Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Bogumił Klimaszewski"

Trwałość iniekcji gruntowej DOI:10.15199/33.2016.11.15


  Technologie iniekcyjne umożliwiają szybkie rozwiązanie problemów związanych z uszczelnieniem. W obliczu braku wiedzy, dotyczącej pełnego spektrum właściwości oraz ograniczeń, autorzy podjęli próbę weryfikacji trwałości rozwiązań iniekcji gruntowej z wykorzystaniem żywic akrylowych za pomocą badań mrozoodporności. Badania wykazały, że po przeprowadzeniu próby 150 cykli zamrażania-rozmrażania materiał ten nadał zachowuje właściwości niezbędne do pełnienia funkcji kompozytu gruntowo-żywicznego. Słowa kluczowe: iniekcja gruntowa, trwałość, wzmocnienie, uszczelnienie.Pierwsze zastosowanie iniekcji wpodłożu budowlanymodnotowano w XIX w., a do wzmocnienia i uszczelniania gruntów wykorzystywano zaczyny cementowe (tzw. cementyzacja) lub roztwory szkła wodnego (tzw. silikatyzacja). Środki te pomimo wielu zalet miały też ograniczenia. Realizacja robót w skomplikowanych warunkach geologicznych sprawiła, iż poszukiwano materiałów o małej lepkości, szerokim zakresie regulacji właściwości, dużej wytrzymałości mechanicznej i szczelności oraz dużej odporności na starzenie się [1].Wymienione wymagania najlepiej spełniają iniekty chemiczne. Badanie mrozoodporności iniekcji gruntowej Usytuowanie kompozytu w gruncie sprawia, iż materiał ten znajduje się w warunkach, w których istnieje możliwość osiągnięcia dużego nasączenia, przy jednoczesnym oddziaływaniu ujemnej temperatury w okresie zimowym. Takie środowisko eksploatacji sprzyja stopniowemu niszczeniu struktury, powstawaniu mikrorys, migracji wody, zmniej[...]

Iniekcje gruntowe w rewitalizacji obiektów zabytkowych. Wodoszczelność iniekcji gruntowych DOI:10.15199/33.2018.03.27


  Podczas rewitalizacji obiektów zabytkowych konieczne jest odtworzenie hydroizolacji.Wśród wielu dostępnych rozwiązań dużym zainteresowaniem cieszą się hydroizolacje w postaci iniekcji gruntowych z wykorzystaniemżywic akrylowych, określanych jako iniekcje kurtynowe. Iniekcje te realizowane są od strony wewnętrznej budynku przez otwory w przegrodzie obiektu zagłębionego w gruncie. Niestety aktualnie wykonano jedynie nieliczne badania tego typu iniekcji, które mogłyby potwierdzić ich efektywność. Weryfikacja wodoszczelności iniekcji W Polsce nie ma normy, która określałaby metodę weryfikacji właściwości wodoszczelności iniekcji gruntowych. Norma PN-EN 197-1 (EC7) dotycząca zagadnień geotechnicznych zaleca, aby skuteczność ulepszenia podłoża sprawdzić według kryteriów odbiorczych, przez określenie zmian tych właściwości gruntu, na które miała wpłynąć metoda ulepszenia. Norma PN-EN 12715 zaleca, aby zweryfikować poprawność wykonania iniekcji gruntowych przez wykonanie próbnych wykopów, weryfikację na budowie lub w laboratoriumwłaściwościmechanicznych oraz wykonanie badania przepuszczalności gruntu poddanego iniekcji, natomiast nie określa ona me[...]

Kryteria oceny oddziaływania iniekcji gruntowych na grunt oraz wodę gruntową DOI:10.15199/33.2018.03.28


  Wzrost dbałości o środowisko sprawia, iż podczas projektowania i realizowania obiektów budowlanych coraz większe znaczenie ma dobór materiałów. Niestety nie zawsze skupiamy się nad ich właściwościami w kontekście oddziaływania na środowisko. Jedną z powszechnie stosowanych technologii jest iniekcja z wykorzystaniem żywic akrylowych, służąca do wzmacniania i uszczelniania gruntu. Jest to technologia powszechnie stosowana przy realizacji hydroizolacji wtórnych. Umożliwia ona wykonanie iniekcji w przyległy do budynku grunt bez jego odkopywania. Iniekcję w grunt, mającą na celu odtworzenie hydroizolacji pionowej oraz poziomej, powszechnie nazywamy iniekcją kurtynową. Polska norma PN-EN 12715 [3] dotycząca iniekcji gruntowych zaleca, aby przed rozpoczęciemrobót iniekcyjnych rozważyć ichwpływna środowisko, a przedewszystkim określić toksyczność iniektów, ich składników oraz wpływ na wody gruntowe i pitne. Zgodnie z normą [3] należy podczas badania materiałów iniekcyjnych, pod kątemwpływu na środowisko, uwzględnić takie czynniki, jak: ● generowane i uwalniane substancje, które mogą być niebezpieczne dla środowiska; ● rozprzestrzenianie się ich po zmieszaniu z wodami gruntowymi; ● możliwość uwalniania substancji mających wpływ na jakość wody; ● rodzaj cząstek erodowanych z utwardzanego gruntu; ● chemiczne oddziaływanie pomiędzy utwardzonym gruntem a wodą gruntową. Norma [3] ze względu na brak jednoznacznie określonej metody oceny, uniemożliwia wykonanie obiektywnej oraz kompleksowej diagnostyki oddziaływania roztworu iniekcyjnego na środowisko. Możliwość taką zapewniają natomiast niemieckie wytyczne DIBt [2] dotyczące oceny oddziaływania wyrobów budowlanych na glebę i wodę gruntową, które przedstawiają metodę oraz kr[...]

 Strona 1