Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Alicja Siuta"

Chleb jako podstawowy składnik pokarmowy diety Cz. I. Zarys historyczny i symbolika chleba


  "...Być dobrym jak chleb -..." To zaledwie tylko jeden spośród wielu znanych i wymownych określeń wyrażających znaczenie podstawowego artykułu spożywczego, znanego od zarania istnienia ludzkości na wszystkich kontynentach i krańcach świata. Jakkolwiek zgodnie z nowymi trendami żywieniowymi produkt ten został ograniczony w spożyciu przez niektórych konsumentów z racji podjętych restrykcyjnych diet, chleb nadal pozostaje podstawowym, głównym pokarmem dla wielu społeczności świata. Jest on bezpośrednio niejako "owocem i produktem" przetwórstwa płodów rolniczych oraz piekarniczych, ponieważ głównym elementem w procesie jego powstawania jest ziarno chlebowe zbóż, a miejscem przerobu i wypieku piekarnia. Chleb i jego kulturowa symbolika Od zarania chleb był symbolem wszelakiego pokarmu, począwszy od wzmianek biblijnych, gdzie nabiera większego znaczenia i rozumiany jest jako pokarm "Boży". Stanowi on obok podstawowego pokarmu odżywczego dla organizmu człowieka również "pokarm życia duchowego", symbolizowany poprzez opłatek hostii. W wielu kulturach do dnia dzisiejszego chleb, jako godny najwyższej czci, przed spożyciem nakreślany jest znakiem krzyża. W czasach starożytnych i w średniowieczu był niejako środkiem płatniczym, jakkolwiek nie miał charakteru pieniężnego. Stanowił natomiast ważną część świadczeń w naturze, zastępując w znacznej mierze pieniądze kruszcowe, których było niewiele. Również liczne wojny toczyły się o ten podstawowy pokarm. W czasach rzymskich niejednokrotnie cesarz narażony był na utratę władzy, jeśli nie zapewniał narodowi dostatku chleba. W rozmaitych rytuałach i ceremoniach chleb był i nadal pozostaje symbolem niejako wyróżnienia czy nagrodą, którą dzielono się i aktualnie dzieli w czasie winobrań oraz dożynek kończących okres zbiorów płodów rolnych, a także przy okazji niektórych świąt (np. Bożego Narodzenia, Wielkiej Noc[...]

Chleb jako podstawowy składnik pokarmowy diety Część II . Surowce zbożowe i ich przetwórstwo w procesach technologicznych produkcji chleba


  Od zarania chleb był przedmiotem szczególnej uwagi i troski człowieka, ponieważ zwykle stanowił on podstawową bazę pokarmową codziennej jego diety. Aczkolwiek, znaczenie chleba zawsze miało i nadal posiada wymiar znacznie szerszy, nie tylko żywieniowy. Kulturową symbolikę, historię powstania chleba w naszej cywilizacji przedstawiono w części I, opublikowanej w nr 5/2012 "Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego" (Siuta, 2012). Pierwotne znaczenie chleba jako środka spożywczego wyrażało się w rozmaitych dziedzinach życia społecznego, w tradycjach, obyczajach czy/i religiach. Chleb był przedmiotem wojen, podziałów społecznych, a także elementarnym czynnikiem rozwoju społeczno-politycznego i stabilizacji ekonomicznej ludzkości. Sprzyjał on bowiem kształtowaniu się i rozwojowi wielu dziedzin życia takim jak kultury, sztuki, filozofii, medycyny czy religii. Na przestrzeni minionych lat, w kolejnych epokach zarówno w Polsce jak i E uropie chleb powodował w pewnym sensie rozwój intelektualny i religijny społeczności człowieka. O istotnej roli chleba i ogólnie pieczywa, jako powszechnego i elementarnego środka spożywczego w żywieniu współczesnego człowieka świadczą liczne przesłania literaturowe oraz dane statystyczne, wyrażające jego średnie roczne spożycie (Świetlik, 2012; Toussaint-Samat, 2008). Przykładowo, w warunkach polskich kształtuje się ono na poziomie ok. 100 kg na jedną osobę, przy uwzględnieniu całego rynku spożywczego. A więc, biorąc pod uwagę konsumpcję realizowaną w gospodarstwach domowych i inne formy żywienia poza domem, takie jak cateringi, sieci restauracji (gastronomie), bary, fast foody, żywienie zbiorowe (szpitale, sanatoria, hotele itp.) oraz bezdomnych, bezrobotnych, jak również grupę ubogich emerytów korzystających z pomocy społecznej. Z przeprowadzonych analiz GUS wynika, że w strukturze konsumpcji pieczywo ciągle zajmuje dominującą pozycję spośród wszystkich produktów zbożowych w gospodarstwach domowych (Świetik, 201[...]

Konferencja Wellness nowe kierunki w odżywianiu


  Współczesne choroby cywilizacyjne (chroniczne, niezakaźne) stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi na świecie, w tym również znacznej części polskiego społeczeństwa (ponad 70% populacji) i dotyczą chorób układu krążenia, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii oraz różnego rodzaju nowotworów. Główną przyczyną nadmiernej umieralności w Polsce są choroby układu krążenia. Powodują one średnio 476 zgonów dziennie, z czego co piąte zejście jest stwierdzone jako przedwczesne. Te ostatnie stanowią 45% całkowitej liczby zgonów, wśród których największy udział mają zawały serca i udary mózgu. W skali ogólnoświatowej odnotowuje się wysoką śmiertelność, ponad 7 mln przedwczesnych zgonów, spowodowaną nadciśnieniem tętniczym. Natomiast w Polsce szacuje się, że cierpi na nie ok. 9 mln osób, a kolejne 9 mln jest zagrożone ryzykiem postępującego w szybkim tempie nadmiernego wzrostu ciśnienia tętniczego. Jakkolwiek odnotowano, że umieralność Polaków wskutek chorób układu krążenia systematyczne maleje, to nadal jest ona jednak wysoka [11, 12]. Niebezpieczny jest także wysoki poziom cholesterolu i zaburzenia w gospodarce lipidowej, które przyspieszają rozwój miażdżycy naczyń i powodują zawały, wylewy, niewydolność nerek czy niedokrwienie kończyn. Ubiegłoroczne badania wykazały, że prawie połowa dorosłych Polaków ma podwyższony poziom cholesterolu w surowicy krwi [4]. Cukrzyca została również uznana za czynnik ryzyka chorób kardiologicznych i naczyniowych. Szacuje się, że na świecie ok. 230 mln osób jest chorych na cukrzycę, a w ciągu najbliższych 2[...]

Badania eksploatacyjne systemu ogrzewczego wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy dotyczącej zużycia ciepła na potrzeby c.o. oraz przygotowania c.w.u. w budynku wielorodzinnym wyposażonym w mieszkaniowe węzły cieplne na podstawie danych pomiarowych rejestrowanych podczas eksploatacji systemu ogrzewczego. Zwrócono uwagę na różnicę w kosztach ciepła dostarczanego do poszczególnych mieszkań z uwzględnieniem kondygnacji budynku oraz powierzchni mieszkania. W OBECNYCH czasach przy wyborze systemu ogrzewczego dla nowo projektowanego budynku wielorodzinnego należy uwzględnić wiele kryteriów decydujących o możliwościach realizacji danej inwestycji. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę kryterium ekonomiczne, eksploatacyjne oraz użytkowe. Istotne jest właściwe ustalenie hierarchii powyższych kryteriów, która zależy między innymi od p[...]

Badania eksploatacyjne systemu ogrzewczego wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wielkości strat ciepła w systemie ogrzewczym z mieszkaniowymi węzłami cieplnymi w sezonie ogrzewania oraz w okresie lata. Porównano ilość ciepła traconego i wykorzystanego w poszczególnych okresach pomiarowych. Zwrócono także uwagę na koszty przygotowania ciepłej wody w mieszkaniowych węzłach i zestawiono je z kosztami ciepłej wody dostarczanej ze spółdzielni mieszkaniowej. BARDZO często stosowany jest jeszcze scentralizowany system przygotowania czynników, charakteryzujący się dużymi stratami ciepła w sieci przewodów przesyłowych, rozprowadzających i cyrkulacyjnych. Chodzi tu o wymiennikowe węzły ciepłownicze przygotowujące czynnik instalacyjny do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Tak przygotowane media roz[...]

Analiza wybranych czynników wpływających na efektywność energetyczną solarnych systemów przygotowania ciepłej wody DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ: rodzaju kolektora energii promieniowania słonecznego, jego orientacji względem stron świata oraz kąta nachylenia względem poziomu, temperatury ciepłej wody i jej zużycia na efektywność energetyczną solarnych systemów przygotowania ciepłej wody. W analizowanych wariantach określono średnioroczny stopień pokrycia potrzeb instalacji ciepłej wody przez system solarny oraz średnioroczny zysk słoneczny z 1 m2 powierzchni czynnej absorbera z uwzględnieniem chwilowej sprawności kolektora słonecznego. Keywords: radiation energy collector, temperature level of the water, solar system, solar gain Abstract The factors influencing energy performance of solar systems for the preparation of usable hot water are presented. They are: a type of the radiation energy collector, its orientation with respect to the local geographic coordinates, its inclination angle, the temperature level of the water, and water consumption rate. The mid-year extend of meeting heat requirements of the hot water solar system has been determined for analysed variants. The mid-year solar gain from 1 m2 of the absorber operating surface has also been found taking into account instantaneous efficiency of the solar collector. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Mgr inż. Tomasz Cholewa; t.cholewa@wis.pol.lublin.pl **) Dr inż. Alicja Siuta-Olcha; a.siuta-olcha@pollub.pl Zakład Inżynierii Środowiska Wewnętrznego, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 41/6 (2010) 198÷201 www.cieplowent.pl Analiza wybranych czynników wpływających na efektywność energetyczną solarnych systemów przygotowania ciepłej wody Analysis of Selected Factors Affecting Energy Performance of Solar Systems for Preparation of Usable Hot Water TOMASZ CHOLEWA*) ALICJA SIUTA-OLCHA**) OBECNIE obserwuje się wzrost ilości energii odnawialnej wykorzystywanejw poszczególnych sektorach gospodark[...]

Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina Część 1. Ocena rzeczywistych efektów energetycznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono opis badawczej instalacji słonecznej ciepłej wody użytkowej, która została uruchomiona na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Wyniki pomiarów wraz z ich interpretacją zostały zaprezentowane dla lipca ubiegłego roku. Dla rozpatrywanego okresu określono warunki pogodowe, harmonogram poborów ciepłej wody oraz warunki eksploatacji instalacji. Wyznaczono chwilowe sprawności cieplne kolektora oraz ilość ciepła pozyskiwanego w kolektorze. Keywords: solar collector, thermal efficiency, energy efficiency Abstract The description of the solar hot water test installation is given. It was launched at the Faculty of Environmental Engineering belonging to Lublin University of Technology. The results of measurements and their interpretation have been presented for the month July of last year. For the relevant period there have been found the weather conditions, hot water consumption schedule and the operating conditions of the installation. Instantaneous thermal efficiency of the collector, and the amount of heat captured in the collector have been determined. © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Alicja Siuta-Olcha; a.siuta-olcha@pollub.pl **) Mgr inż. Tomasz Cholewa; t.cholewa@wis.pol.lublin.pl Zakład Inżynierii Środowiska Wewnętrznego, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina Część 1. Ocena rzeczywistych efektów energetycznych Experimental Studies of Solar Hot Water Installations for Climatic Conditions of Lublin. Part 1. Assessment of Actual Energy Effects ALICJA SIUTA-OLCHA*) TOMASZ CHOLEWA**) CIEPŁOWNICTWO ZAINTERESOWANIE zastosowaniem instalacji wykorzystujących konwersję fototermiczną energii promieniowania słonecznego w polskich warunkach klimatycznych obserwuje się od ponad trzydziestu lat. W latach 80. XX wieku prowadzone były w kraju [...]

Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina Część 2. Badanie zjawiska stratyfikacji w wodnym zbiorniku magazynującym DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono analizę stratyfikacji termicznej w wodnym zbiorniku magazynującym z dolną wężownicą grzejną na podstawie prowadzonych pomiarów. Określono sprawność akumulacji ciepła w instalacji słonecznej w poszczególnych dniach lipca 2010 roku. Przedstawiono średnie dobowe zmiany temperatury wody w zbiorniku dla trzech kolejnych dni. Przeanalizowano zmiany temperatury wody w płaszczyźnie poziomej. Wykonano chwilowe profile temperatury wody w zbiorniku.Zjawisko stratyfikacji termicznej w zbiorniku akumulacyjnym jest przedmiotem badań analitycznych, numerycznych i eksperymentalnych od przeszło czterdziestu lat, zarówno w kraju, jak i na świecie [1÷10]. Przez stratyfikację termiczną w zbiorniku wodnym należy rozumieć pionowy gradient temperatury magazynowanej wody, wywołany różnicą gęstości. Stratyfikacja termiczna w zbiorniku wodnym zależy od ruchów konwekcyjnych i przewodzenia ciepła w czynniku magazynującym, od przewodzenia ciepła przez ściankę zbiornika, od strat ciepła z powierzchni zbiornika do otoczenia [11, 12]. Uzyskanie i utrzymanie rozwarstwienia termicznego w zbiorniku magazynującym, będącym jednym z elementów systemów solarnych, wpływa korzystnie na jego sprawność [10, 13÷18]. Według [14, 19] układ wyposażony w zbiornik ze stratyfikacją termiczną ma sprawność o 5 do 20% większą niż sprawność systemu ze zbiornikiem z pełnym mieszaniem, czyli o jednakowej temperaturze magazynowanej wody w całej objętości. W typowych wodnych zbiornikach akumulacyjnych występująca destratyfikacja termiczna, spowodowana mieszaniem się wody podczas jej poboru, może skutkować rocznym spadkiem wydajności cieplnej instalacji o ponad 23% [20]. Mieszanie powoduje wyrównanie temperatury czynnika magazynującego w zbiorniku [18]. W celu poznania zjawisk cieplnych zachodzących w wodnym magazynie ciepła w fazie jego ładowania i rozładowania oraz uzyskania teoretycznych chwilowych rozkładów temperatury wody w zbiorniku, badacze przyjmowali a[...]

Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych systemów grzewczych w budynku pasywnym oraz ich wpływu na środowisko DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę porównawczą wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną oraz energię końcową na cele ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej pięciu wybranych systemów energetycznych jednorodzinnego budynku mieszkalnego, wykonanego w standardzie pasywnym. Ponadto w każdym rozważanym przypadku, podano roczną emisję CO2 oraz koszty eksploatacyjne systemu.1. Wstęp Nakłady finansowe związane z eksploatacją budynków mieszkalnych są dużym obciążeniem budżetów domowych. Wynika to nie tylko z rosnących cen energii, ale również powodowane jest stratami ciepła przez nieskutecznie zaizolowane przegrody budowlane. Wiąże się to z dużą energochłonnością budynku, a tym samym ze zwiększeniem kosztów eksploatacyjnych. Dla wielu inwestorów wygląd i funkcjonalność budynku są równie ważne, jak koszty związane z jego eksploatacją. Powodem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania energią są nie tylko stale rosnące jej ceny, ale również zagrożenia związane z zanieczyszczeniem środowiska. Emisje zanieczyszczeń pochodzących z energetycznego spalania nieodnawialnych nośników energii, takich jak: węgiel, gaz ziemny czy ropa naftowa, bardzo obciążają środowisko naturalne. Nowoczesne technologie budowlane nie tylko pozwalają na podwyższenie standardu mieszkania, ale również przyczyniają się do ochrony środowiska. Poszukiwania sposobów obniżenia energochłonności budynków, doprowadziły do powstania projektu budynku niskoenergetycznego, a w następnym etapie budynku pasywnego [1]. Dostarczana energia jest w nim wykorzystywana efektywnie, a koszty utrzymania są o wiele niższe niż w budynkach tradycyjnych. Oczywiście, aby były zachowane powyższe założenia, budynek musi spełniać wiele kryteriów, bez których nie można byłoby mówić o pasywności budynku, a są to [2]: - zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni, podczas sezonu ogrzewczego, poniżej 15 kWh/(m2·rok), - w[...]

Analiza efektywności energetycznej wybranych systemów grzewczych stosowanych w budynkach wielorodzinnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Tematem artykułu jest ocena scentralizowanego systemu centralnego ogrzewania i centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej (wariant 1) oraz systemu zdecentralizowanego przygotowania ciepłej wody użytkowej (wariant 2), wykorzystującego mieszkaniowe węzły cieplne na potrzeby c.o. i c.w.u. Analizowane systemy były wyposażone w niezbędne układy pomiarowe. Określono sprawność poszczególnych systemów grzewczych, rozumianą jako iloraz sumy ciepła wykorzystanego przez poszczególne mieszkania do ilości ciepła dostarczonego do budynku. Dla wariantu 1 uzyskano średnią roczną sprawność wynoszącą 60,4%, natomiast dla wariantu 2 ok. 69,4%. Ponadto, zauważono spadek sprawności analizowanych systemów w sezonie letnim w porównaniu z sezonem ogrzewczym. Określono sprawności rozważanych systemów dla poszczególnych miesięcy w ciągu roku.1. Wprowadzenie Obecnie, z uwagi na znaczne zaostrzenie wymagań związanych z izolacyjnością cieplną przegród budowlanych, jak i wskaźnikiem EP [1], na znaczeniu zyskuje wybór odpowiedniego i możliwie wysokosprawnego źródła ciepła na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W przypadku źródła ciepła producent podaje zazwyczaj w karcie katalogowej sprawność wytwarzania ciepła danego urządzenia dla warunków nominalnych jego pracy, co przy doborze odpowiedniego paliwa wpływa bezpośrednio na koszty ponoszone przez użytkowników systemów grzewczych [2, 3]. Z kolei, zastosowanie odpowiedniego systemu grzewczego w budynku wpływa bezpośrednio na sprawność przesyłania, akumulacji oraz regulacji i wykorzystania ciepła. Szczególnie dotyczy to budynk[...]

 Strona 1  Następna strona »