Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Kisilewicz"

Wieloparametrowe projektowanie wielkości okien w budynkach energooszczędnych

Czytaj za darmo! »

Bardzo istotne dla późniejszego użytkowania budynku decyzje, dotyczące wielkości przeszklenia, są zwykle podejmowane na podstawie kryteriów estetycznych. Jedyny nieco bardziej obiektywny sposób wymiarowania okien obecny w polskich przepisach, to anachroniczny już dziś wskaźnik oświetleniowy, niezależny od właściwości budynku, orientacji oszklenia i jego przepuszczalności. Efektem energetycz[...]

Pojemność cieplna a komfort termiczny w budynkach energooszczędnych


  Ograniczanie zużycia energii w budownictwie energooszczędnym przy jednocześnie wysokich wymaganiach dotyczących komfortu cieplnego wymaga zwrócenia uwagi na przegrzewanie współczesnych budynków.Wartykule zwrócono uwagę na korzystny wpływ pojemności cieplnej na ograniczenie dyskomfortu cieplnego we wnętrzu budynku. Analizowany w artykule efekt to tylko jeden z aspektów biernej ochrony budynku przed nadmiernymi wahaniami temperatury we wnętrzu. W dobrym projektowaniu należy wykorzystać wszystkie możliwe środki ochrony. Słowa kluczowe: komfort cieplny, przegrzewanie wnętrza, pojemność cieplna, aktywność cieplna.Wiele mówi się ostatnio na temat bardzo kontrowersyjnego problemu nazywanego "ociepleniem klimatu". Spór dotyczy nie samego efektu, bo ten stosunkowo łatwomożna obserwować, ale przyczyn tego zjawiska. Jeśli jednak zwróci się uwagę na standardy projektowania budynków, przepisy budowlane czy świadomość projektantów, to łatwo zauważyć, że przegrzewanie budynków jest wciąż traktowane marginalnie lub kompletnie ignorowane. W praktyce użytkowej kończy się to albo na dodawaniu urządzeń chłodzących, co napędza w dalszym stopniu ekologiczne przyczyny efektu cieplarnianego, albo też na doraźnych działaniach użytkowników, przeczekiwaniu trudnego okresu i narzekaniu na uciążliwe warunki. Od długiego już czasu staramsię propagować maksymalne wykorzystanie naturalnych zjawisk i rozwiązań, które pozwalają ograniczyć zapotrzebowanie budynkówna energię zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia [1]. Jedyna trudność, to konieczność integracji całego procesu projektowania budynkówwokół tego zagadnienia i pewne ograniczenie swobody kształtowania bryły i elewacji budynku.To ograniczeniewskazujewięc bardzo istotny, ale rzadko artykułowany problem: czy powstające budynki, ingerujące i niszczące środowisko naturalne, już przez sam fakt ich wzniesienia, mają być przez następne dziesiątki lat ogromnymobciążeniemdla tego środowiska cz[...]

Pasywne możliwości kształtowania mikroklimatu cieplnego w budynkach energooszczędnych


  Poddano analizie kilka najprostszych możliwości kształtowania komfortu cieplnego w budynkach poprzez dobór racjonalnych rozwiązań projektowych, materiałów oraz sposobu eksploatacji budynku. Zaproponowano, aby zestaw tych możliwości nazywać pasywnymi środkami ochrony przed przegrzewaniem. Jako kryterium oceny zastosowano metodę komfortu adaptacyjnego, a obliczenia symulacyjne były wykonywane głównie w programie EnergyPlus.1. Wprowadzenie Określenie "budynki pasywne" stało się obecnie chętnie używanym hasłem i symbolem budownictwa o bardzo niskim zapotrzebowaniu na ogrzewanie. Mało osób wie jednak, że ta nazwa jest związana ze sposobem, tzw. pasywnego (biernego) pozyskiwania energii słonecznej i została wprowadzona już kilkadziesiąt lat temu [1]. Bierne pozyskiwanie energii słonecznej występuje w każdym budynku bez wyjątku, wystarczy, że pojawi się tam przeszklony otwór w obudowie. Zyski słoneczne mogą w trakcie okresu ogrzewczego obniżać zapotrzebowanie budynku na ogrzewanie w sposób jedynie symboliczny albo też znaczący, zależnie od konkretnego rozwiązania projektowego. W trakcie lata nadmierne zyski słoneczne prowadzą do powstania we wnętrzu budynku warunków bardzo uciążliwych lub wręcz uniemożliwiających użytkowanie, a ich mechaniczne usuwanie jest związane ze znacznym nakładem energetycznym. O ile wspomaganie ogrzewania przy użyciu odnawialnej energii słonecznej jest działaniem coraz lepiej znanym, to ochrona budynku przed przegrzewaniem jest pozostawiana zwykle projektantom instalacji w końcowym etapie procesu projektowego. Tymczasem istnieją różne możliwości ochrony budynku przed nadmiernymi zyskami cieplnymi, które pozwalają wyeliminować przegrzewanie lub przynajmniej zmniejszyć obciążenie z tego tytułu, ograniczyć moc instalowanych urządzeń oraz nakład energii na chłodzenie. Komplet najprostszych rozwiązań, głównie natury architektoniczno-budowlanej, można więc nazwać "pasywną" ochroną budynków przed przegrzewanie[...]

Wpływ izolacji termicznej ścian na mikroklimat w budynkach w okresie letnim DOI:10.15199/33.2015.05.45


  W przypadku budownictwa niskoenergetycznego od czasu do czasu pojawia się pogląd o szkodliwymwpływie znacznie pogrubionej izolacji na ochronę przed przegrzewaniem budynków w okresie letnim. Twierdzi się, że efektywna izolacja termiczna blokuje możliwość schładzania przegród w okresie nocnym przez przewodzenie ciepła na zewnątrz. Przeprowadzonewprogramie Energy Plus analizy symulacyjne pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że izolacja termiczna ścian (standardowa czy nawet bardzo gruba) nie pogarsza warunków we wnętrzu budynku w okresie letnim, a nawet wprost przeciwnie, wpływa w niewielkim stopniu korzystnie na ich poprawę. Kryterium oceny były warunki tzw. komfortu adaptacyjnego, sformułowane w dokumencie ASHRAE Standard 55. W referencyjnym wariancie symulowanego obiektu zastosowano wymuszoną wentylację nocną jako podstawowy sposób ograniczenia przegrzewania wnętrza. Słowa kluczowe: izolacja termiczna, adaptacyjny komfort cieplny, przegrzewanie wnętrza, chłodzenie nocne.Budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię wymagają nowych systemów i narzędzi do projektowania oraz doświadczenia, którego na tymetapie jeszczewnaszymkraju niema.Wefekcie takie budynki projektuje się jeszcze często w sposób tradycyjny, tzn. podstawowe decyzje projektowe są podejmowane na podstawie intuicji, aktualnych trendów czy wręcz obiegowych opinii i zasad. Zwykle nie stosuje się na etapie projektowania odpowiednich narzędzi symulacyjnych, które mogłyby pomóc w racjonalizacji procesu projektowego. Dopiero na końcowym etapie branżowego, a nie interdyscyplinarnego łańcucha projektowania dokonywana jest analiza energetyczna budynku, ale niestety za pomocą standardowych narzędzi. Jeśli nawet uda się właściwie dobrać parametry instalacji, to niekoniecznie uzyskuje się tą drogą zamierzone niskie zapotrzebowanie na energię. Dla wielu projektantów i użytkowników zaskakujące jest to, że oczekiwania i nacisk kładziony na niskie zapotrzebowanie en[...]

ENERGODOM 2018 DOI:

Czytaj za darmo! »

Międzynarodowa Naukowo-Techniczna Konferencja ENERGODOMod 27 lat organizowana przez Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli PolitechnikiKrakowskiej stanowi doskonałe forum dla wszystkich osób zajmujących się problematyką dotyczącą oszczędności energii w budownictwie. Organizatorzy starają się, aby prezentowane artykuły przedstawiały wyniki najnowszych badań i dotyczyły najważniejszych problemów związanych z tematyką konferencji. Głównym hasłem XIII Międzynarodowej Naukowo- -Technicznej Konferencji ENERGODOM, która odbyła się 11 - 13 września br. w Krakowie, było projektowanie, wykonywanie oraz użytkowanie budynków o zerowym i niemal zerowymzużyciu energii i to nie tylko nowo budowanych, lecz także is[...]

 Strona 1