Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard PAWEŁEK"

Oddziaływanie podstacji trakcyjnej na sieć elektroenergetyczną DOI:10.12915/pe.2014.07.052

Czytaj za darmo! »

Trakcja elektryczna jest typowym odbiorcą zakłócającym wprowadzającym do sieci zasilającej zaburzenia elektromagnetyczne w postaci odkształcenia prądów i napięć zasilających. W artykule przedstawiono analizę wyników pomiarów wyższych harmonicznych prądu i napięcia wykonanych na poziomie 110 i 15 kV w wybranej podstacji trakcyjnej. Dokonano oceny jakości energii elektrycznej w sieci 110 kV i w sieci 15 kV. Dokonano oszacowania przenoszenia się wyższych harmonicznych pomiędzy sieciami 15 i 110 kV. Abstract. Electric traction is the typical disturbing load introducing to the power system the electromagnetic disturbances in the form of currents and voltages distortion. In the paper the analysis of current and voltage higher harmonics measurements performed in selected traction substation on 110 and 15 kV level is presented. An evaluation of the power quality in the 110 kV and 15 kV networks and estimate of harmonics transfer between 15 and 110 kV networks have made. Analysis of current and voltage higher harmonics measurements performed in selected traction substation Słowa kluczowe: obciążenie trakcyjne, jakość energii elektrycznej, wyższe harmoniczne prądu i napięcia. Keywords: traction load, power quality, current and voltage higher harmonics. doi:10.12915/pe.2014.07.52 Wstęp Do sieci elektroenergetycznych przyłączone są różne grupy odbiorców energii, eksploatujących różnego rodzaju odbiorniki. Część z nich można uznać za odbiorców zakłócających, wprowadzających do sieci energetycznej zaburzenia elektromagnetyczne w postaci: zapadów napięcia, wahań napięcia, przebiegów przejściowych, przepięć, wyższych harmonicznych itp. Typowym odbiorcą zakłócającym jest trakcja elektryczna. Podstawowymi urządzeniami stosowanymi do przekształcania energii w podstacjach trakcyjnych są zespoły prostownikowe, stanowiące dla sieci elektroenergetycznej obciążenie nieliniowe. Pobierają z sieci zasilającej odkształcone prądy i są przyczyną odkształcenia n[...]

Ocena jakości energii elektrycznej w punkcie połączenia elektrowni wiatrowej z siecią elektroenergetyczną

Czytaj za darmo! »

W artykule wskazano na problemy związane z oceną wpływu elektrowni wiatrowych przyłączanych do sieci 110 kV na wybrane parametry jakości energii elektrycznej. Na przykładzie Elektrowni Wiatrowej Kamieńsk o mocy zainstalowanej 30 MW, dokonano porównania wskaźników migotania światła i wyższych harmonicznych prądów i napięć wyznaczonych w ekspertyzie przyłączeniowej, na podstawie danych producenta turbin wiatrowych i parametrów sieci zasilającej, z wartościami tych parametrów zmierzonymi w czasie eksploatacji obiektu. Abstract. In the paper problems related to the assessment of the impact of wind power plants connected to 110 kV high voltage network on selected power quality indices are pointed out. On the example of the Wind Power Plant Kamiensk of 30 MW installed capacity, the comparison of flicker indices and current and voltage harmonics has been performed, calculated in the interconnection analysis on the basis of the data provided by the wind turbines manufacturer and their values measured during the power plant. operation (Assessment of Power Quality at the Point of Coupling of Wind Power Plant with the Electrical Power System). Słowa kluczowe: elektrownie wiatrowe; jakość energii; migotanie światła; wyższe harmoniczne. Keywords: wind power plant; power quality; flicker; harmonics. Wstęp Jednym z wielu wymagań związanych z uzyskaniem warunków przyłączenia elektrowni wiatrowej do sieci elektroenergetycznej jest przedstawienie ekspertyzy wpływu tej elektrowni na system elektroenergetyczny. Zgodnie z [1] ekspertyza taka jest wymagana, gdy moc elektrowni przekracza 2 MW. Wymagania zawarte w dokumencie noszącym nazwę "Zakres i warunki wykonania ekspertyzy" obejmują: sprawdzenie zdolności przesyłowych sieci, sprawdzenie warunków zwarciowych oraz określenie wpływu elektrowni wiatrowej na parametry jakościowe energii elektrycznej w punkcie przyłączenia jej do sieci elektroenergetycznej. Dla elektrowni wiatrowych o mocy większej niż 10 M[...]

Oddziaływanie przemienników częstotliwości na jakość energii elektrycznej w układzie potrzeb własnych elektrowni. Część I - Badania obiektowe

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono ocenę oddziaływania przemienników częstotliwości na jakość energii w sieci zasilającej. Oceny dokonano na podstawie pomiarów parametrów napięcia zasilającego, przeprowadzonych w rzeczywistej sieci o napięciu znamionowym 6 kV, do której zostały przyłączone napędy dużej mocy z przemiennikami częstotliwości. Wyznaczone parametry jakościowe porównano z obowiązującymi limitami. W artykule przedstawiono wybrane wyniki pomiarów oraz ich analizę i wnioski. Abstract. In the paper the assessment of influence of frequency converters on power quality in the supplying network is presented. The assessment was made on the basis of voltage monitoring in real 6 kV network with high power frequency converter drives. Power quality indices determined from measurements were compared with their limits. Selected results of measurements as well as their analysis and conclusions are presented in the paper. (Influence of frequency converters on power quality in power station ancillary services network. Part 1 - Monitoring in real network) Słowa kluczowe: przemienniki częstotliwości, napędy przekształtnikowe, jakość energii, parametry napięcia zasilającego Keywords: frequency converters, converter drives, power quality, supplying voltage indices Wstęp W sieciach elektroenergetycznych potrzeb własnych elektrowni coraz częstsze zastosowanie znajdują układy napędowe średniego napięcia z regulacją prędkości obrotowej za pomocą przemienników częstotliwości. Rozwiązanie takie przynosi udokumentowane korzyści techniczne i ekonomiczne, takie jak poprawa właściwości eksploatacyjnych napędu oraz zwiększenie efektywności energetycznej [1, 2, 3, 4]. Z drugiej jednak strony przemienniki częstotliwości, jak wszystkie urządzenia nieliniowe, wpływają na jakość energii elektrycznej w sieci, do której są przyłączone. Jakość energii elektrycznej odnosi się do pewnych znormalizowanych cech (parametrów) napięcia zasilającego, które charakteryzują poziom o[...]

Pomiary porównawcze wyższych harmonicznych napięcia w sieci przesyłowej 400 kV DOI:10.12915/pe.2014.07.051

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę wyników pomiarów porównawczych wyższych harmonicznych napięcia wykonanych w sieci przesyłowej 400 kV. Sygnały pomiarowe napięć uzyskano z trzech przetworników pomiarowych: rezystancyjnego dzielnika napięcia, napięciowego przekładnika indukcyjnego oraz napięciowego przekładnika pojemnościowego. Dokonano oszacowania błędów pomiarowych wyższych harmonicznych napięcia powodowanych przez przekładniki. Abstract. In the paper the comparative analysis of voltage harmonics measurements performed in the transmission network of 400 kV is presented. The voltage were measured using three measuring instruments: resistive voltage divider, inductive voltage transformer and capacitive voltage transformer. Measurement errors were estimated for transformers with reference to the harmonic values obtained with the use of the voltage divider. Comparative measurements of voltage harmonics in transmission network of 400 kV Słowa kluczowe: wyższe harmoniczne, jakość energii elektrycznej, pomiary jakości energii elektrycznej, przekładniki napięciowe. Keywords: voltage harmonics, power quality, power quality measurements, voltage measuring instruments doi:10.12915/pe.2014.07.51 Wstęp Monitorowanie parametrów jakości energii elektrycznej, a w szczególności poziomów wyższych harmonicznych w sieciach elektroenergetycznych jest stopniowo wdrażane przez przedsiębiorstwa energetyczne na wszystkich poziomach napięć. Potrzeba taka była od dawna sygnalizowana [1]. Wynika ona nie tylko z konieczności spełnienia wymagań istniejących przepisów prawnych, ale także, a może przede wszystkim, z konsekwencji technicznych i ekonomicznych niedotrzymania dopuszczalnych wartości tych parametrów. Wykonanie wiarygodnych pomiarów parametrów napięcia zasilającego w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych i rozdzielczych wymaga zastosowania odpowiednio dokładnych układów pomiarowych [2], których jednym z elementów jest przekładnik napięciowy. Do[...]

Oddziaływanie przemienników częstotliwości na jakość energii elektrycznej w układzie potrzeb własnych elektrowni. Część II - Badania symulacyjne

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono ocenę oddziaływania układów napędowych z przemiennikami częstotliwości na jakość energii elektrycznej w sieci elektrycznego układu potrzeb własnych (EUPW) bloku energetycznego 50+. Oceny dokonano na podstawie badań symulacyjnych. Zaprezentowano sposób odwzorowania układu napędowego oraz założenia przyjęte od określenia mocy obciążenia jednej sekcji rozdzielni EUPW. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych oraz wartości wskaźników, na podstawie których dokonano oceny jakości energii w rozdzielni EUPW. Abstract. The assessment of influence of frequency converter drives on power quality in ancillary services network (ASN) of power unit 50+ is presented in the paper. The assessment was made on the basis of simulation. The way of modeling of converter drives is shown and assumptions for determination of load connected to ASN is discussed. Simulation results are presented as well as power quality indices, on the basis of which the assessment of power quality in ASN was done. (Influence of frequency converters on power quality in power station ancillary services network. Part II - Simulation investigations) Słowa kluczowe: przemienniki częstotliwości, napędy przekształtnikowe, jakość energii, parametry napięcia zasilającego Keywords: frequency converters, converter drives, power quality, supplying voltage indices Wstęp Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju wymaga modernizacji i rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), w tym także istniejącego podsystemu wytwórczego. Jednym z proponowanych działań jest zastosowanie w elektrowniach cieplnych bloków węglowych nowej generacji na parametry nadkrytyczne. Układy takie charakteryzują się większą sprawnością; w porównaniu do poziomu 36-38% brutto, uzyskiwanego w krajowych elektrowniach na parametry podkrytyczne, sprawność procesu wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach na parametry nadkrytyczne wzrasta do poziomu około 43-47 % brutto [1]. W [...]

Charakterystyki elektromechaniczne turbozespołu wiatrowego z generatorem synchronicznym DOI:10.12915/pe.2014.12.04

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy modelowania zjawisk elektromechanicznych w turbozespołach wiatrowych. Zaprezentowano, opracowany w środowisku programu PSCAD, model turbozespołu z generatorem synchronicznym połączonym z siecią zasilającą poprzez inwertor ze starowaniem PWM. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych ilustrujące zmiany wielkości elektromechanicznych przy różnych zmiennościach prędkości wiatru. Otrzymane charakterystyki mechaniczne turbozespołu zostały zweryfikowane pomiarami wykonanymi dla obiektu rzeczywistego. Abstract. The article concerns the modeling of electromechanical phenomena in the wind turbine. Presented, developed using the program PSCAD, model of the wind turbine with synchronous generator connected to the grid via a PWM inverter. Paper presents the results of simulation studies showing changes in the electromechanical quantities at different variation of wind speed. Received electromechanical characteristics of turbine have been verified measurements made for the real object. (Electromechanical characteristics of the wind turbine with synchronous generator). Słowa kluczowe: energia wiatrowa, symulator turbozespołu wiatrowego, krzywa mocy, układy regulacji. Keywords: wind energy, wind turbine simulator, power curve, control systems. doi:10.12915/pe.2014.12.04 Wstęp Turbozespoły wiatrowe z generatorami synchronicznymi znajdują coraz szersze zastosowanie w polskiej energetyce wiatrowej. Spowodowane jest to bardzo dobrymi właściwościami regulacyjnymi [1], pozwalającymi na ich wykorzystanie przez operatorów systemów elektroenergetycznych w procesach regulacji sieciowych. Podstawową charakterystyką techniczną turbozespołu wiatrowego jest krzywa mocy P = f(v), czyli zależność wytwarzanej mocy od prędkości wiatru. Przykładową krzywą mocy turbozespołu przedstawiono na rysunku 1 [2]. Rys. 1. Przykładowa krzywa mocy turbozespołu [2] W zależności od prędkości wiatru występują trzy zakresy pracy turbozespołu wiatrowego (rys. 1) obejm[...]

Zastosowanie transformaty falkowej do analizy przebiegów napięć zasilających napędy z częstotliwościową regulacją prędkości obrotowej DOI:10.15199/48.2015.11.20

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania ciągłego przekształcenia falkowego do analizy przebiegów napięć i prądów silników asynchronicznych zasilanych z przemienników częstotliwości. Zaprezentowano algorytm i program obliczeniowy umożliwiający przekształcenie przebiegów czasowych w odpowiadające im trójwymiarowe charakterystyki amplitudowe w dziedzinie czasu i częstotliwości. Rozważania teoretyczne zilustrowano wynikami pomiarów i obliczeń wykonanymi dla rzeczywistego układu napędowego. Abstract. The paper presents the application of the continuous wavelet transform to the analysis of voltage and current waveforms of induction motors, which are supplied from frequency converters. The described algorithm and computation procedure are used to transform data time serious into relevant 3D time dependent magnitude characteristics. The theoretical considerations are then illustrated using measurement data and calculations made for a real electrical drive system. (Application of wavelet transform to analyze the waveform of voltage supplied drives with frequency speed control). Słowa kluczowe: przekształcenia falkowe, przemiennik częstotliwości, wyższe harmoniczne Keywords: wavelet transform, frequency converter, higher harmonics. Wstęp W ostatnich latach w realizacji wielu procesów technologicznych obserwuje się coraz szersze zastosowanie napędów z częstotliwościową regulacją prędkości obrotowej. Ułatwia to automatyzację procesów oraz pozwala na zwiększenie ich sprawności [1]. Podstawowymi urządzeniami wykorzystywanymi w takich napędach są przemienniki częstotliwości. Przemienniki częstotliwości mają zastosowanie m.in. we wszelkiego rodzaju układach napędu sterowanego, w elektrowniach wiatrowych (łącznie z silnikami asynchronicznymi dwustronnie zasilanymi), w pojazdach elektrycznych, w napędach urządzeń potrzeb własnych elektrowni, w systemach trakcyjnych prądu przemiennego, itd. Przemienniki częstotliwości zawierają prostownik,[...]

Przepięcia w sieciach z izolowanym punktem neutralnym DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono problemy związane z przepięciami ferrorezonansowymi oraz łukowymi przy jednofazowych zwarciach doziemnych w sieciach z izolowanym punktem neutralnym. Zaprezentowano model obliczeniowy i wyniki badań symulacyjnych mające na celu określenie zakresu parametrów sieci, przy jakich występują warunki stabilnego ferrorezonansu. Przedstawiono wyniki badań dotyczące przepięć ziemnozwarciowych. W obu przypadkach założono stochastyczny charakter zjawisk. Wykazano, że krotność przepięcia ziemnozwarciowego jest proporcjonalna do napięcia przebicia izolacji. Abstract. The paper deals with problems regarding ferroresonance overvoltages and transient overvoltages due to single-phase faults in isolated networks. The calculation model has been presented as well as simulation results aiming at the determination of network parameters for stable ferroresonance conditions. Results are presented concerning transient overvoltages under ground faults. The stochastic character of phenomena has been taken into account. It has been shown that the multiplicity of overvoltage fault is proportional to the voltage insulation breakdown. (Overvoltages in networks with isolated neutral) Słowa kluczowe: ferrorezonans, jednofazowe zwarcia doziemne, analiza widmowa, modelowanie stochastyczne. Keywords: ferroresonance, single-phase ground fault, spectral analysis, stochastic modeling. Wstęp Sieci średniego napięcia z izolowanym punktem neutralnym są szeroko stosowane w praktyce światowej. Ważnym problemem występującym w tych sieciach są przepięcia wewnętrzne o wartościach przekraczających wartość 3Uf. Stanowią one istotne zagrożenie dla izolacji urządzeń, głównie zainstalowanych w tych sieciach silników. Przyjmuje się, że przepięcia o wartości 2,2Uf mogą uszkodzić izolację silnika. W tabeli 1 zestawiono dane dotyczące uszkodzeń silników wysokiego napięcia zainstalowanych w układach potrzeb własnych dziesięciu elektrowni cieplnych. Jak widać, silniki wy[...]

Analiza parametrów modułów fotowoltaicznych stacjonarnych i nadążnych w warunkach rzeczywistych DOI:10.15199/48.2016.09.15

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki dziewięcioletnich badań z różnych okresów pracy instalacji fotowoltaicznej. Analizie porównawczej poddano układ nadążny i stacjonarny zainstalowany na budynku Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. System wyposażony jest w połączone szeregowo moduły, które przekazują energię elektryczną do sieci wewnętrznej uczelni. Parametry instalacji są na bieżąco rejestrowane i archiwizowane. Abstract. The following paper presents the results of 9 years-time electrical parameters measurements of photovoltaic system working at different periods. They were installed on the building of the Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering at the Technical University of Łodź. The system is equipped with PV modules connected in series, which transfer electrical energy to the internal university network through converters. system parameters are stored and monitored. (Analysis of PV modules under real atmospheric conditions). Słowa kluczowe: konwersja energii słonecznej, fotowoltaika, krzemowe ogniwa słoneczne, stacjonarny system fotowoltaiczny, nadążny system fotowoltaiczny. Keywords: conversion of solar energy, photovoltaic, silicon solar cells, stationary photovoltaic system, installation of sun tracking collectors. Wprowadzenie Kiedy moduły fotowoltaiczne zaczęto używać komercyjnie, około 20 lat temu, ich sprawność wynosiła zaledwie 10% [1]. Obecnie sprawność ogniw wielozłączowych wzrosła do 46% (four-junction solar cells) [2]. Aby praktycznie wykorzystać energię słoneczną docierającą do powierzchni absorbera, należy uwzględnić nachylenie modułu, tak aby uzysk[...]

 Strona 1