Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marta Bik-Małodzińska"

Wpływ osadu ściekowego i wełny mineralnej na retencję wodną i zawartość metali ciężkich w glebie lekkiej DOI:10.15199/62.2018.3.20


  Retencja wodna odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu właściwości gleb. Polega na zatrzymaniu wody w profilu glebowym, co zależy od rodzaju, struktury, a także składu chemicznego gleby i ma decydujący wpływ na warunki wzrostu, rozwoju i plonowania roślin. Retencja wodna gleb Polski jest zróżnicowana, ale najgorsze wartości notuje się w glebach lekkich1-3), co w świetle dominującego ich udziału, stanowi znaczący problem gospodarczy i ekologiczny4-7). W celu poprawienia retencji wodnej gleb szuka się różnych sposobów i metod ich rekultywacji. Stosując odpowiednie zabiegi agrotechniczne, takie jak nawożenie nawozami organicznymi czy wapnowanie, można poprawić strukturę gleby, co przekłada się na poprawę jej właściwości wodnych8-11). Szczególnie przydatne do kształtowania retencji wodnej gleb mogą być odpady, pod warunkiem spełniania odpowiednich kryteriów jakościowych. Jak wykazują dotychczasowe wyniki badań12, 13), odpadami takimi mogą być komunalne osady ściekowe i odpadowa wełna mineralna z upraw pod osłonami. Odpady te zastosowane w różnych technologiach do rekultywacji zdegradowanej gleby lekkiej przyczyniają się do odbudowy jej właściwości fizykochemicznych i chemicznych, przekładających się na zdolności produkcyjne12, 14). Niezbędne w takich warunkach jest poszerzenie wiedzy dotyczącej ich wpływu na właściwości wodne i migrację metali ciężkich. Celem badań była ocena wpływu wełny mineralnej z upraw pod osłonami i komunalnego osadu ściekowego na retencję wodną gleby lekkiej i kształtowanie w niej zawartości ołowiu, cynku i kadmu. Marta Bik-Małodzińskaa,*, Grażyna Żukowskaa, Stanisław Barana, Anna Wójcikowska-Kapustaa, Magdalena Myszuraa, Sylwia Wesołowskaa, Tomasz Borowiecb 97/3(2018) 443 Prof. dr hab. Anna WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA w roku 1975 ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Jest pracownikiem Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania [...]

Odpady komunalne po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania jako źródło wodorozpuszczalnej frakcji wybranych pierwiastków DOI:10.15199/62.2018.11.21


  Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji) oraz odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na właściwości są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych1). W 2016 r. na jednego mieszkańca Polski przypadały 303 kg zebranych odpadów komunalnych2). W skali kraju, w 2016 r. zebrano o 7,3% więcej odpadów niż w 2015 r. i o 16,0% więcej niż w 2010 r.2, 3). Choć w ciągu ostatnich lat zwiększeniu uległ udział odpadów zbieranych selektywnie (z 8,6% w 2010 r. do 23,4% w 2015 r. i 25,2% w 2016 r.2, 3)), to wciąż duża cześć odpadów komunalnych nie podlega Seven municipal wastes after mech. and biol. stabilization (grain size up to 20 mm) were dried, mech. disintegrated and extd. with redistd. H2O. The exts. were studied for pH, elec. condy., and contents of org. C and 13 elements. The results were compared with only mech. treated wastes and composts. The stabilized wastes had medium salinity and lowest content of water-soluble fraction of org. C. The contents of P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Zn, Mn, Cr and Ni in the exts. were lower by 27-81% in relation to the only mech. treated waste but higher (by 0.3-464%) contents of Ca, Mg, Na, Zn, Cu, Mn, C and Ni than the exts. obtained from compost. The stabilized waste had also lower content of H2O-sol. fraction of P, K and Fe (by 56-85%) than the compost. Przeprowadzono badania właściwości chemicznych wodnych wyciągów pozyskanych ze stabilizatów otrzymanych w procesie mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Porównanie stanowiły wyciągi uzyskane z odpadów po mechanicznym przetworzeniu i z kompostów. Wszystkie odpady wykazywały alkaliczny charakter. Stabilizaty wykazywały średnie zasolenie w porównaniu z pozostałymi materiałami. Stabilizaty cechoaUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; bUniwersytet Przyrodniczy[...]

Impact of composts produced on the basis of sewage sludge on the zinc and cadmium contents in the soil reclaimed Wpływ kompostów wytworzonych na bazie osadu ściekowego na zawartość cynku i kadmu w rekultywowanej glebie DOI:10.15199/62.2017.2.6


  A degraded soil was reclaimed by addn. of lime and composts (3-9%) consisting of sewage sludge and power plant ash. The soil was studied twice for Zn, Cd and org. C content directly and after 10 years. The av. metal contents 45.12 and 0.313 mg/kg, resp., met the environmental requirements for workable soils. The org. matter-coupled metal fractions prevailed in both cases. Przedstawiono wyniki badań całkowitej zawartości cynku i kadmu oraz ich form w glebach rekultywowanych zróżnicowanymi dawkami kompostu wytworzonego na bazie komunalnego osadu ściekowego oraz osadu ściekowego z dodatkiem 20 i 30% popiołu z elektrowni. Analizy obejmowały glebę po założeniu doświadczenia oraz po 10 latach. Zawartość cynku i kadmu w wytworzonych kompostach nie przekraczała wartości referencyjnych dla przyrodniczego zagospodarowania osadów ściekowych. Udział popiołu w kompostach znacznie zmniejszył zawartość form rozpuszczalnych (I i II) tych metali w glebie, a zwiększył zawartość formy związanej z materią organiczną (III) i formy rezydualnej (IV) silnie związanej z mineralną fazą gleby, w porównaniu z wariantami pozostałymi i glebą kontrolną. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nałożyło obowiązek wprowadzenia od dnia 31 grudnia 2015 r. przepisów prawnych Unii w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, a także gospodarki osadami ściekowymi. Według danych GUS1) ilość wytworzonych osadów ściekowych w ciągu 14 lat wzrosła z 360 tys. t s.m. (2000 r.) do 556 tys. t s.m (2014 r.). Osady te są zasobne w substancję organiczną i składniki nawozowe (azot, fosfor, magnez, wapń), co upoważnia, by je oraz wytworzone na ich bazie komposty wykorzystywać jako nawozy2, 3). Osady ściekowe, w zależności od genezy oczyszczanych ścieków, mogą zawierać również składniki szkodliwe, takie jak metale ciężkie4, 5). Zawartość metali ciężkich jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Impact of composts produced on the basis of sewage sludge on t[...]

 Strona 1