Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Kowalczyk"

Long-term analysis of the impact of a mining-chemical enterprise "Sulfur" at Jaworów (Ukraine) on the content of sulfates(VI) and chlorides in transboundary Szkło River Wieloletnia analiza wpływu przedsiębiorstwa górniczo-chemicznego Siarka w Jaworowie (Ukraina) na stężenie siarczanów(VI) i chlorków w wodzie transgranicznej rzeki Szkło DOI:10.15199/62.2016.2.25


  The variability of the SO4 2- and Cl - contents in Szkło River water was detd. At distance of 20 km from the Polish border, there is a former mining-chemical enterprise “Sulfur" in Jaworów. This can have the impact on the water quality in the Polish section of the Szkło River. Long-term water quality data (1990-2013) in two sites were studied. In the last years, some favourable changes of the water quality were obsd. as a result recultivation carried out in 2003-2006 in the former mine. A significant decrease in the av. content si of SO4 2- took place after reclamation at the estuary point of the Szkło River, compared to previous period, and in relation to the border point. An increase in the efficiency of self-purification of the river on Polish territory was assumed. Przedstawiono zmienność zawartości siarczanów( VI) i chlorków w wodzie w granicznym i ujściowym punkcie rzeki Szkło w latach 1990-2013. Wskaźniki zasolenia wód porównano w czterech przedziałach czasowych związanych z oddziaływaniem Państwowego Górniczo- Chemicznego Przedsiębiorstwa Siarka w Jaworowie (Ukraina). Ustalono, że korzystne zmiany jakości wody zostały spowodowane rekultywacją terenów po zlikwidowanym przedsiębiorstwie. Zaobserwowany znaczny spadek średniej zawartości siarczanów(VI) w punkcie ujściowym rzeki Szkło w stosunku do poprzednich okresów może wskazywać na wzrost efektywności samooczyszczania się rzeki na terenie Polski. Siarka jest obecnie na świecie pozyskiwana przede wszystkim z odsiarczania spalin i paliw1), ale jeszcze w II połowie XX w. eksploatacja złóż siarki stanowiła główne źródło tego pierwiastka. Działalność kopalni siarki na ogół wpływa negatywnie na środowisko przyrodnicze2), prowadząc do zanieczyszczenia gleb3), wód powierzch- The variability of the SO4 2- and Cl - contents in Szkło River water was detd. At distance of 20 km from the Polish border, there is a former mining-chemical enterprise “Sulfur" in Jaw[...]

Otrzymywanie i właściwości lakierów uretanoakrylanowych otrzymywanych metodą fotopolimeryzacji w masie DOI:10.15199/62.2018.11.11


  Fotopolimeryzacja, nie bez powodu, już od wielu lat stanowi obszar wielkiego zainteresowania naukowców1, 2). Reakcje polimeryzacji wywoływane promieniowaniem elektromagnetycznym posiadają wiele zalet,do których należy wzrost szybkości przebiegu reakcji, obniżenie kosztów energii oraz możliwość prowadzenia procesu bez użycia rozpuszczalników. Dzięki reakcji fotopolimeryzacji (lub fotosieciowania) płynna żywica (lub kompozycja składników reaktywnych) może być niemal natychmiast zmieniona w nierozpuszczalne ciało stałe o zaprojektowanych właściwościach. Korzyści te powodują, że reakcje fotopolimeryzacji uchodzą za proekologiczne i są chętnie stosowane w przemyśle lakierniczym i farbiarskim, w technologii klejów i w stomatologii3-6). Typowe fotoutwardzalne kompozycje lakierowe składają się zazwyczaj z: (i) oligomerów, związków o dużej lepkości, które nadają gotowym wyrobom podstawowe właściwości fizykomechaniczne, (ii) monomerów o małej lepkości, zawierających jedno lub więcej wiązań podwójnych, których zadaniem jest rozcieńczenie układu i zwiększenie gęstości usieciownia, (iii) fotoinicjatora lub układu fotoinicjatorów oraz różnego rodzaju dodatków. Właściwości produktów fotopolimeryzacji/ fotosieciowania można w szerokim zakresie projektować m.in. poprzez dobór oligomerów lub monomerów o sprecyzowanych właściwościach. Oligomery uretanoakrylanowe posiadają wiele doskonałych właściwości aplikacyjnych, dzięki czemu są coraz częściej stosowanymi oligomerami również do tworzenia wysokiej jakości powłok lakierowych. Uretanoakrylany, w porównaniu z innymi oligomerami akrylanowymi, charakteryzują się najlepszym balansem pomiędzy twardością, wytrzymałością i odpornością chemiczną, przy zachowaniu jednocześnie wyso97/ 11(2018) 1871 Dr inż. hab. Agnieszka KOWALCZYK w roku 2007 ukończyła studia na Politechnice Szczecińskiej, w roku 2011 ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwer[...]

The unique combined Confocal Raman Imaging and Scanning Electron Microscopy and AFM - study of (100) GaSb passivated surface DOI:10.15199/ELE-2014-198


  LOT-QuantumDesign offers high-tech products since 1970. Since the beginning of 2012, LOT is a part of the Quantum Design International. This is why the company has changed its name from LOT-Oriel to LOT-QuantumDesign. Focusing on innovations and constantly introducing new technologies, LOT-QuantumDesign is a leading expert for an optical, structural and chemical imaging tasks. LOT-QuantumDesign and WITec are very good and long term partners offering Witec microscopy series which features scanning probe as well as high resolution optical and Raman microscopy techniques in either a single instrument or combined system configurations for the highest flexibility throughout a wide range of microscopy applications. For example, it is possible to start with Confocal Raman Microscopy and upgrade later to Atomic Force Microscopy (AFM) or vice versa. With such a combined instrument, chemical information can be directly linked to structural AFM information from the same sample area using only one instrument. For high-resolution optical information, the system can even be equipped with Scanning Near-field Optical Microscopy (SNOM) capabilities. The principles of Raman Imaging and Scaning Electron Microscopy Raman spectroscopy relies on an inelastic scattering, or Raman scattering, of monochromatic light, usually from a laser in the visible, near infrared, or near ultraviolet range. The laser light interacts with the molecular vibrations, phonons or other excitations in the system, resulting in the energy of the laser photons being shifted up or down. The shift in energy gives an information about the vibrational modes in the system. The Raman spectra of different speciments have been presented in Fig. 1. The WITec Raman microscope and imaging system combines an extremely sensitive confocal microscope with an ultrahigh-throughput spectroscopy system for unprecedented chemical sensitivity. WITec confocal microscope systems provide depth [...]

 Strona 1