Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Aneta Nowak-Michta"

Wymagania GDDKiA dotyczące charakterystyki porów powietrznych w stwardniałych betonach DOI:10.15199/33.2018.11.19


  robót. 1) Politechnika Krakowska;Wydział Inżynierii Lądowej; a_nowak@pk.edu.pl Streszczenie.Ogólne SpecyfikacjeTechniczneGDDKiAsą pierwszymwkraju dokumentem, zawierającymwymagania dla betonów nawierzchniowych w zakresie parametrów struktury porowatości w stwardniałym betonie. Liczne badania oraz opublikowane wyniki w zakresie charakterystyk porów powietrznych w stwardniałych betonach zgodnie z PN-EN480-11wykazują, iż pomimo spełnienia wymagań przez domieszkę napowietrzającą, dość często nie uzyskuje się prawidłowej struktury napowietrzenia w stwardniałym betonie nawierzchniowym. W artykule zamieszczono niniejsze wymagania, ich genezę, schemat pobierania próbek, a także podjęto próbę wyjaśnienia problematyki braku stabilności napowietrzenia w stwardniałym betonie, będącej przyczyną częstego niespełniania wymagań w zakresie charakterystyk porów powietrznychwstwardniałych betonach.Analizawykazała, iż celem badań na etapie projektowania mieszanek betonowych jest przede wszystkimsprawdzenie kompatybilności układu cement-domieszka napowietrzająca-superplastyfikator, natomiast kontrola jakości wbudowanego w nawierzchnię betonu uwzględnia wpływ procesów technologicznych, które w istotny sposób wpływają na strukturę porów powietrznych w stwardniałym betonie. Słowa kluczowe: napowietrzenie; charakterystyka porów powietrznych; beton napowietrzony; beton nawierzchniowy. Abstract. General Technical Specifications GDDKiAis the first document in the country that contains requirements for pavement concrete in terms of air-voids parameters in hardened concrete. Numerous studies and published results in the field of air-voids characteristics in hardened concretes according to PN-EN 480-11 show that, despite meeting the air-entraining admixture requirements, quite often the correct air-void system is not obtained in hardened pavement concrete. The article contains the requirements, their genesis, sampling scheme, as well as an attempt to exp[...]

 Strona 1