Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Rafał RADAJEWSKI"

Instalacja do badania algorytmów sterowania oświetleniem

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyposażenie Laboratorium Systemu KNX i Oceny Efektywności Energetycznej Instalacji do prowadzenia badań w zakresie wpływu sterowania oświetleniem na oszczędność energii elektrycznej oraz zrealizowane algorytmy umożliwiające zmniejszenie zużycia energii dzięki ściemnianiu oświetlenia. Abstract. The laboratory equipment of KNX System and Installations Energy Efficiency Evolution to investigate influence of lighting control on electric energy saving is described. The control algorithms allowing energy consumption reduction due to lighting dimming is presented. (Installations to light control algorithm investigation). Słowa kluczowe: sterowanie oświetleniem, oszczędność energii. Keywords: light control, energy saving. Wstęp Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, potrzebnej na oświetlenie w budynkach użyteczności publicznej, jest często trudne do uzyskania ze względu na wysokie wymagania dotyczące parametrów oświetlenia oraz nieregularny czas użytkowania pomieszczeń. Oświetlenie miejsca pracy zależy od rodzaju pomieszczenia oraz charakteru wykonywanej pracy i powinno zapewniać prawidłowe natężenie oraz jego równomierny rozkład, dostosowane do wydolności wzrokowej użytkownika i wykonywanych przez niego czynności. Wymagania takie są określone w normie PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie [1]. Oszczędności energii elektrycznej można uzyskać wykorzystując światło dzienne, które jest najbardziej przyjazne dla wzroku, wyłączając niepotrzebne oświetlenie lub je ściemniając. Z oświetleniem związany jest również inny problem a mianowicie ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem. Stosowane obecnie sterowniki oraz systemy automatyki budynkowej umożliwiają realizację bardzo złożonych algorytmów sterowania pozwalających na zapewnienie najkorzystniejszych warunków oświetlenia przy oszczędności energii zużywanej na to oświetlenie. W celu badania tych algorytmów oraz ich wpływu na zużycie energii w Politechnice Poznańskiej zorg[...]

Obiekt i układy do badania wpływu sterowania instalacją grzewczą na zużycie energii

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób przystosowania budynku, w którym zorganizowano Laboratorium Systemu KNX i Oceny Efektywności Energetycznej Instalacji do prowadzenia badań wpływu sterowania instalacjami na oszczędność energii cieplnej. Podano sposoby regulacji temperatury w pomieszczeniach oraz zrealizowane w budynku algorytmy sterowania instalacjami przy wykorzystaniu zegara, regulatora z czujką obecności, stacji pogodowej oraz kontaktronów sygnalizujących stan otwarcia okna. Abstract. The adaptation of building with Laboratory of KNX System and Installations Energy Efficiency Evolution to investigate an installation control influence on heat saving is described. The temperature control algorithms implemented in building installations using the clock, the regulator with the presence detector, the weather station and contactor signaling the window opening are presented.(Building and systems to investigate installation control influence on heat saving). Słowa kluczowe: sterowanie instalacją grzewczą, regulacja temperatury, system KNX, oszczędność energii cieplnej. Keywords: heating system control, temperature control, KNX system, heating energy saving. Wstęp W ostatnich latach występuje bardzo szybki rozwój instalacji teletechnicznych i automatyki budynkowej. Dostępnych jest już wiele systemów i sterowników a producenci prześcigają się w nowych rozwiązaniach posiadających coraz więcej aplikacji i funkcji. Pomimo tego, w Polsce dostępność systemów automatyki oraz świadomość możliwości oszczędzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu jest niewielka. W większości budynków użytkowane są stare instalacje w systemie TN-C nie tylko nie zapewniające zmniejszenia zużycia energii, ale często nie spełniające nawet wymogów bezpieczeństwa. Jedną z przyczyn takiego stanu jest brak opracowań dotyczących możliwości oszczędzania energii w warunkach polskich oraz wykazanie, że w wielu przypadkach zastosowanie prostego sterowania w instalacjach budynkowych umoż[...]

 Strona 1