Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paulina Flasińska"

Zastosowanie oceny cyklu życia w przemyśle chemicznym DOI:10.15199/62.2016.12.16


  Ocena cyklu życia LCA (life cycle analysis) jest kompleksowym narzędziem do oszacowania potencjalnego wpływu produktu na środowisko. Obejmuje wszystkie etapy życia produktu "od kołyski do grobu". LCA została ujęta w normach europejskich. W niniejszej publikacji przedstawiono pokrótce historię LCA oraz metodologię. Dokonano przeglądu publikacji z dziedziny LCA z ostatnich lat. Zaprezentowano sposób, w jaki wdrożono LCA do przemysłu chemicznego, przytoczono przykłady LCA oraz korzyści jakie płyną dla przedsiębiorców z przeprowadzonych analiz. Jaki wpływ na środowisko wywiera wytwarzanie produktów? Jak przyjazny środowisku jest ich cykl życia? Te i podobne im pytania stawia sobie dzisiaj każdy producent. W czasach gdy świadomość środowiskowa społeczeństwa rozwija się coraz szybciej, należy szukać odpowiednich i wiarygodnych narzędzi do przeprowadzenia analizy środowiskowej. Takim narzędziem jest środowiskowa ocena cyklu życia LCA. Technika ta pozwala nie tylko poznać oddziaływanie produktu na środowisko, ale także pozwala na identyfikację punktów krytycznych w cyklu życia. Pozwala wytypować obszary do doskonalenia. Jest podejściem kompleksowym, nie skupia się na jednym etapie, lecz obejmuje cały cykl życia wyrobu, od kołyski po grób. Jest instrumentem polityki firmy i jednym z elementów zarządzania środowiskowego. Geneza LCA Historia LCA sięga lat sześćdziesiątych XX w. Wówczas pojawiły się liczne prace, dotyczące problemów ekologicznych i zmian klimatycznych. Dały one podwaliny metody LCA. Po konferencji w Vermont, gdzie zaproponowano teoretyczne podstawy techniki LCA, zainteresowanie tą tematyką wzrosło. Działania polegające na ujednoliceniu metodologii zostały podjęte przez Towarzystwo Toksykologii i Chemii Środowiskowej (SETAC) oraz Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Odpowiedź przemysłu na stawiane mu nowe, środowiskowe wyzwania była bardzo szybka. Lata dziewięćdziesiąte XX w. można nazwać lata[...]

Materiały wybuchowe i ich wpływ na środowisko DOI:10.15199/62.2018.11.30


  Toksykologiczne i ekotoksykologiczne konsekwencje użycia wojskowych MW, a zarazem ich negatywny wpływ na środowisko przez lata nie były tematem rozważań naukowych, ze względu na ich zastosowanie w konfliktach wojennych. Postrzeganie tego tematu zaczyna się drastycznie zmieniać, gdyż MW i amunicja w niewielkim stopniu są wykorzystywane w trakcie wojen, a ich przeważające ilości są używane podczas ćwiczeń i szkoleń wojskowych. Użycie amunicji i MW w tego typu działaniach znacząco wpływa na zanieczyszczenie wód, gleby i powietrza1, 2). Aby dokonać analizy środowiskowej na każdym etapie życia MW, należy dokładnie poznać ich specyfikację oraz proces produkcji. Wśród MW nadal najbardziej powszechne są trotyl (TNT), heksogen (RDX) i w mniejszym stopniu oktogen (HMX). Stanowią one także składniki kompozycji mieszanin MW (np. kompozycja B, C-4). W produkcji TNT bardzo toksyczny dla gleby i wód gruntowych jest etap oczyszczania, ze względu na zanieczyszczenie produktu niesymetrycznymi trinitrotoluenami. Po procesach oczyszczania w wodach odpadowych mogą występować w wysokich stężeniach związki nitroaromatyczne, takie jak 1,3,5-trinitrobenzen, 1-metylo-2,4-dinitrobenzen, 1-metylo-2,6-dinitrobenzen i 2-metylo-3,5-dinitrobenzoamina3, 4). Ze względu na małą lotność toksycznych składników odpad jest suszony, a następnie spalany. Ostatnio coraz częściej pojawiają się wyniki pomiarów emisji metali ciężkich i materiałów energetycznych, związanych z używaniem amunicji oraz wyniki oznaczania ilości tych zanieczyszczeń w glebie i wodzie1, 5-7). Pomiary te obejmują także ilość ołowiu pobieranego przez ptaki oraz narażenie ludzi na obecność ołowiu poprzez bezpo1958 97/11(2018) Dr inż. Bożena KUKFISZ - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w numerze 5/2018, str. 1096. Table 1. Mass of explosive materials (MW) deposited as a result of high-order type of detonation10, 11) Tabela 1. Masa MW zdeponowanych w wyniku detonacji typu high-or[...]

 Strona 1