Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA DAŁEK"

Zastosowanie spektrometrii mas z jonizacją w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) do oceny bezpieczeństwa użytkowania zabawek DOI:10.15199/60.2018.02.1


  Produkty konsumenckie (w tym zabawki) nie powinny oddziaływać negatywnie na zdrowie użytkownika, dlatego wprowadzono liczne akty prawne zawierające kryteria oceny ich bezpieczeństwa. Od prawie trzech dekad obowiązują przepisy określające warunki, jakie musi spełnić zabawka zanim trafi na rynek i do rąk najmłodszych konsumentów. W 1988 roku wydano Dyrektywę 88/378/EWG [1], określającą zasadnicze wymogi bezpieczeństwa zabawek, czyli przedmiotów, które są przeznaczone do używania podczas zabawy przez dzieci do lat 14. Wśród wymagań dotyczących bezpieczeństwa projektowania i wykonania zabawek, zamieszczono również kryteria określające dopuszczalną dzienną biodostępność 8 pierwiastków: antymon (0,2 μg), arsen (0,1 μg), bar (25,0 μg), kadm (0,6 μg), chrom (0,3 μg), ołów (0,7 μg), rtęć (0,5 μg), selen (5,0 μg). Od czasu wydania ww. Dyrektywy, nastąpił rozwój nowych technologii, które również znalazły zastosowanie w produkcji zabawek. Dlatego też na rynek zaczęto wprowadzać zabawki o złożonym składzie surowcowym, a tym samym pojawiły się nowe kwestie związane z bezpieczeństwem zabawek. W 2009 roku została wydana nowa Dyrektywa dot. Bezpieczeństwa Zabawek 2009/48/WE [2], zawierająca nowe, rozszerzone kryteria, które muszą spełniać zabawki wprowadzane na rynek. W zakresie dziennej biodostępności pierwiastków nastąpiło rozszerzenie do 18 pierwiastków. Wprowadzono także kryteria dotyczące organicznych związków cyny. Kryteria dopuszczalnej migracji pierwiastków dla materiałów stosowanych w produkcji zabawek obejmują następujące kategorie: - kategoria I: suchy, kruchy, sproszkowany lub elastyczny materiał zabawki. Ta kategoria obejmuje stały materiał zabawki, z którego podczas użytkowania może być uwalniany sproszkowany materiał, co wiąże się ze zwiększeniem narażenia doustnego poprzez zanieczyszczenie rąk proszkiem i możliwości jego połknięcia. Założona przyjmowana doustnie ilość wynosi 100 mg dzi[...]

Eliminowanie zakłóceń pochodzących od środków powierzchniowo czynnych w ekstraktach matrycy włókienniczej w oznaczaniu rtęci metodą CVAAS


  Elimination of interference originating from surfactants in extracts of textile matrix in mercury determination by CVAAS The presence of surfactants changes the physical properties of solution and makes it impossible to get correct results in mercury determination by CVAAS. Solution of KMnO4 was used in the wet digestion in open vessels to eliminate interference. Possible losses of analyte during digestion were checked. The average recoveries were 94 - 99% and the precision of the method, expressed as coefficient of variation was 4 - 6%. Results indicate that the potassium permanganate solution is an alternative to commercial antifoam agent and microwave and mineralization and for the elimination of interferences from the matrix textile. Wprowadzenie Rtęć jest metalem, który zarówno w stanie pierwiastkowym, jak i w związkach nieorganicznych i organicznych stanowi śladowe lecz niebezpieczne zanieczyszczenie środowiska. Dlatego też jest jednym z kilku metali, których obecność bada się w wyrobach włókienniczych. W celu określenia zawartości rtęci wykonuje się przeprowadzenie analitu z próbki stałej do roztworu a następnie oznaczenie w nim stężenia pierwiastka. Pierwszy etap oznaczania przeprowadza się zazwyczaj poprzez wykonanie mineralizacji lub ekstrakcji. W procesie mineralizacji usuwane są organiczne składniki próbki poprzez zastosowanie m.in.: Eliminowanie zakłóceń pochodzących od środków powierzchniowo czynnych w ekstraktach matrycy włókienniczej w oznaczaniu rtęci metodą CVAAS Agnieszka Dałek, Rafał Milala Przegląd - WOS 8/2012 31 METROLOGIA - fotoutleniania polegającego na dodaniu do analizowanej próbki silnych utleniaczy (H2O2, O3, K2S2O8, K2Cr2O7 i HNO3) i wspomaganiu ich działania poprzez naświetlanie promieniami UV [1, 2], - mineralizacji "na mokro" w systemie otwartym przy zastosowaniu mieszanin kwasów, np.: HNO3 i HClO4 [3], HNO3, HCl i H2O2 [4], KMnO4 i H2SO4 [5, 6] lub KMnO4 i MnSO4 [7], - mineralizacji mik[...]

 Strona 1