Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Janusz HETMAŃCZYK"

Tętnienia prądu zasilającego bezszczotkowy silnik prądu stałego DOI:10.12915/pe.2014.06.022

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzone rozważania dotyczyły bezszczotkowego silnika prądu stałego wzbudzanego magnesami trwałymi i z komutatorem elektronicznym o strukturze mostka 3-fazowego.W artykule opisano zjawisko pojawiania się, przy dużych obciążeniach, ujemnej składowej tętniącej w prądzie zasilającym taki silnik. Zwrócono uwagę na zmiany struktury przekształtnika w zależności od prędkości wirowania, indukcyjności silnika oraz wielkości obciążenia. Przeanalizowano wpływ indukcyjności silnika i prędkości wirowania silnika na pojawianie się w prądzie źródła ujemnej składowej tętniącej i określono wpływ tej składowej na tętnienia momentu oraz na charakterystyki mechaniczne silnika. Analizę teoretyczną poparto badaniami symulacyjnymi na modelach komputerowych wykonanych dla oprogramowania Matlab-Simulink. Abstract. The conducted considerations concerned PM BLDC motor controlled by electronic commutator, based on the 3-phase bridge. A phenomenon of negative pulsating component appearing in current, which powers the motor in case of high load is described in the paper. The attention has been paid on changes of the converter structure depending on rotational velocity, inductance and load of the motor. Influence of motor inductance and rotational velocity on appearance of negative pulsating component in motor current has been analyzed. The influence of that component on torque pulsations and mechanical characteristics of the motor has been defined . Theoretical analysis was supported by simulation research realized on computer models elaborated in Matlab-Simulink software.(Current ripples in PM BLDC motor supply) Słowa kluczowe: Bezszczotkowy silnik prądu stałego, napęd elektryczny, energoelektronika, silniki wzbudzane magnetoelektrycznie. Keywords: Permanent magnet brushless, electric drive, power electronics, motors with PM excitation. doi:10.12915/pe.2014.06.22 Wprowadzenie Zasada działania i podstawowe właściwości silnika PM BLDC są obszernie opisane między i[...]

Selected aspects of design and modelling of linear actuator based on PM BLDC motor DOI:10.15199/48.2015.06.20

Czytaj za darmo! »

The article describes process of design and modeling PM BLDC motor operating in a linear actuator. The actuator drive mechanism is implemented on base of a ball screw. The possibility of applying the simplifications consequent by the need for the implementation of model realtime calculation was considered. The differences in the results generated using such models in comparison to the full model was also taken into account. Furthermore, it was presented the structure of the real actuator control system. The results of computer simulations were compared with the measurements waveforms, obtained on the test bench. (Wybrane aspekty projektowania i modelowania siłownika liniowego zrealizowanego na bazie silnika PM BLDC) Streszczenie. W artykule opisano proces projektowania i modelowania silnika PM BLDC pracującego w siłowniku liniowym. Mechanizm posuwu siłownika realizowany jest na śrubie kulowej. Rozważono możliwości stosowania uproszczeń wynikających z potrzeby realizacji obliczeń w czasie rzeczywistym. W badaniach uwzględniono różnice w wynikach generowanych przy użyciu modeli uproszczonych w porównaniu do modeli pełnych. Ponadto zaprezentowano strukturę układu sterowania rzeczywistym siłownikiem. Uzyskane wyniki symulacji komputerowych zestawiono z przebiegami pomiarowymi otrzymanymi na stanowisku badawczym. Keywords: Permanent magnet brushless, electric drive, linear actuator, modeling Słowa kluczowe: Bezszczotkowy silnik prądu stałego, napęd elektryczny, siłownik liniowy, projektowanie i modelowanie Introduction The subject of the paper is the numeric model of a linear actuator designed for a six motor drive of a parallel manipulator. Control of the above mentioned manipulator requires at first the development of the six motor drive control structure. Another requirement is an implementation of inverse kinematics or even, in particular cases, inverse dynamics solution. When kinematic description of the manipulator is sufficient, the [...]

Wysokoobrotowy silnik PM BLDC

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono prototypowy wysokoobrotowy bezszczotkowy silnik prądu stałego PM BLDC. Podano jego zasadę działania i sterowania oraz przedstawiono koncepcję rozwiązania. Omówiono niekorzystne zjawiska występujące przy projektowaniu oraz sposoby ich ograniczenia. W ostatniej części artykułu zamieszczono wybrane wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych. Abstract. The prototype of high-speed permanent brushless DC motor is presented in the paper. The principle of operation, control method and construction of high-speed motor are described. Disadvantageous phenomena appearing in high-speed PM BLDC motor and their methods of limitation during design process are considered. Selected cases of computer analyses and results of laboratory tests are presented in final part of pape[...]

Opracowanie i budowa wysokoobrotowego silnika wzbudzanego magnesami trwałymi

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki prac związanych z budową wysokoobrotowego silnika bezszczotkowego prądu stałego PM BLDC. Omówiono trudności występujące przy projektowaniu takiego silnika oraz koncepcję prototypu. Przedstawiono wybrane wyniki analizy komputerowej obwodów elektrycznych i magnetycznych, a także badań laboratoryjnych w postaci zarejestrowanych przebiegów napięć i prądów. W wielu procesach technologicznych występuje konieczność korzystania z napędów wysokoobrotowych, czyli napędów wirujących z dużą prędkością obrotową. Do dziedzin gospodarki i życia codziennego, w których korzysta się często z silników wysokoobrotowych należą elektronarzędzia, przemysł samochodowy i wojskowy oraz modelarstwo, stomatologia, protetyka itp. W tabeli przedstawiono zakresy prędkości sil[...]

 Strona 1