Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Sagan"

Dynamiczne modelowanie budynku za pomocą programu EDSL TAS DOI:10.15199/9.2016.1.3


  Prowadzona w Polsce termomodernizacja istniejących budynków oraz zmieniające się wymogi w odniesieniu do projektowania i budowy nowych obiektów, stawiają przed projektantami nowe wyzwania. Wyznaczanie zużycia energii jedynie w warunkach obliczeniowych, ustępuje miejsca szczegółowym analizom energetycznym, uwzględniającym dynamiczny charakter zmian parametrów eksploatacji budynku. W artykule zaprezentowano jeden z programów symulacyjnych, umożliwiający prowadzenie tego typu analiz - EDSL TAS. Opisano możliwości programu, podstawy wprowadzania danych oraz wymagania jakie stawia EDSL TAS przed projektantem.1. Wprowadzenie Symulacyjne programy komputerowe to bardzo przydatne narzędzie: mogą być pomocne przy projektowaniu zarówno budynków, jak i instalacji wewnętrznych, na różnych etapach realizacji inwestycji. W artykule przedstawiono program symulacyjny EDSL TAS, przedstawiciela tego typu oprogramowania. Program wykorzystuje zaawansowane modele matematyczne do przetwarzania wprowadzonych przez użytkownika danych o obiekcie i przeprowadzania szczegółowych obliczeń symulacyjnych [7]. Właściwa interpretacja uzyskiwanych wyników pozwala na dokładniejsze zrozumienie funkcjonowania budynku, jego systemów ogrzewania, wentylacji czy akumulacji cieplnej. 2. Symulacja energetyczna Obowiązujące przepisy oraz sytuacja ekonomiczna w Polsce motywują do prowadzenia zakrojonej na szeroką skalę termomodernizacji budynków istniejących oraz wprowadzania coraz bardziej energooszczędnych rozwiązań w projektach nowych obiektów. Takie działanie przyczynia się do redukcji ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz znacząco wpływa na ograniczanie kosztów eksploatacyjnych i zużycie energii. Zaawansowane rozwiązania architektoniczne, budowlane i instalacyjne wymagają prowadzenia coraz bardziej szczegółowych analiz, pozwalających określić zasadność wyboru konkretnych rozwiązań do docelowego projektu. Uwzględnianie na etapie projektu jedynie[...]

Logistyka odzysku w remontach obiektów budowlanych DOI:10.15199/33.2016.06.58


  W artykule omówiono logistykę odzysku wyrobów i surowców budowlanych podczas robót remontowych i rozbiórkowych obiektów. Szczegółowe aspekty ekonomiczne i organizacyjne występujące w obsłudze logistycznej takich przedsięwzięć zostały zaprezentowane na przykładzie kapitalnego remontu jednego z domów studenckich AGH w Krakowie. Analiza zastosowanych sposobów utylizacji odpadów (materiałów) z rozbiórki pozwoliła na ich ocenę i wykorzystanie doświadczeń tego przedsięwzięcia w zarządzaniu logistyką odzysku w budownictwie. Słowa kluczowe: zarządzanie odpadami, logistyka odzysku, roboty remontowe.Nowa Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zobowiązuje nas wszystkich do realizacji zintegrowanych i powiązanych ze sobą oraz niepodzielnych siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju. Jeden z nich - dwunasty w kolejności, wymaga prowadzenia zrównoważonej konsumpcji oraz rozwijania i utrwalania zrównoważonych wzorców produkcyjnych [7]. Sposobem na realizację dwunastego celu agendy w budownictwie jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki materiałowej, np. przez uruchomienie łańcuchów zwrotnych surowców i wyrobów budowlanych, tzn. logistyki odzysku. W ten sposób 1) Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 2) Mostostal Warszawa S.A. *) Adres do korespondencji: e-mail: sobotka@agh.edu.pl jesteśmy w stanie substytuować zużycie nieodnawialnych surowców używanych w produkcji wyrobów budowlanych produktami pochodzącymi z odzysku, a tym samym minimalizować [...]

Koncepcja oceny procesów remontowych z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju DOI:10.15199/33.2018.03.24


  Wartykule przedstawiono ogólną koncepcję metody oceny robót remontowych z punktu widzenia spełnienia wymagań budownictwa zrównoważonego. Zaproponowano podejście do oceny właściwości środowiskowych, ekonomicznych i socjalnych, przy czym szczegółowy zakres, wytyczne i poziomy odniesienia podano jedynie w przypadku aspektu socjalnego. Koncepcja oceny zrównoważoności procesów remontowych Upowszechnianie zrównoważonych wzorców nie powinno obejmować jedynie rozwiązań architektonicznych oraz konstrukcyjno- materiałowych, ale także technologiczno- organizacyjne procesów budowlanych. Ich kompleksowa analiza iwielokryterialna ocena, obejmująca kryteria społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, umożliwiają wybór wariantu, który w największym stopniu spełnia wymagania zrównoważonego rozwoju (rysunek). W analizie kryteria reprezentowane są przez zbiór wskaźników będących wyrazemnp. stopnia spełnienia obowiązujących norm. Biorąc pod uwagę istotność poszczególnych wskaźników/cech (wg preferencji decydenta), ocenę i-tego wariantu rozwiązania (procesu remontowego) Pi można uzyskać, stosującmetodę sumyważonej: (1) gdzie: aij - wartośćmiary i-tego wariantu wg j-tego kryterium: j = 1, 2,…; n; i = 1,…, m; wj - waga j-tego kryterium. Podstawy do analiz środowiskowych budynków w cyklu życia ujęte są w normach [3, 11]. Opracowania np. [1] uzupełniają treść normometody normalizacjiwskaźników środowiskowych i ustalania ich wag. Analiza ekonomiczna procesów remontowych sprowadza się do kalkulacji kosztów oraz odniesienia ich wartości do średniego statystycznego kosztu remontu lub budżetu. Specyfika robót remontowych stwarza natomiast konieczność opracowania podstaw metodycznych analizy i oceny socjalnej. Ogólne zasady i wymagania, dotyczące oceny socjalnej budynków w fazie eksploatacji, na którą składają się procesy remontowe, zawiera [12]. Norma podaje kategorie wskaźników oceny, wśród których szczególnie istotna w prz[...]

 Strona 1