Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zuzanna Bojarska"

Zastosowanie chemisorpcji transmembranowej w procesie intensyfikacji produkcji biogazu DOI:10.15199/62.2018.7.26


  W Polsce istnieje wiele oczyszczalni ścieków komunalnych produkujących znaczne ilości osadów, które mogą stanowić podstawę do produkcji biogazu. Duża zawartość związków organicznych w suchej masie oraz brak substancji toksycznych pozwala na przeprowadzenie wydajnej fermentacji anaerobowej osadów ściekowych1). Obecnie trwają badania nad zwiększeniem wydajności procesu fermentacji anaerobowej opartej na osadach ściekowych z jednostki objętości wydzielonej komory fermentacyjnej (WKF) poprzez wprowadzanie dodatkowej biodegradowalnej biomasy (proces kofermentacji)2). Jednakże dostępność łatwo biodegradowalnej biomasy jest ograniczona. Potencjalnie prawie nieograniczonym i łatwo dostępnym źródłem mogłaby być frakcja podsitowa, zwana też mokrą frakcją odpadów komunalnych (MFOK). Poza odpadami kuchennymi często zawiera ona odpady roślinne lub drewno i związaną z tym dużą zawartość trudno biodegradowalnych ligninoceluloz, co stanowi największe ograniczenie w szerokim stosowaniu MFOK w procesie fermentacji anaerobowej. Aby MFOK nadawała się do produkcji biogazu, należy poddać ją wstępnej obróbce, która ma na celu ułatwienie przebiegu hydrolizy polisacharydów oraz ewentualnie innych wielkocząsteczkowych związków nie podlegających biodegradacji (np. przefermentowanych komunalnych osadów ściekowych) oraz usunięcie ewentualnych metali ciężkich. Istnieje wiele metod hydrolizy trudno biodegradowalnych związków organicznych, takich jak metody biologiczne, chemiczne (rozpuszczalniki organiczne, kwasy), ozonoliza, eksplozja parowa lub hydroliza3, 4). Bardzo obiecującą metodą wstępnej obróbki MFOK, a co za tym idzie dezintegracji osłon ligninowych i hemicelulozowych jest zastosowanie hydrolizy amoniakalnej5, 6). Hydroliza amoniakalna MFOK charakteryzuje się dużą selektywnością wobec lignin, jednocześnie nie dezaktywuje ona cukrów zawartych w materiałach ligninocelulozowych. Jej dodatkową zaletą jest pełna dezynfekcja hydrolizowanej próbki, co ma i[...]

 Strona 1