Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Aniela KAMIŃSKA"

Instalacja do badania algorytmów sterowania oświetleniem

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyposażenie Laboratorium Systemu KNX i Oceny Efektywności Energetycznej Instalacji do prowadzenia badań w zakresie wpływu sterowania oświetleniem na oszczędność energii elektrycznej oraz zrealizowane algorytmy umożliwiające zmniejszenie zużycia energii dzięki ściemnianiu oświetlenia. Abstract. The laboratory equipment of KNX System and Installations Energy Efficiency Evolution to investigate influence of lighting control on electric energy saving is described. The control algorithms allowing energy consumption reduction due to lighting dimming is presented. (Installations to light control algorithm investigation). Słowa kluczowe: sterowanie oświetleniem, oszczędność energii. Keywords: light control, energy saving. Wstęp Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, potrzebnej na oświetlenie w budynkach użyteczności publicznej, jest często trudne do uzyskania ze względu na wysokie wymagania dotyczące parametrów oświetlenia oraz nieregularny czas użytkowania pomieszczeń. Oświetlenie miejsca pracy zależy od rodzaju pomieszczenia oraz charakteru wykonywanej pracy i powinno zapewniać prawidłowe natężenie oraz jego równomierny rozkład, dostosowane do wydolności wzrokowej użytkownika i wykonywanych przez niego czynności. Wymagania takie są określone w normie PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie [1]. Oszczędności energii elektrycznej można uzyskać wykorzystując światło dzienne, które jest najbardziej przyjazne dla wzroku, wyłączając niepotrzebne oświetlenie lub je ściemniając. Z oświetleniem związany jest również inny problem a mianowicie ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem. Stosowane obecnie sterowniki oraz systemy automatyki budynkowej umożliwiają realizację bardzo złożonych algorytmów sterowania pozwalających na zapewnienie najkorzystniejszych warunków oświetlenia przy oszczędności energii zużywanej na to oświetlenie. W celu badania tych algorytmów oraz ich wpływu na zużycie energii w Politechnice Poznańskiej zorg[...]

Obiekt i układy do badania wpływu sterowania instalacją grzewczą na zużycie energii

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób przystosowania budynku, w którym zorganizowano Laboratorium Systemu KNX i Oceny Efektywności Energetycznej Instalacji do prowadzenia badań wpływu sterowania instalacjami na oszczędność energii cieplnej. Podano sposoby regulacji temperatury w pomieszczeniach oraz zrealizowane w budynku algorytmy sterowania instalacjami przy wykorzystaniu zegara, regulatora z czujką obecności, stacji pogodowej oraz kontaktronów sygnalizujących stan otwarcia okna. Abstract. The adaptation of building with Laboratory of KNX System and Installations Energy Efficiency Evolution to investigate an installation control influence on heat saving is described. The temperature control algorithms implemented in building installations using the clock, the regulator with the presence detector, the weather station and contactor signaling the window opening are presented.(Building and systems to investigate installation control influence on heat saving). Słowa kluczowe: sterowanie instalacją grzewczą, regulacja temperatury, system KNX, oszczędność energii cieplnej. Keywords: heating system control, temperature control, KNX system, heating energy saving. Wstęp W ostatnich latach występuje bardzo szybki rozwój instalacji teletechnicznych i automatyki budynkowej. Dostępnych jest już wiele systemów i sterowników a producenci prześcigają się w nowych rozwiązaniach posiadających coraz więcej aplikacji i funkcji. Pomimo tego, w Polsce dostępność systemów automatyki oraz świadomość możliwości oszczędzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu jest niewielka. W większości budynków użytkowane są stare instalacje w systemie TN-C nie tylko nie zapewniające zmniejszenia zużycia energii, ale często nie spełniające nawet wymogów bezpieczeństwa. Jedną z przyczyn takiego stanu jest brak opracowań dotyczących możliwości oszczędzania energii w warunkach polskich oraz wykazanie, że w wielu przypadkach zastosowanie prostego sterowania w instalacjach budynkowych umoż[...]

Pomiary i wizualizacja natężenia światła dziennego w systemie KNX DOI:10.15199/48.2017.10.36

Czytaj za darmo! »

Oświetleniu w budynkach stawia się obecnie dwa podstawowe wymagania, a mianowicie spełnienie warunków komfortu świetlnego oraz oszczędność energii. Spełnienie tych wymagań zależy w dużym stopniu od wykorzystania światła dziennego oraz sposobu sterowania oświetleniem. Oświetlenie wewnątrz budynku zależy od warunków klimatycznych kraju, położenia budynku i jego otoczenia (odbicia i zacienienia przez sąsiednie budynki), konstrukcji budynku, szczególnie wielkości okien i głębokości pomieszczeń, wyposażenia pomieszczeń. Zagadnienia związane z wykorzystaniem światła słonecznego do oświetlenia wnętrz a przez to do zmniejszenia zużycia energii są przedmiotem normy europejskiej PN-EN 15193 [1], którą należy uwzględniać przy projektowaniu budynku oraz instalacji oświetleniowej. Norma ta została między innymi wykorzystana do opracowania audytu instalacji oświetleniowej kilkukondygnacyjnych budynków użyteczności publicznej [2]. Autorzy zwracają przy tym uwagę na fakt, że na etapie projektowania uwzględnienie wielu czynników, które mogą wpływać na zużycie energii na oświetlenie jest bardzo trudne. W szczególności należy tu wymienić wykorzystanie światła dziennego oraz sterowanie oświetleniem. Spełnienie wymagań dotyczących oświetlenia wnętrz jest zagadnieniem bardzo złożonym i liczne prace, między innymi [3] wykazały, że jeśli w budynku nie ma sterowania oświetleniem to zużycie energii elektrycznej na oświetlenie zależy od obecności osób w budynku a nie zależy od światła dziennego. Z tych względów rozwija się badania mające na celu opracowanie algorytmów sterowania, pozwalających przy wykorzystaniu oświetlenia dziennego, na maksymalizację oszczędności energii i jednoczesne spełnienie warunków komfortu, które również są badane w szerokich aspektach oddziaływania światła słonecznego na organizm człowieka. Opracowanie takich algorytmów jest zagadnieniem trudnym ponieważ należy uwzględnić wiele indywidualnych dla danego obiektu parametró[...]

Prognozowane zmniejszenie zużycia energii w budynku szkoły przez sterowanie oświetleniem w systemie KNX DOI:10.15199/48.2018.02.44

Czytaj za darmo! »

W budynkach użyteczności publicznej oświetlenie miejsca pracy zależy od rodzaju pomieszczenia oraz charakteru wykonywanej w nim pracy. Norma PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie [1] wymaga zapewnienia określonej wartości natężenia oświetlenia oraz jego równomiernego rozkładu. Spełnienie wymagań tej normy zależy od wykorzystania światła dziennego i zainstalowanych opraw oświetleniowych. Energia zużywana na oświetlenie zależy od mocy zainstalowanych opraw oraz czasu ich załączenia, stąd oszczędność tej energii może być osiągnięta przez zmniejszenie mocy opraw lub skrócenie czasu ich użytkowania. Mimo tej oczywistej zależności praktyczna realizacja zmniejszenia zużycia energii jest trudna do osiągnięcia. Znaczne oszczędności energii do około 44% w ciągu roku można uzyskać zamieniając stare lampy fluorescencyjne na oświetlenie LED [2]. Źródła LEDowe są jednak znacznie droższe od jarzeniowych, co zwiększa nakłady inwestycyjne. Skrócenie czasu użytkowania opraw jest możliwe dzięki sterowaniu oświetleniem i wykorzystaniu światła dziennego. Jak wykazuje wiele badań, między innymi [3,4], zużycie energii nie zależy jednak od oświetlenia zewnętrznego, jeśli w budynku nie jest stosowane sterowanie automatyczne oświetleniem, ponieważ nawet przy dużym nasłonecznieniu użytkownicy nie wyłączają oświetlenia sztucznego. Z tych względów, w ostatnich latach prowadzi się szerokie badania mające na celu opracowanie algorytmów sterowania, które zmniejszają zużycie energii. Ważnym aspektem tych badań jest także możliwość utrzymania wymaganego przez normę natężenia oświetlenia w miejscu pracy [5]. Przy projektowaniu instalacji należy również uwzględnić pogorszenie parametrów elektrycznych występujące w układach sterowanych i wpływ tych parametrów na działanie instalacji [6]. Korzystając z istniejącej instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu k/Poznania, przeprowadzono analizę zużycia energii na oświetlenie. Na jej podstawie zapr[...]

 Strona 1