcji celu (Or1 i Or2) dla algorytmu GRASP zastosowanego w elastycznym modelu szeregowania zadań. Otrzymane wyniki badań wskazują, że dla funkcji celu Or2 nowe nastawy Tsel lepiej dopasowały wykorzystanie zasobów sprzętowych robota mobilnego do założonej wartości. Ponadto dla Or2 stwierdzono bliższy dobór wartości Tsel do Tnom niż Tmax (cykl wykonywania zadań skraca się, przez co robot mobilny może szybciej reagować na zdarzenia).Wpływ funkcji celu na szeregowanie zadań w robocie mobilnym. Keywords: scheduling tasks, elastic task model scheduling, heuristic algorithms. Słowa kluczowe: szeregowanie zadań, elastyczny model szeregowania zadań, algorytmy heurystyczne. doi:10.12915/pe.2014.07.08 Introduction In this paper related tasks of modelling techniques, planning and control of mobile robots (in particular wheeled ones) are considered [1]. Endeavours have also been made to schedule tasks conditionally in the robot [2]. In the latter case, the Knowledge of Volumes framework for robot task Planning has been developed [3]. In contrast, causal knowledge has already been used in the planning task, in the form of sematics maps [4]. The mobile robot may also use scheduling, which approach is shown in [5]. Task scheduling is used in many fields and concerns the order [...]

Algorithm of periods determination of various priority tasks implementation in the measurement and control node DOI:10.15199/48.2016.08.59

Czytaj za darmo! »

In this paper a new algorithm for periods determination of tasks implementation in the uniprocessor measuring and control system (MCS) node with elastic scheduling model is presented. Assigned solution means modification of frequency of all tasks. The level of modification depends on the scope of permissible periods changes, the tasks execution times and the tasks priority. Streszczenie. W artykule przedstawiono nowy algorytm doboru okresów realizacji zadań w jednoprocesorowym węźle systemu pomiarowo - sterującego z elastycznym modelem szeregowania zadań. Wyznaczone rozwiązanie oznacza modyfikację częstotliwości wykonywania wszystkich zadań jednak w różnym stopniu w zależności od zakresu dopuszczalnych zmian okresu wykonywania, czasu wykonywania zadania oraz jego priorytetu. (Algorytm doboru okresów realizacji zadań o różnym priorytecie w węźle pomiarowo sterującym). Keywords: scheduling tasks, elastic model of task scheduling, modification of task periods. Słowa kluczowe: szeregowanie zadań, elastyczny model szeregowania zadań, modyfikacja okresów wykonywania zadań. Introduction In a distributed management control system (MCS) at each node τi activities are carried out on different periods of exercise. In the so-called static scheduling task model (SSTM) [1], for a single-node MCS, each task is described by the following parameters: C - maximum execution time for the task, Tnom - the period of occurrence of the task and D - indicating the relative deadline time limit constraint within which the processor must finish the task. Parameter useful at the design stage is the utilization coefficient of resources U, which may not exceed a predetermined value Usu: (1)    n i nom i i T U C 1 , (2) U Usu , where: n - number of tasks in MCS node. Usu - value of the utilization coefficient established during the design process. For example, in the method Earliest Deadline First Scheduling (EDF) Us[...]

Praktyczny aspekt określenia zasięgu pomiędzy bezprzewodowymi urządzeniami w systemach zarządzania budynkiem DOI:10.15199/48.2018.11.16

Czytaj za darmo! »

Koncepcja Inteligentnego Domu (ang. Smart House - SH) [1] polega w głównej mierze na automatyzacji procesów na podstawie pozyskanej informacji. Uzyskane dane wraz z częścią sprzętową tworzą zintegrowany system sterowania (ZSS) [2]. System taki może mieć strukturę scentralizowaną lub rozproszoną [2]. Bez względu na strukturę ważna jest niezawodność, wydajność i aspekt ekonomiczny takiego rozwiązania [2]. Potrzeba wprowadzania automatyzacji w ZSS wynika również z rosnących wymagań jakie stawiane są przez użytkowników. Wymagane jest między innymi wprowadzenie możliwości oddziaływania na wybrane systemy, do których użytkownik ma dostęp. Interfejs pomiędzy ZSS, a użytkownikiem musi być na tyle intuicyjny, aby nie przytłaczał swoją złożonością. Wprowadzenie intuicyjności zwiększa wymagania wobec zastosowanego oprogramowania i algorytmów ZSS [3]. W przypadku SH, oprogramowanie i algorytmy ZSS tworzą system zarządzania budynkiem (ang. Building Management System - BMS). W skład BMS wchodzi system [2]:  sterowania bezpieczeństwem;  sterowania funkcjami technicznymi, który złożony jest z podsystemu: zasilania i zarządzania energią oraz komfortem;  teleinformatyczny. Podsystem zasilania i zarządzania energią oraz komfortem ma niewątpliwie wpływ na wcześniej wspomniany aspekt ekonomiczny. Zapewnienie komfortu np. termicznego przebywających w SH ludzi nie zawsze musi wiązać się jednocześnie z dużym nakładem zużytej energii. Zadaniem BMS dla SH powinno być racjonalne wydanie poleceń do systemu nawiewu, klimatyzacji i ogrzewania. W przypadku budynków, zarządzanie energią w ekonomicznym aspekcie, może również dotyczyć kwestii związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE). W takim ujęciu wymagane od BMS jest wprowadzenie algorytmów, które oprócz OZE uwzględniałyby magazyny energii. Prace nad elastycznym modelem zarządzania energią (EMZE), który mógłby mieć zastosowanie w BMS przedstawiono w [4, 5 6]. W przeds[...]

 Strona 1