Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Wichrowska"

XI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw w UTP w Bydgoszczy DOI:


  "Owoce, warzywa i grzyby - innowacje, bezpieczeństwo, jakość, technologie" - to tytuł dorocznej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 17-18 maja br. w Regionalnym Centrum Innowacyjności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Organizatorem konferencji była Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności, przy udziale Katedry Biogeochemii i Gleboznawstwa, Pracowni Chemii Rolnej na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Oddział Wielkopolski. Patronat honorowy objęli: rektor UTP Bydgoszcz prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński, dziekan Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP Bydgoszcz prof. dr hab. Jacek Długosz, prezydent Bydgoszczy mgr inż. Rafał Bruski oraz przewodniczący Komitetu Nauk o Żywności PAN prof. dr hab. Andrzej Lenart. Konferencja była kontynuacją tradycji corocznych spotkań grona pracowników ośrodków naukowo-badawczych i przemysłu przetwórczego. Celem konferencji było pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu przetwórstwa owoców, warzyw i grzybów z uwzględnieniem najnowszych trendów w takich obszarach, jak: bezpieczeństwo i wartość prozdrowotna, projektowanie nowych produktów i procesów, technologie przechowywania a jakość surowca, innowacyjność w metodach analitycznych. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele jednostek naukowych, którzy wygłosili referaty plenarne, komunikaty ustne oraz zaprezentowali wyniki badań w formie posterów, m.in. z takich ośrodków, jak: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Warszawa, Instytut Ogrodnictwa Inhort im. Prof. S.A. Pieniążka - Skierniewice, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Przyrodniczy - Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy - Lublin, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego - Warszawa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja - Kraków, Uniwersytet Przyrodniczy - Wrocław oraz Uniwersyte[...]

Znaczenie i udział suplementów diety w żywieniu osób dorosłych DOI:10.15199/65.2018.7.9


  Rynek suplementów diety w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, a ponieważ w obecnym stanie prawnym są one traktowane jako środki spożywcze, a nie leki - każdy producent może wprowadzić suplement na rynek, deklarując jedynie jego skład organom sanitarnym w drodze tzw. notyfikacji. W Polsce suplementy diety dopuszcza do obrotu Główny Inspektor Sanitarny i podległe mu urzędy. Od 2007 r. do rejestru Głównego Inspektoratu Sanitarnego wpisano łącznie 30 tys. suplementów diety. Szacuje się, że w latach 2017-2020 rynek ten będzie rozwijał się w tempie ok. 8% rocznie. Ok. 50% rynku suplementów w Unii Europejskiej stanowią witaminy i składniki mineralne. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej, w 2015 r. Polacy wydali na suplementy diety 3,5 mld zł, kupując blisko 190 mln opakowań. Statystyczny Polak nabył więc sześć opakowań suplementów diety w ciągu roku, wydając na nie ok. 100 zł. Suplementy diety są to środki spożywcze, których celem jest uzupełnianie normalnej diety, będące skoncentrowanym źródłem witamin, składników mineralnych lub innych substancji (Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.), wykazujące efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Oznacza to zatem, że w przypadku osób zdrowych, stosujących zbilansowaną dietę nie ma uzasadnienia stosowanie suplementów diety. Szczegółowe wymagania, które w stosunku do tej grupy środków spożywczych regulują przepisy, wynikają z dyrektyw i rozporządzeń UE oraz z prawa krajowego (m.in. Dyrektywa 2002/46/WE; Dyrektywa Komisji 2006/37/WE; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97; Rozporządzenie (WE) nr 178/2002; Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006; Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r.; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1170/2009; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 maja 2010 r.). Określają one m.in. dopuszczalne poziomy zawartości witamin i składn[...]

 Strona 1