Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław FRĄCZ"

Odkształcalność graniczna blachy ze stopu żarowytrzymałego AMS 5599


  Przy ocenie odkształcalności blach najczęściej korzysta się z wyznaczania wartości wykładnika krzywej umocnienia odkształceniowego oraz współczynnika anizotropii właściwości plastycznych. Badania eksperymentalne blach z różnych materiałów wykazały zasadnicze różnice ich odkształcalności, określane jako "typu mosiądz" oraz "typu stal", przejawiające się brakiem lub wyraźną zależnością poziomu odkształceń granicznych od stanu odkształcenia. W pracy zawarte są wyniki badania właściwości mechanicznych w próbie jednoosiowego rozciągania oraz krzywych odkształcalności granicznej (KOG) w teście wg Marciniaka z płaskim stemplem, dla blachy ze stopu AMS 5599. Przepro- wadzono obliczenia przebiegu krzywej odkształcalności granicznej przy pomocy różnych metod - wyniki obliczeń porównano z wynikami eksperymentu. The formability of sheet metal has frequently been expressed by the value of strain hardening exponent and plastic anisotropy ratio. However experimental studies of formability of various materials have revealed basic differences in behaviour, such as the “brass-type" and the “steel- type", exhibiting respectively, zero and positive dependence of forming limit on the strain ratio. In this study mechanical properties and the Forming Limit Diagram of the AMS 5599 sheet metal was determined using uniaxial tensile test and Mar ciniak’s flat bottomed punch test respectively. Different methods were used for the FLD calculation - results of these calculations were compared with experi mental results. Słowa kluczowe: odkształcalność graniczna, umocnienie odkształceniowe, anizotropia plastyczna Key word: forming limit, strain hardening, plastic anisotropy.1. Wprowadzenie. W technologicznych procesach plastycznego kształtowania blach mamy do czynienia z różnymi stanami odkształcenia w poszczególnych obszarach wytłoczek, co niejednokrotnie sprawia trud- ności przy ocenie zdolności materiału do przejmowa- nia zadawanych odkształceń bez [...]

 Strona 1