Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Różańska"

Identyfikacja substancji zapachowych w powietrzu atmosferycznym w pobliżu zakładów przemysłowych zlokalizowanych na obszarze Aglomeracji Trójmiejskiej DOI:10.15199/62.2018.7.29


  W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat emisja odorów, szczególnie na obszarach miejskich, stała się istotną kwestią dotyczącą problematyki ochrony środowiska. Osiągnięcie jak najlepszej jakości życia na tych obszarach jest przedmiotem dyskusji w środowisku akademickim oraz w środowisku gremiów odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzenne obszaru, na którym występuje zjawisko uciążliwości zapachowej1). Na etapie planowania przestrzennego nowych obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe konieczne jest uwzględnienie nie tylko aspektów urbanistycznych, ale także środowiskowych. W wielu krajach uwzględnia się aspekty prośrodowiskowe w strategii rozwoju miast. Jednoczesne uwzględnienie aspektów środowiskowych i urbanistycznych w procesie planowania przestrzennego 1178 97/7(2018) Dr hab. inż. Jacek GĘBICKI w roku 1997 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Od 2009 r. pracował na stanowisku adiunkta, a od 2017 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej na tym samym wydziale. Specjalność - czujniki chemiczne (elektrochemiczne) oraz technologia wytwarzania i eksploatacji elektronicznych nosów. Dr inż. Tomasz DYMERSKI w roku 2008 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Jest adiunktem w Katedrze Chemii Analitycznej na tym samym wydziale. Specjalność - nowoczesne techniki analityczne. jest często trudnym zadaniem, m.in. ze względu na zmienność emisji odorów w czasie2). Negatywne oddziaływanie odorów na zdrowie i życie człowieka jest powodem skarg ludności na jakość powietrza atmosferycznego. Odczuwanie nieprzyjemnego zapachu jest spowodowane interakcją lotnych cząsteczek odorantów z węchowymi neuronami czuciowymi usytuowanymi w górnym odcinku jamy nosowej3). W konsekwencji powstaje sygnał elektryczny, który jest przekazywany przez aksony komórek nerwowo-zmysłowych do opuszki węchowej. Następnie sygnał przekazywany jest z komórek nerwowo-[...]

 Strona 1