Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Szymon Skarżyński"

Przegląd urządzeń stosowanych w kondycjonowaniu osadów ściekowych falami ultradźwiękowymi DOI:10.15199/17.2017.6.6


  Osad ściekowy jest jednym z produktów oczyszczania ścieków. Osady ściekowe stanowią około 1 do 2% ogólnej objętości ścieków dopływających do oczyszczalni. Wzrost ich zawartości powodowany jest przez budowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz in- DOI: 10.15199/17.2017.6.6 tensyfi kację procesów oczyszczania ścieków. Przy relatywnie małej ilości osadów ściekowych, koszty budowy i eksploatacji urządzeń do jego przeróbki i unieszkodliwienia stanowią często nawet 50% ogólnych kosztów oczyszczalni ścieków. Dlatego też osady ściekowe zaczęto traktować jako surowiec mający wartość nawozową i energetyczną, co daje możliwość zwrotu lub zminimalizowania kosztów poniesionych na jego przeróbkę i unieszkodliwienie [1]. Jednostkowymi procesami przeróbki osadów ściekowych są: zagęszczanie, stabilizacja, kondycjonowanie, odwadnianie, higienizacja, suszenie. Liczba i rodzaj jednostkowych procesów technologicznych przeróbki osadów zastosowanych na oczyszczalni ścieków zależy od charakteru i ilości przetwarzanego osadu, a także GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ CZERWIEC 2017 263 reaktora ultradźwiękowego KS3 2005 są: bardzo mała powierzchnia zabudowy, łatwość instalacji, zwarta konstrukcja umożliwiająca optymalne rozproszenie pęcherzyków kawitacyjnych, łatwość konserwacji i utrzymania, brak części ruchomych, praca poza obszarem wysokich ciśnień, nominalne natężenie przepływu 30 m3 /dobę [5]. przede wszystkim od sposobu [...]

Kondycjonowania falami ultradźwiękowymi, a stężenie wybranych wskaźników w odcieku z odwadniania osadów ściekowych DOI:10.15199/17.2018.6.4

Czytaj za darmo! »

Prawodawstwo Unii Europejskiej, a co za tym idzie również polskie, z roku na rok zaostrza standardy jakie powinny spełniać wprowadzane do wód ścieki. Wiążę się to z koniecznością coraz skuteczniejszego ich oczyszczania, co nierozerwalnie prowadzi do powstawania większych ilości osadów ściekowych. Tak jak i ścieki, osady ściekowe muszą spełniać wymagania różnych norm i odpowiadać określonym standardom. Ich wykorzystanie poprzedzone musi być przeróbką i doprowadzeniem do stanu bezpiecznego dla środowiska - głównie ze względu sanitarno-epidemiologicznego. Odwodnienie osadów jest ważnym etapem ich przeróbki, a proces kondycjonowania może w znacznym stopniu to usprawnić. Kondycjonowanie jest procesem, którego celem jest zmiana struktury oraz właściwości osadów, tak aby zwiększyć ich zdolność do oddawania wody (efektywność odwadniania). Działanie na osady czynnikiem kondycjonującym powoduje rozluźnienie wiązań łączących wodę z cząstkami stałymi osadu i ułatwia usunięcie jej [2]. Według Wolny [8] wyróżnić można cztery podstawowe grupy metod kondycjonowania, są nimi: metody chemiczne, metody mechaniczne, metody termiczne oraz inne metody. Dokładny podział podstawowych metod kondycjonowania osadów ściekowych przedstawiono na rys. 1. Stosunkowo nowe, a praktycznie nieobecne na oczyszczalniach ścieków jest kondycjonowanie falami ultradźwiękowymi. Według klasyfi kacji zaproponowanej przez Wolny [8] kondycjonowanie ultradźwiękami, obok przemywania osadów kwalifi kuje się do innych metod kondycjonowania. Bień i inni [2] stosowanie fal ultradźwiękowych na osadach ściekowym kwalifi kują do metod fi zycznych kondycjonowania. Podstawy procesu kondycjonowania falami ultradźwiękowymi Fala ultradźwiękowa jest wynikiem rytmicznych drgań ośrodka, w którym się rozchodzi, a jej przejściu towarzyszą następujące zjawiska: kawitacja, ciśnienie promieniowania, dyspersja, koagulacja ultradźwiękowa, utlenianie, redukcja, a także zjawiska elektrokinetycz[...]

 Strona 1