Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Trzepak-Balicka"

Wpływ warunków procesu hydrolizy modelowych pektyn cytrusowo-jabłkowych na wzrost bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus plantarum MILab393 DOI:10.15199/62.2018.10.24


  Pektyny są liniowymi polimerami składającymi się głównie z merów kwasu D-galakturonowego, powiązanych wiązaniami α-1→4 glikozydowymi, którego grupy karboksylowe są częściowo zestryfikowane grupami metylowymi i/lub acetylowymi, oraz z monosacharydów, takich jak L-arabinoza, D-galaktoza, L-ramnoza i D-ksyloza1-3). Ze względu na atrakcyjne właściwości fizyczno-chemiczne pektyny wykorzystywane są głównie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym i w medycynie4-6). W przemyśle dominującą metodą pozyskiwania pektyn jest ich ekstrakcja z surowców roślinnych, m.in. ze skórek owoców cytrusowych, wytłoków jabłkowych i wysłodków buraczanych, przebiegająca w wodnym roztworze kwasu mineralnego, zwykle kwasu solnego1, 6). Jednak kwasowej ekstrakcji pektyn towarzyszą reakcje niepożądane, takie jak ich częściowa depolimeryzacja i pirolityczne rozszczepienie wiązań glikozydowych7). Powstałe pierwotne produkty reakcji: frakcje oligomeryczne pektyn, kwas galakturonowy i glukuronowy, kwas octowy oraz monosacharydy są reaktywne chemicznie i ulegają następczym przemianom, takim jak np. dehydratacja i kondensacja retroaldolowa, przegrupowanie, hydratacja, tautomeryzacja, prowadzącym do powstania produktów wtórnych, m.in. furfurali (2-furfural (2-FA), 5-hydroksymetylofurfural (5-HMF)) i kwasów karboksylowych8-10). 97/10(2018) 1757 Dr inż. Paweł WOLAK w roku 1980 ukończył studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest pracownikiem w Katedrze Technologii Chemicznej tej uczelni. Specjalność - technologia chemiczna, chemia i technologia polimerów reaktywnych. Mgr inż. Katarzyna TRZEPAK-BALICKA w roku 2016 ukończyła studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Inżynieryjno- -Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalność - zarządzanie technologią. Frakcja ciekła uzyskana po ekstrakcji pektyn z materiału roślinnego, zawierająca pierwotne i/lub wtórne p[...]

 Strona 1