Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Bernadetta NIEDZIAŁEK"

Analiza procesu kształtowania wytłoczki lotniczej narzędziem elastycznym o różnych właściwościach


  Praca zawiera wyniki analizy procesu wytłaczania części lotniczej z blachy AMS5599 o grubości 0,6 mm. W pierwszej kolejności prze- prowadzono analizę numeryczną procesu wytłaczania sztywnymi narzędziami. Wykazano, że podczas kształtowania tym sposobem blacha w środkowej części wytłoczki traci stateczność, co w konsekwencji prowadzi do powstawania niedopuszczalnych pofałdowań w środkowej części wytłoczki. W celu wyeliminowania pofałdowań zastosowano oprzyrządowanie, w którym stalowy stempel został zastąpiony stem- plem elastycznym o oryginalnym kształcie. Symulację wytłaczania MES przeprowadzono dla narzędzi wykonanych z elastomerów o różnej twardości (50, 70, 85 oraz 90 Sh A). Wykazano wpływ charakterystyki mechanicznej elastomeru na powstawanie pofałdowań. Można je skutecznie wyeliminować poprzez zastosowanie stempla o twardości 90 Sh A, co zostało potwierdzone eksperymentalnie. This paper contains analysis results from drawing process of aviation part using 0.6 mm thick AMS5599 sheet metal. Conducted first was numerical analysis of the rigid tools drawing process. It has been shown that during the process of forming the sheet, the middle of the drawpiece loses stability, which leads to the formation of unacceptable wrinkles. This occurrence has also been confirmed experimentally. In order to eliminate wrinkles, tooling was applied in which a steel punch has been replaced with rubber punch of the original shape. This simulation was performed for the FEM drawing tools made of elastomers of different hardness (50, 70, 85 oraz 90 Sh A). It has been shown that a significant effect of the mechanical characteristics of the elastomer exist in relation to the formation of the wrinkles. They can be effectively eliminated by the use of 90 Sh A hard punch, which was confirmed experimentally. Słowa kluczowe: wytłaczanie, elastyczny stempel, blacha AMS5599, MES, eksperyment Key word: drawing, rubber punch, AMS5599 sheet metal, experiment.Wprowadzenie. O[...]

BADANIE SKUTECZNOŚCI RÓŻNYCH MODELI MATERIAŁOWYCH W MODELOWANIU PROCESU SPĘCZANIA ELASTOMERU DOI:10.15 199/67.2015.12.1


  W artykule przedstawiono badania mające na celu sprawdzenie skuteczności pięciu wybranych modeli materiałów elastomerowych, w których stałe wyznaczono na podstawie próby jednoosiowego rozciągania. Skuteczność wybranych modeli materiałowych (Neo-Hookean, Mooney (2), Mooney (3), Signiorini, Yeoh, Ogden) określano na podstawie porównania wyników uzyskanych w eksperymentalnej próbie spęczania elastomerowego walca z wynikami obliczeń numerycznych MES przeprowadzonymi dla poszczególnych modeli. Na podstawie cyklicznej próby jednoosiowego rozciągania elastomerowej próbki sporządzono charakterystykę naprężenie-odkształcenie dla 18-tego cyklu obciążenia. W oparciu o otrzymaną charakterystykę obliczono wartości stałych materiałowych dla badanych modeli oraz wykonano symulacje procesu spęczania z wykorzystaniem systemu MARC/Mentat. Słowa kluczowe: elastomer, modele materiałowe, spęczanie, symulacja MES RESEARCH THE EFFECTIVENESS OF VARIOUS MATERIAL MODELS IN THE MODELING OF UPSETTING ELASTOMER This paper presents research to verify the effectiveness of five selected models of elastomeric materials in which the constants were determined based on the uniaxial tension test. The effectiveness of selected models (Neo-Hookean, Mooney (2), Mooney (3), Signiorini, Yeoh, Ogden) was determined based on a comparison of results obtained in the experimental upsetting process of an elastomeric cylinder with the results of numerical calculations FEM for each models. Basing on the cyclic uniaxial tension test of elastomer sample, the stress-strain characteristic for the 18th load cycle was prepared. Basing on the obtained characteristic, the values of material constants were calculated for the studied models and simulation of upsetting process was performed with the usage of the software MARC/Mentat. Keywords: elastomer, material models, upsetting, FEM simulation Wprowadzenie Narzędzia elastomerowe należą do oprzyrządowania najczęściej stosowanego w procesach ks[...]

WERYFIKACJA EKSPERYMENTALNA WPŁYWU MODELU MATERIAŁOWEGO NA ZACHOWANIE SIĘ MATERIAŁU ELASTOMEROWEGO W RÓŻNYCH SCHEMATACH OBCIĄŻENIA DOI:10.15199/67.2017.12.9


  Elastomery zaliczają się do grupy materiałów hipersprężystych, których charakterystyczną cechą jest zdolność do ulegania dużym odkształceniom sprężystym pod wpływem sił, a zarazem zachowanie pierwotnych właściwości. Materiały tego typu wykazują zachowanie nieliniowe, co oznacza, że ich deformacja nie jest wprost proporcjonalna do przyłożonego obciążenia. Zachowanie się nieliniowych materiałów sprężystych można modelować po dobraniu odpowiedniego modelu konstytutywnego i wyznaczeniu stałych materiałowych dla tego modelu. W praktyce inżynierskiej do modelowania wykorzystywane są metody numeryczne bazujące na nieliniowej metodzie elementów skończonych. Najczęściej stosowanymi programami komercyjnymi do obliczeń tego typu są: Ansys, Abaqus, Marc, Nastran. Badania tego typu znalazły zastosowanie w wielu istotnych gałęziach nauki, a także coraz powszechniej wykorzystywane są w różnych gałęziach przemysłu m.in.: w przemyśle maszynowym, elektrotechnicznym, w medycynie oraz lotnictwie, motoryzacji i budownictwie. Biorąc pod uwagę tylko przemysł lotniczy, szacuje się, że ok. 60% wszystkich części z blach wyprodukowanych zostało właśnie przy użyciu narzędzi gumowych [1, 11]. Gumy naturalne i elastomery znalazły zastosowanie m.in. w budowie tłoczników. Wykonuje się z nich elastyczne narzędzia kształtujące do realizacji różnych operacji technologicznych np.: tłoczenia, wykrawania, gięcia. Ponadto ze względu na niewielkie wymiary gabarytowe i możliwość przenoszenia dużych sił przy małych deformacjach, elastomery skutecznie wyparły z budowy tłoczników tradycyjne sprężyny śrubowe. Z tego względu, są one również powszechnie stosowane w budowie tłoczników na elementy dociskaczy [11]. Jednak skuteczność modelowania zachowania się materiałów elastomerowych pod wpływem różnych obciążeń zależy przede wszystkim od umiejętności doboru odpowiednich modeli materiałów oraz znajomości tzw. stałych materiałowych, które należy dla danego przypadku wyznac[...]

 Strona 1