Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karel Borovec"

Porównanie wyników pomiarów specjacji rtęci w spalinach wykonanych systemem do ciągłego monitoringu emisji i metodą Ontario Hydro DOI:10.15199/62.2018.3.22


  Rtęć jest niezwykle groźnym metalem ciężkim. W organizmach żywych nie pełni żadnej funkcji biologicznej, ale może być akumulowana w tkankach i narządach1). Głównym źródłem antropogenicznej emisji rtęci do atmosfery jest sektor produkcji i transformacji energii (ok. 50% całkowitej emisji do atmosfery z terenu Polski w 2013 r. wg KOBIZE)2). Rtęć w spalinach występuje w trzech podstawowych formach: rtęć metaliczna Hg0, rtęć utleniona Hg2+ oraz rtęć związana z popiołem Hgp. Sumę form rtęci Hg0 + Hg2+ + Hgp określa się pojęciem rtęci całkowitej HgT. Ze względu na politykę energetyczną Unii Europejskiej emisja rtęci (HgT) do atmosfery pochodząca ze źródeł przemysłowego spalania została objęta zapisami tzw. konkluzji BAT3). Określają one zakres wartości standardu emisyjnego, który ma stanowić podstawę dla państwowego organu ochrony środowiska przy określaniu dopuszczalnych wartości stężenia zanieczyszczeń w spalinach. Przedziały wartości stężeń rtęci w spalinach pochodzących ze spalania węgla, zawartych w konkluzjach BAT przedstawiono w tabeli 1. Rtęć metaliczna Hg0 jest najbardziej stabilną z wymienionych postaci rtęci i stanowi ok. 90% rtęci znajdującej się w atmosferze4). Jest nierozpuszczalna w wodzie, a jej czas życia w atmosferze wynosi od kilku miesięcy do roku5). Rtęć metaliczna może reagować z tlenem, siarką oraz metalami alkalicznymi. Rtęć utleniona powstaje między innymi w wyniku reakcji rtęci metalicznej z atomami chloru, powstającymi 452 97/3(2018) Dr inż. Lukáš PILAŘ w roku 2009 obronił doktorat na Wydziale Mechanicznym Politechniki w Ostrawie. Pracuje w firmie ÚJV Řež, gdzie jest kierownikiem projektu w wydziale Energoprojekt Praha. Specjalność - problematyka emisji rtęci ze spalania paliw. Dr inż. Karel BOROVEC w roku 2003 obronił doktorat na Wydziale Energetyki Politechniki w Ostrawie. Jest zastępcą dyrektora w Energy Research Centre na tej uczelni. Specjalność - pomiary stężenia zanieczyszczeń w spalinach. w tra[...]

 Strona 1