Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paulina Kozińska"

Ocena jakości i potencjalnych możliwości zagospodarowania osadów dennych małych zbiorników i cieków wodnych DOI:10.15199/17.2017.6.8


  Osady denne odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych oraz w krążeniu pierwiastków w środowisku wód powierzchniowych. Ich skład determinowany jest czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi, zależnymi w głównej mierze od charakteru zlewni oraz sposobu i intensywności użytkowania zbiorników i cieków wodnych. Substancje zanieczyszczające zgromadzone w osadach, na skutek zachodzących w nich procesów chemicznych i biochemicznych, mogą być uruchamiane do toni wodnej i stać się wtórnym zanieczyszczeniem wód, co skutkuje ich dostępnością dla organizmów wodnych. Ponadto nagromadzone osady, poprzez stopniowe wypłycanie zbiorników wodnych, prowadzą do pogorszenia ich walorów użytkowych. Jedną z metod poprawy jakości wód powierzchniowych w zbiornikach wodnych jest usuwanie osadów, które w następstwie muszą zostać zagospodarowane. 2. Materiał i metodyka badawcza Badaniami objęto małe zbiorniki wodne (stawy) oraz kanały, zasilane wodą rzeczną, zlokalizowane w obrębie szkółek, z uprawą drzewek, krzewów, roślin sadowniczych i ozdobnych w województwie lubelskim i łódzkim. Wody retencjonowane w stawach i kanałach użytkowane są głównie do podlewania roślin. Zbiorniki te są jednocześnie odbiornikami nadmiaru wód opadowych oraz spływów powierzchniowych z obszaru szkółek, zanieczyszczonych preparatami stosowanymi w produkcji rolnej. Próbki osadów dennych do badań pobrano z wytypowanych obiektów w okresach intensywnego użytkowania wody tj. w okresie letnio - jesiennym. Ogólną charakterystykę właściwości osadów dennych zdeponowanych w zbiornikach i ciekach wodnych wykonano poprzez analizę następujących parametrów: wartość pH, przewodność właściwa, uwodnienie oraz węgiel organiczny. Dokonano oceny zawartości substancji zanieczyszczających osady denne - metali ciężkich (miedź, cynk, ołów i kadm). Oznaczenia wymienionych wskaźników wykonano zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi i polskimi. 3. Kryteria oceny jakości i możliwoś[...]

 Strona 1