Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Szoplik"

Ilościowa analiza nierównomierności przepływu gazu w sieci

Czytaj za darmo! »

Współczesne społeczeństwo jest coraz bardziej zależne od różnego rodzaju sieci. Sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodne oraz gazowe są tylko nielicznymi przykładami sieci, które transportują media do odbiorców. Wspólną cechą dla tych sieci jest nierównomierny w czasie przepływ, który w dużym stopniu zależy od ludzkich potrzeb i sposobu życia, dlatego też opis i analiza zagadnień przepływu w sieci jest trudna, ale bardzo interesująca. Gaz ziemny jest paliwem ekologicznym, ponieważ jego spalaniu nie towarzyszy emisja do atmosfery pyłów oraz dwutlenku siarki. Może być stosowany jako surowiec w przemyśle chemicznym, paliwo w gospodarstwach domowych do gotowania, ogrzewania mieszkań i podgrzewania wody oraz w transporcie samochodowym, jak również jako surowiec do wytwarzania en[...]

Analiza porównawcza wielkości maksymalnego strumienia gazu przepływającego w przyłączu

Czytaj za darmo! »

Wyznaczenie prawidłowej lub prawdopodobnej wielkości strumienia gazu przepływającego w przyłączu budynku wielorodzinnego jest bardzo trudne, ale jego znajomość jest niezbędna do oszacowania obciążenia poszczególnych odcinków tworzących sieć gazową. Obciążenie odcinków sieci gazociągowej może być oszacowane za pomocą symulacji przepływu, czyli eksperymentu wykonanego z pomocą odpowiedniego algorytmu i komputera. Do przeprowadzenia symulacji przepływu gazu w sieci niezbędna jest znajomość wielkości strumieni w węzłach obciążonych (przyłączach) oraz nadciśnienia gazu wprowadzanego do sieci za pośrednictwem redukcyjnej stacji gazowej. W wyniku symulacji można uzyskać szczegółowe informacje o rozkładzie strumieni gazu w każdym odcinku sieci, kierunku przepływu gazu oraz nadciśnieniu gazu na początku i końcu każdego rurociągu. Znajomość rozkładu tych wielkości pozwala przeprowadzić analizę obciążenia sieci, wykorzystania zdolności przesyłowej rur, wskazać obszary, gdzie występują rezerwy gazu w sieci oraz sprawdzić poprawność doboru średnic rur tworzących sieć. W wielu pracach [1-6] wskazuje się na nierównomierny rozkład obciążenia sieci, który zmienia się w cyklu rocznym, tygodniowym oraz dobowym, co powoduje, że sterowanie pracą sieci jest bardzo utrudnione, a wykorzystanie jej potencjalnych możliwości przesyłowych czasami nieefektywne. Przyjmowanie do obliczeń symulacyjnych założonych wielkości strumieni gazu pobieranego z sieci, jest z pewnością uproszczeniem obliczeń, lecz wyniki takich symulacji obarczone są dużym błędem. W zależności od wielkości tych strumieni można uzyskać zupełnie różne informacje o rozkładzie strumieni gazu przepływającego w poszczególnych odcinkach sieci. Celem niniejszego artykułu jest porównanie wyników obliczeń maksymalnego strumienia gazu pobieranego z sieci, uzyskanych trzema różnymi sposobami. Pierwszy sposób będzie polegał na zastosowaniu do obliczeń równania proponowanego w monografii Bąkowski[...]

Wyniki statycznej symulacji przepływu gazu w sieci niskiego ciśnienia


  Jednym ze sposobow dostarczania gazu do odbiorcow komunalnych jest transport sieci. gazow.. Sieci budowane s. w s.siedztwie innej infrastruktury podziemnej, co powoduje, .e jej struktura cz.sto odzwierciedla uk.ad ulic i jest powi.zana z g.sto.ci. zaludnienia. To wszystko powoduje, .e sieci maj. z.o.on. budow. i nie ma mo.liwo.ci dowolnej zmiany jej struktury. Dlatego te. usprawnienie przep.ywu w danej sieci oraz optymalne wykorzystanie jej mo.liwo.ci jest zagadnieniem wa.nym i aktualnym. W przypadku wielu systemow rzeczywistych (np. sieci gazowych) nie jest mo.liwe badanie jego zachowania w warunkach innych ni. aktualnie panuj.ce. W takiej sytuacji opracowuje si. model matematyczny takiego systemu, ktory jest pewnym uproszczeniem rzeczywisto.ci. Model systemu mo.e by. jednak wykorzystany do symulowania zachowania si. uk.adu w reakcji na wymuszenie. Symulacja jest przyk.adem eksperymentu, wykonanego z pomoc. odpowiedniego algorytmu i komputera. Du.. zalet. symulacji komputerowej jest jej powtarzalno.., a ka.de zadanie symulacji, przy tych samych warunkach pocz.tkowych, mo.na powtarza. niesko.czenie wiele razy. Eksperyment taki jest prawie niemo.liwy do zrealizowania w warunkach rzeczywistych, gdy. technicznie bardzo skomplikowane jest wykonanie bezpo.rednich pomiarow pewnych wielko.ci charakteryzuj.cych prac. systemu. Przeprowadzenie szeregu symulacji dla ro.nych warunkow pocz.tkowych pozwala natomiast otrzyma. ro.ne rozwi.zania i wybra. najlepsze spo.rod uzyskanych. Taki przyk.ad wykorzystania wynikow symulacji mo.na potraktowa. jako quasi-optymalizacj. [1], ktora mo.e by. uznana za wystarczaj.c. wowczas, gdy relacje mi.dzy elementami systemu oraz wymuszenia nie s. dok.adnie poznane, co powoduje, .e model matematyczny systemu jest du.ym uproszczeniem rzeczywistego systemu. Przyk.adem systemu, w ktorym z technicznego punktu widzenia, trudno jest wykona. bezpo.rednie pomiary wielko.ci parametrow charakteryzuj.cych przep.yw w ru[...]

Analiza zmian przepływu gazu w sieci gazociągów niskiego ciśnienia na podstawie wyników symulacji statycznej


  Zamieszczono wyniki obliczeń, uzyskane podczas symulacji przepływu gazu w sieci niskiego ciśnienia w stanie ustalonym. W obliczeniach wykorzystano fragment rzeczywistej sieci rurociągów transportujących gaz ziemny dla rzeczywistych danych, charakteryzujących godzinowy pobór gazu z sieci (dane dla Szczecina). Zaproponowano jedno równanie do szacowania minimalnej wartości nadciśnienia strumienia zasilającego w funkcji jego wielkości oraz dwa równania umożliwiające oszacowanie maksymalnej wielkości strumienia oraz minimalnego nadciśnienia strumienia gazu wprowadzanego do sieci w zależności od liczby stopniodni grzania, będącej funkcją średniej temperatury powietrza.W artykule zamieszczono wyniki obliczeń, uzyskane podczas symulacji przepływu gazu w sieci niskiego ciśnienia w stanie ustalonym. W obliczeniach wykorzystano fragment rzeczywistej sieci rurociągów transportujących gaz ziemny dla rzeczywistych danych, charakteryzujących godzinowy pobór gazu z sieci (dane dla Szczecina). Analizowano zmianę obciążenia sieci w kolejnych godzinach czterech przykładowych dni o różnej średniej temperaturze powietrza (t = -16, -4, +8 lub +18 oC). Zaproponowano jedno równanie do szacowania minimalnej wartości nadciśnienia strumienia zasilającego w funkcji jego wielkości oraz dwa równania umożliwiające oszacowanie maksymalnej wielkości strumienia oraz minimalnego nadciśnienia strumienia gazu wprowadzanego do sieci w zależności od liczby stopniodni grzania, będącej funkcją średniej temperatury powietrza. 1. Wprowadzenie Transport gazu ziemnego odbywa się odpowiednio zaprojektowaną siecią gazową, w której panuje określone nadciśnienie [1]. Sieci niskiego ciśnienia charakteryzują się złożoną budową i zawierają dużą liczbę krótkich odcinków gazociągów. Częste są zmiany kierunku przepływu gazu oraz na skutek rozbioru gazu wzdłuż długości rury zmienia się wielkość strumienia przepływającego gazu. Prowadzenie bezpośrednich pomiarów dowolnych wielkośc[...]

Plan statystycznej kontroli odbiorczej do oceny jakości usługi polegającej na odczycie liczników gazu - część I - plany jednostopniowe DOI:10.15199/17.2017.1.1


  W pracy przedstawiono przykład opracowywania i stosowania jednostopniowych planów statystycznej kontroli odbiorczej metodą alternatywną do oceny jakości usługi. Ocenie podlega partia odczytów liczników (gazu lub energii elektrycznej), zainstalowanych u odbiorców indywidualnych, a odczytywanych przez zespoły inkasentów. Jako miarę jakości wykonania usługi zastosowano procent jednostek niezgodnych. Przyjęto, że jednostka usługi jest wykonana poprawnie, gdy licznik został odczytany poprawnie. Zaproponowano i porównano plany dla różnych liczności partii, różnych poziomów akceptowanej jakości oraz dwóch poziomów jakości dla kontroli normalnej, ulgowej oraz obostrzonej.Wprowadzenie Projektowanie wszystkich procesów i systemów jest możliwe dzięki znajomości podstawowych praw zachowania masy, pędu i energii. W przypadku systemów rzeczywistych równania bilansowe, wykorzystywane m.in. do sterowania lub optymalizacji systemu, opierają się na danych zebranych podczas pracy systemu i z reguły zawierają człon przedstawiający część niezbilansowaną, która wynika z niedokładności urządzeń pomiarowych lub błędów pomiarowych. Ograniczanie błędów pomiarowych jest tym trudniejsze, im więcej urządzeń pomiarowych zawiera system, lub im więcej jest wejść lub wyjść takiego systemu, a rejestracja danych pomiarowych nie może być prowadzona zdalnie lub automatycznie. Przykładem takiego systemu jest sieć rurociągów rozprowadzających gaz ziemny, która najczęściej ma niewiele punktów wejścia, natomiast bardzo dużo jest wyjść z takiego systemu. W stanie ustalonym sumaryczna masa gazu wprowadzanego do sieci jest równa ilości gazu pobieranego z sieci przez wszystkich odbiorców. Wyposażeniem stacji gazowych, przez które wprowadza się do sieci gaz, są m.in. urządzenia pomiarowe, które umożliwiają monitorowanie i kontrolowanie pracy sieci i dostarczają wysokiej jakości danych o ilości gazu wprowadzanego do sieci. Natomiast o wiele trudniejsze jest zapewnienie w[...]

Analiza zmian nadciśnienia mieszanin gazowych w sieci niskiego ciśnienia w zależności od obciążenia i usytuowania w terenie DOI:10.15199/17.2018.9.3


  1. Wprowadzenie Sieci gazowe niskiego ciśnienia zasilane są za pomocą stacji redukcyjnej, której głównym zadaniem jest obniżenie nadciśnienia strumienia gazu z wartości średniej do niskiej. Wielkość nadciśnienia strumienia gazu wprowadzanego do takiej sieci powinna zawierać się w przedziale od 1700 Pa do 2500 Pa. Drugim ważnym parametrem charakteryzującym jakość paliwa gazowego transportowanego siecią (oprócz nadciśnienia) jest wielkość ciepła spalania gazu, które powinno być większe niż 34.0 MJ/m3. Zapewnienie prawidłowej pracy sieci gazowej i dostarczanie odbiorcom strumienia gazu w odpowiedniej ilości i o prawidłowych parametrach jakościowych jest zadaniem operatora sieci. Zadanie to można realizować na przykład na podstawie wyników uzyskanych podczas symulacji przepływu gazu w sieci, wykonywanych dla różnych wariantów i warunków. Modelowanie przepływu może mieć szczególne znaczenie w sytuacji, gdy siecią gazową będą przesyłane razem z tradycyjnym gazem ziemnym inne paliwa gazowe, pochodzące z odnawialnych źródeł energii (np. biometan). Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie w ostatnich czasach niestandardowym zagospodarowaniem energii z odnawialnych źródeł energii wydaje się zasadne prowadzenie symulacji przepływu w sieci dla paliw o innym cieple spalania niż gaz ziemny. Dodawanie do gazu ziemnego biometanu, jako produktu oczyszczania biogazu pochodzącego z biogazowni powoduje znacznie obniżenie wartości ciepła spalania mieszaniny gazu ziemnego i biometanu co wpływa na znaczny wzrost obciążenia sieci gazowej. Natomiast transportowi większych ilości gazu towarzyszy większy spadek ciśnienia w sieci co wymusza zwiększenie nadciśnienia strumienia gazu na wejściu do sieci. Celem prezentowanych badań jest analiza rozkładu nadciśnienia gazu ziemnego lub mieszaniny gazu i biometanu w rurociągach sieci niskiego ciśnienia. Wyniki badań uzyskano podczas symulacji przepływu gazu lub mieszaniny gazu ziemnego i biometanu w sieci dla r[...]

Analiza zmian wybranych parametrów hydrodynamicznych w gazociągach niskiego ciśnienia w zależności od rodzaju transportowanego paliwa gazowego DOI:10.15199/17.2017.6.10

Czytaj za darmo! »

Gaz ziemny jest jednym z surowców energetycznych, którego spalaniu nie towarzyszy ulatnianie się substancji szkodliwych dla środowiska. Natomiast wzrost zapotrzebowania na to paliwo powoduje, że coraz większe ilości gazu muszą być dostarczane do kraju i transportowane siecią gazową do odbiorców. Transport gazu na terytorium kraju odbywa się odpowiednio zaprojektowaną siecią rurociągową, natomiast do krajowego systemu gazowniczego gaz może być dostarczany drogą morską w postaci gazu skroplonego (LNG), drogą lądową jako gaz ziemny (NG) lub gaz ziemny uzupełniony wodorem pochodzącym z technologii "power to gas" (PtG) lub biogazem. Rodzaj paliwa przesyłanego siecią rurociągową do odbiorców ma istotny wpływ na wielkość parametrów charakteryzujących dynamikę gazu w gazociągu [1]. W przypadku transportu gazu o bardzo dużej wartości opałowej (dużej zawartości składnika palnego CH4) można ograniczyć koszt transportu wyraźnie mniejszej ilości gazu, a w przypadku wykorzystania już istniejącej infrastruktury gazociągowej, można wykorzystać jej pojemność magazynową do przechowywania nadwyżek niezużytego gazu. Jednak zasilanie sieci czystym LNG jest możliwe tylko w przypadku sieci gazowych, które posiadają jedno źródło zasilania, które będzie bezpośrednio połączone z instalacją do regazyfi kacji LNG. Dostarczanie odbiorcom gazu o mniejszej wartości opałowej skutkuje transportem większych ilości gazu siecią oraz większym zapotrzebowaniem energetycznym urządzeń wspomagających transport rurociągowy (sprężarki i wymienniki ciepła w tłoczniach oraz reduktory i wymienniki ciepła w stacjach redukcyjnych oraz gazomierze). Ponadto transport większych strumieni gazu rurociągami wpływa na powstawanie większych spadków ciśnienia gazu, co wymaga zasilania sieci strumieniem gazu o większym nadciśnieniu. Jednak w ostatnich latach, z powodu wzrostu produkcji energii elektrycznej [2] ze źródeł odnawialnych (wiatru, wody oraz słońca) prowadzone są liczne b[...]

 Strona 1