Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Chmielewski"

Polielektrolity - nowe produkty w ofercie Kemipolu

Czytaj za darmo! »

Kemipol od 2000 roku sprzedaje polielektrolity amerykańskiej firmy Cytec. W Polsce oferowane przez Kemipol polielektrolity noszą nazwę handlową OPTIFLOC. Jesienią 2006 roku właściciel Kemipolu firma Kemira kupiła dwie europejskie fabryki Cyteca produkujące polielektrolity. Fabryka w Anglii (w Bradford) produkuje polielektrolity suche, fabryka w Botlek w Holandii polielektrolity w postaci emul[...]

Polielektrolity - nowe produkty w ofercie Kemipolu

Czytaj za darmo! »

Kemipol sprzedaje od 2000 r. polielektrolity amerykańskiej firmy Cytec. W Polsce oferowane przez Kemipol polielektrolity noszą nazwę handlową OPTIFLOC. Jesienią 2006 r. właściciel Kemipolu, firma Kemira, kupiła dwie europejskie fabryki Cyteca, produkujące polielektrolity. Fabryka w Anglii (w Bradford) produkuje polielektrolity suche, fabryka w Botlek w Holandii polielektrolity w postaci emuls[...]

Polielektrolity - nowe produkty w ofercie Kemipolu

Czytaj za darmo! »

Od 2000 r. Kemipol sprzedaje polielektrolity amerykańskiej firmy Cytec. W Polsce oferowane przez Kemipol polielektrolity noszą nazwę handlową OPTIFLOC. Jesienią 2006 r. właściciel Kemipolu, firma Kemira, kupiła dwie europejskie fabryki Cyteca produkujące polielektrolity. Fabryka w Bradford (Wielka Brytania) produkuje polielektrolity suche, a fabryka w Botlek (Holandia) - polielektrolity w p[...]

Koagulanty i flokulanty - zbiór praktycznych porad Kemipolu

Czytaj za darmo! »

Co należy wiedzieć o koagulancie PIX 113 Koagulant PIX 113 jest substancją korozyjną, więc instalacje dozujące go, załadowcze oraz wyładowcze, powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, stali pokrytej tworzywem sztucznym lub gumą albo ze stali kwasoodpornej. Jest także substancją żrącą - w razie kontaktu ze skórą i oczami należy przemyć je dużą ilością wody. Niszczy odzież. Koagulant PIX 1[...]

KOAGULANTY i FLOKULANTY, zbiór praktycznych porad

Czytaj za darmo! »

Koagulant korozyjny instalacje dozujące oraz załadowcze i wyładowcze należy budować z tworzyw sztucznych, stali pokrytych tworzywami, gumą lub ze stali kwasoodpornych. Żrący w razie kontaktu ze skórą i oczami przemywać dużą ilością wody. Niszczy odzież. Lepkość wzrasta wraz ze wzrostem zawartości żelaza Fe + 3 zgodnie z niżej przedstawionym wykresem. Zamarza w temperaturze - 35°C. Dozowani[...]

Metodyka wprowadzania chemicznego usuwania fosforu ze ścieków w pracujących oczyszczalniach ścieków przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Zlecenie opracowania technologii usuwania fosforu ze ścieków powstających głównie po myciu urządzeń wpłynęło do Kemipolu w 2007 roku. Ścieki zawierały > 40 mg/l fosforu zawartość dopuszczalna wynosi 12 mg/l. Metodyka doboru chemikaliów W pierwszej fazie klient dobierał dawki PIX 113 samodzielnie korzystając z wypożyczonego flokulatora. Celem było jedynie redukcja fosforu do wartości 12 mg/l. W drugiej fazie ścieki były przesyłane do Kemipolu. W laboratorium Kemipolu wykonano szereg prób z doborem różnych rodzajów koagulantów oraz koagulacji wspomaganej flokulantami organicznymi. Postępowanie krok po kroku: 1. Dobór dawki PIX 113 zapewniającej właściwe kłaczkowanie, oraz klarowną ciecz. 2. Dobór innych koagulantów, jako wzór stosowano wyniki na PIX113 3. Dobór blendów na osnowie różnych koagulantów 4. Dobór flokulantów organicznych do wspomagania koagulacji. W wyniku badań laboratoryjnych ustalono, że usuwanie fosforu może być najefektywniejsze jeśli zastosujemy koagulację wspomaganą flokulantem nieorganicznym[...]

Zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji gazów - ciąg dalszy


  Aby stacjonarny system detekcji gazów pracował prawidłowo muszą być spełnione 4 podstawowe warunki: 1. Właściwy dobór urządzeń uwzględniający warunki panujące w monitorowanym obiekcie oraz potrzeby użytkowników. Należy uwzględnić temperaturę, wilgotność, obecność gazów zakłócających pomiar, zakres pomiarowy, sposób wizualizacji i archiwizacji wyników, konieczność sterowania urządzeniami wykonawczymi, konieczność stosowania zasilania awaryjnego. Bardzo istotne jest właściwe ustalenie progów alarmowych. Powinny one być na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo, ponieważ zbyt nisko ustawione mogą wywoływać niepotrzebne alarmy i zakłócać funkcjonowanie monitorowanego obiektu. 2. Właściwy wybór miejsc instalowania detektorów. Detektory wykrywają gaz w miejscu zainstalowania. Należy wybrać miejsca najbardziej prawdopodobnego gromadzenia się gazu i powstania zagrożenia. Trzeba uwzględnić ciężar właściwy gazu, ruch powietrza w monitorowanej strefie, lokalizację otworów wywiewnych i nawiewnych. Bardzo istotne jest zapewnienie łatwego dostępu do urządzeń. 3. Prawidłowe wykonanie instalacji systemu. Urządzenia muszą być połączone prawidłowo, zgodnie z instrukcją, przy użyciu właściwych materiałów instalacyjnych. Instalacja i okablowanie winny być wykonane starannie, zgodnie z przepisami i obowiązującymi zasadami. 4. Prawidłowa, zgodna z instrukcją i zdrowym rozsądki[...]

Elektroniczne systemy detekcji gazów DOI:10.15199/33.2018.07.07


  RozporządzenieMinistra SprawWewnętrznych iAdministracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) klasyfikuje urządzenia zabezpieczające przed wybuchem i ograniczające jego skutki jako urządzenia przeciwpożarowe. Jest to zrozumiałe, ponieważ często konsekwencją wybuchu jest pożar. Zdarza się, że wybuch nie powoduje pożaru, ale uszkadza instalacje elektryczne lub gazowe, co w efekcie skutkuje pożarem. Gazy palne mogą wybuchnąć, gdy ich stężenie zawiera się między dolną (DGW) i górną (GGW) granicą wybuchowości.Wcelu zapewnienia bezpieczeństwa należy je wykrywać poniżej DGW - najczęściej w stężeniu poniżej 1%. Niektóre gazy wybuchowe są również toksyczne, np. pary toluenu, ksylenu i benzenu, amoniak, siarkowodór. Zasady stosowania detektorów gazów palnych w budynkach określa § 158 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). Nakazuje, by w pomieszczeniach, w których sumaryczna moc grzewcza urządzeń gazowych przekracza 60 kW, stosować urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu, czyli systemy detekcji sterujące zaworem. Rozporządzenie nie jest zbyt precyzyjne i dlatego decydującą rolę przy wyborze, konfiguracji i sposobie wykonania systemów detekcji gazów odgrywa wiedza i doświadczenie projektantów, którzy znając konstrukcję i przeznaczenie obiektu oraz oczekiwania użytkowników, mogą ocenić ryzyko i zaprojektować systemy, [...]

Produkty ISOVER: Ultimate U TPA 34 i Multimax 30 na Stadionie Narodowym wWarszawie

Czytaj za darmo! »

Wartykule zaprezentujemy dwa systemy izolacji marki ISOVER, które zastosowano podczas budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, który jest prawdziwym wyzwaniem technologicznymdlawykonawcówi producentówmateriałów budowlanych. Do izolacji stropów pod trybunami zostały użyte płytyUltimateUTPA34 grubości 50, 80 i 110mm. Projektantomzależało na zastosowaniuwtych pomieszczeniach izolacji o niskim współczynniku przewodzenia ciepła, dzięki temu o niewielkiej gr[...]

 Strona 1  Następna strona »