Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Korentz"

Modelowanie niesprężystego wyboczenia prętów zbrojenia podłużnego w elementach żelbetowych DOI:10.15199/33.2016.08.27


  Wartykule zaproponowanometodę doboru najbardziej odpowiedniego modelu ściskanego zbrojenia podłużnego, uwzględniającego możliwość jego niesprężystego wyboczenia w zależności od sposobu obciążenia elementów żelbetowych. Polega ona na modyfikacji dostępnych modeli zbrojenia wynikającej z warunków pracy prętów w elementach żelbetowych. Słowa kluczowe: pręt zbrojeniowy, smukłość, stateczność, wyboczenie niesprężyste, modelowanie.Wyboczenie prętówwkonstrukcjach żelbetowych następuje najczęściej między dwoma sąsiednimi strzemionami i w zależności od sposobu obciążenia elementu żelbetowegomogąmu ulec różne pręty zbrojenia podłużnego.Wniektórych przypadkach pomimo odspojenia otuliny betonowej pręty nie ulegają wyboczeniu. Na fotografii zaprezentowano formy wyboczenia prętów zbrojenia podłużnego w belkach i słupach żelbetowych obciążonychwróżny sposób. Fotografia a ilustruje wyboczenie prętów zbrojenia w słupie ściskanym osiowo. Wyboczeniu uległy pręty zbrojenia na całym obwodzie. W tym przypadku do wyboczenia prętów doszło jeszcze w zakresie deformacji sprężystych. Na fotografii b przedstawiono sposób zniszczenia słupa ściskanego mimośrodowo. Nie doszło do wyboczenia prętów pomimo odspojenia otuliny. Nie pozwoliły na to odkształcenia słupa po[...]

Przykład oceny stanu technicznego kablobetonowych dźwigarów dachowych DOI:10.15199/33.2018.03.21


  Wlatach pięćdziesiątych ubiegłego wieku zostały wprowadzone do powszechnego stosowania w budownictwie przemysłowym w Polsce lekkie prefabrykowane kablobetonowe dźwigary dachowe jednoczęściowe typu KBO i składane z segmentów typu KBOS. Wlatach sześćdziesiątych XX w. doszło do kilku awarii dźwigarów kablobetonowych w wyniku złego wykonawstwa, usterek projektowych i niewłaściwej eksploatacji, co spowodowało wstrzymanie produkcji tych elementów. Obszerne badania wykazały, że główne zagrożenie stanowi m.in. korozja stali sprężającej oraz niedostateczne podparcie na słupach i ścianach [5].Wyniki tych analiz pozwoliły na opracowanie zasad diagnostyki i wzmacniania dźwigarów kablobetonowych [1, 2]. Katastrofa budowlana hali wystawienniczej w Katowicach na terenieMiędzynarodowych Targów Katowickich [4], w której zginęło 65 osób, spowodowała nowelizację ustawy Prawo budowlane (Ustawa z 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. nr 99, poz. 665) w części dotyczącej kontroli okresowej obiektów budowlanych wielkopowierzchniowych (art. 62), polegającej na obowiązkowymprzeprowadzeniu co najmniej dwóch kontroli okresowych w roku. Wspomniana katastrofa budo[...]

Wartość zużycia a koszty przywrócenia właściwości użytkowych DOI:10.15199/33.2018.10.09


  Stan techniczny budynku zmienia się w wyniku procesu starzenia. W miarę upływu czasu następuje pogorszenie jego właściwości użytkowych [7, 16], a całkowite lub częściowe ich przywrócenie możliwe jest w wyniku napraw [2, 3, 8, 14]. Termin remontu kapitalnego w budynku wcześniej nieremontowanym powinien być zaplanowany zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania [3 ÷ 5, 15] iwynikać z zasady jak najmniejszego nakładu środków potrzebnych do osiągnięcia celu, jakim jest utrzymanie stanu technicznego na odpowiednimpoziomie. Wcześniejszy remont, przywracający właściwy stan techniczny, doprowadzi do ograniczenia dalszego zużycia i spowoduje zmniejszenie sumarycznych nakładówna jegowykonanie. Prace remontowe przesuwane na dalsze lata eksploatacji doprowadzą do znacznego pogorszenia stanu technicznego i tym samym zwiększenia kosztówprac remontowych. Podejmowanie decyzji związanych z wyborem zakresu, rodzaju i terminu naprawy budynków często sprawia zarządcom wiele trudności. Problem aktualnej oceny stanu technicznego jest tematem wielu badań, jednak oprócz niej niezbędne są także algorytmy wspomagające podejmowanie decyzji dotyczących działań remontowych. W [1] zaproponowano model decyzyjny wyboru zakresu napraw bazujący na trzech ocenach: stanu technicznego, energetycznego i funkcjonalnego. Syntetyczny wskaźnik wartości użytkowej budynku uzyskany z tych ocen jest podstawą wyboru rozwiązania remontowego pozwalającego uzyskać największy przyrost wartości użytkowej w stosunku do wielkości zaangażowanych środków finansowych. Wartykule przedstawiono propozycję modelu pozwalającego na określenie optymalnego terminu przeprowadzenia prac remontowych w budynkach.Model ten umożliwia także właściwe szacowanie kosztów prac remontowych koniecznych do przywrócenia właściwości użytkowych. Funkcje opisujące proces starzenia budynku Określenie zmian właściwości użytkowych budynków, [...]

Cykl życia chłodni kominowych DOI:10.15199/33.2018.04.17


  Zgodnie z obecnymi zaleceniami oraz normami [7, 9, 13], w przypadku projektowania konstrukcji z betonu konieczne staje się uwzględnienie trwałości (jest ona rozważana jako jeden z trzech równorzędnych elementów niezawodności konstrukcji, obok bezpieczeństwa i użytkowalności). Zasady projektowania konstrukcji z uwzględnieniem trwałości ujęte są w fib-Model Code 2010 [13]. Przewidywana jest również nowelizacja Eurokodu 2 [10] pod kątem trwałości konstrukcji. Projektowanie konstrukcji betonowych z uwagi na trwałość, nazywane także projektowaniem na okres użytkowania (Service Life Design) [14], za podstawę przyjmuje wyniki obserwacji i badań fizykochemicznych dotyczących karbonatyzacji betonu, jego korozji chlorkowej, a także mrozoodporności i oddziaływań chemicznych. Temu zagadnieniu poświęcone są m.in. [1, 2]. Ponadto zgodnie z normami [11, 12] konieczna jest ocena oddziaływania projektowanych obiektów budowlanych na środowisko (EIA- Environmental Impact Assessment). Ocenie podlega obciążenie środowiska związane ze zużyciem energii i towarzyszącymi mu emisjami zanieczyszczeń do atmosfery od pozyskania surowców przez wszystkie etapy ich obróbki, przerobu, eksploatacji obiektu, aż do jego rozbiórki oraz utylizacji i składowania materiałów rozbiórkowych. W tym celu należy przeprowadzić kompleksową analizę cyklu życia obiektu, w zakres której wchodzą analiza środowiskowa (ekologiczna) LCA (Life Cycle Assessment), analiza ekonomiczna LCC (Life Cycle Cost) i analiza społeczna SLCA (Social Life Cycle Assessment). Oznacza to, że w przypadku projektowania konstrukcji należy też określić wpływ środowiska na trwałość konstrukcji oraz wpływ konstrukcji na środowisko [1]. Dotychczas te dwa zagadnienia były rozpatrywane oddzielnie. Przedstawione reguły dotyczące projektowania wymagają także nowego spojrzenia na projektowanie konstrukcji pod względem ich nośności, właściwości użytkowych i oddziaływania na środowisko. Zatem w projektowaniu k[...]

 Strona 1