Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Beata Tomczak"

Szanse i zagrożenia rozwoju branży stolarki budowlanej DOI:10.15199/33.2016.08.07


  Kierunki ewolucji polskiej stolarki budowlanej dają nadzieję na dynamiczny rozwój i ekspansję. Foresight przygotowany przez ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku na zlecenie Związku Polskie Okna i Drzwi wykazał, że scenariusze rozwoju branży są determinowane przede wszystkim przez popyt na nieruchomości i stopień bezpieczeństwa politycznego. Eksperci podkreślają, że producenci powinni przygotować się na różne warianty przyszłości. Czym jest foresight? Wodniesieniu do rozwoju przyszłość jest przestrzenią, którąmożna opisywać jedynie dzięki specjalnejmetodologii foresightu, czyli narzędzia do aktywnego budowania przyszłości, które skłania do rozważania jej jako czegoś, co możemy stworzyć lub kształtować. Nie jest zatem przewidywaniem przyszłości ani jej prognozowaniem, nie dostarcza gotowych recept. Foresight to proces badawczy, ale odrębny od innych typów badań ze względu na cztery cechy, które go charakteryzują. Zorientowanie na kształtowanie przyszłości. Foresight to nie tylko analizowanie lub rozważanie możliwego rozwoju, ale przede wszystkimwspieranie zainteresowanych podmiotów w aktywnym kształtowaniu przyszłości. Czysto analityczne badania możliwych wariantów bez związku z konkretnymi działaniami nie są uważane za foresight.Wzwiązku z tymdziałania foresightowe powi[...]

Polski hat-trick eksportowy! DOI:10.15199/33.2018.08.09


  stolarki 1) ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku, b.tomczak@asm_poland.com.pl DOI: 10.15199/33.2018.08.09 Rys. 1. Eksport stolarki otworowej z krajów UE w latach 2014-2017 [mln EUR] Rys. 3. Eksport z Polski [mln EUR]: a) do krajów UE; b) do krajów spoza UE Rys. 2.Najwięksi eksporterzy stolarki otworowej spośród krajów UE w 2017 r. [mln EUR] Polski hat-trick eksportowy! mgr Beata Tomczak1) a) b) 45 Stolarka budowlana - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 8 ’2018 (nr 552) budowlanej do tych państw wyniosła ok. 6,4mln EUR- o 71,4%więcej niż rok wcześniej.Dwa z tych krajówznalazły się wpierwszej dziesiątce głównych pozaunijnych kierunków eksportowych Polski - Iran i Izrael (rysunek 3b). Wzrost produkcji W 2017 r. liderem w UE, pod w[...]

Sytuacja i perspektywy rozwoju budownictwa w Polsce DOI:10.15199/33.2017.09.13


  Tempo wzrostu gospodarczego Polski w 2016 r. wyniosło 2,8% (1 852 533,1 mln PLN) wobec 3,9% w 2015 r. Głównym czynnikiem oddziałującym na ten stan był spadek dynamiki inwestycji (-5,5%), z powodu opóźnień w przetargach na realizację inwestycji, w głównej mierze finansowanych ze środków unijnych. Tymsamymwzrost gospodarczy Polski generowany był głównie przez spożycie ogółem, które wyniosło 1 416 246,1 mln PLN. Na wzrost aktywności zakupowej Polakówmiała wpływ poprawa sytuacji na rynku pracy oraz spadek cen towarów i usług (rysunek 1). Inflacja w 2016 r. wahała się bowiem od -0,9% w styczniu do 0,8% w grudniu. W pierwszych czterech miesiącach br. nastąpił wzrost cen, a inflacja znalazła się w celu inflacyjnym przyjętym przez NPB (2,5% z możliwością odchylenia +/- 1 pkt. proc.). Konsumpcja publiczna odnotowała zaś wzrost na poziomie 3,8%, ale skala wpływu spożycia indywidualnego na PKB wyniosła w 2016 r. 2,1 pkt. proc., podczas gdy publicznego jedynie 0,7 pkt. proc. Drugą składową popytu krajowego jest akumulacja, która wg szacunkowych danych odnotowała w 2016 r. ujemną dynamikę na poziomie -0,2%. Akumulacja dzieli się na: nakłady brutto na środki trwałe, zwane popularnie inwestycjami; zmianę stanu zapasów oraz saldo tzw. aktywów o wyjątkowej wartości. To właśnie inwestycje były największym rozczarowaniem ubiegłego roku. WI kwartale 2016 r. odnotowały spadek o 2,2%, a w III kwartale -7,7%. Finalnie 2016 r. zakończył się ujemną dynamiką nakładów na środki trwałe wynoszącą -5,5%. Z jednej strony był to efekt wysokiej bazy z 2015 r., a z drugiej wyhamowania inwestycji publicznych (związanych ze zmniejszonymwykorzystaniemśrodków unijnych z nowej perspektywy budżetowej). Od 2014 r. aktywność gospodarcza Polski determinowana jest głównie przez popyt krajowy. W 2016 r. to konsumpcja stymulowała wzrost PKB, podczas gdy akumulacja znajdowała się po drugiej stronie kontinuum. Wpływ spożycia ogółem na realny wzrost PKB wyniósł bowiem 2,8[...]

 Strona 1