Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew LEONOWICZ"

Power line fault location using the Complex Space-Phasor and Hilbert-Huang Transform

Czytaj za darmo! »

Fault location finding in power system is very important problem in power system monitoring. Moreover, demand for high grid availability are crucial for TSO's contracts. Many scientific papers are published on mentioned theme, along with efforts in transmission and distribution system operators about improving fault location accuracy. Recently, signal processing methods like Wavelets and Hilbert-Huang Transform are introduced in fault location procedure. In this paper, a new approach to power system fault signal processing is proposed. Three-phase fault voltages are converted to the vector of absolute values of its complex-space phasor. This vector represents fault traveling wave and it is further processed for fault location finding with Hilbert-Huang transform. The simulation results show that proposed method allows better accuracy in comparison to earlier procedures. Streszczenie. Lokalizacja zwarć w liniach przesyłowych jest ważna z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania linii przesyłowych. W ostatnim czasie zaproponowano wiele metod lokalizacji zwarć za pomocą falek czy transformaty Hilberta-Huanga. W tym artykule proponujemy przekształcenie trójfazowych sygnałów napięciowych za pomocą wektora przestrzennego. Rezultaty symulacji wykazują poprawę dokładności lokalizacji zwarć tą metodą w porównaniu z wcześniej opisanymi algorytmami (Lokalizacja zwarć w liniach elektroenergetycznych za pomocą wektora przestrzennego i transformaty Hilberta-Huanga) Keywords: Fault Location, Complex-Space Phasor, Empirical Mode Decomposition, Hilbert-Huang Transform Słowa kluczowe: lokalizacja zwarć, zespolony wektor przestrzenny, rozkład na mody empiryczne, transformata Hilberta-Huanga. Introduction Fault location in electric power system has become very important with deregulation of electricity market and consequently drastically increased demands for grid availability. Historically, many authors and researchers published various ideas and soluti[...]

Analysis of distorted waveforms in power converter systems

Czytaj za darmo! »

We present a method of determining the frequency, developed and based on the Prony model. The method was derived for those cases in which the process contains two dominant harmonics and noise. Additionally, in order to improve the accuracy of the method, median filtering was applied. The presented methods can be useful for practical applications in power systems, like the control systems of frequency converters. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania częstotliwości, opracowaną na podstawie modelu Prony’ego. Metod została opracowana z założeniem, że analizowany proces zawiera dwie harmoniczne i szum. Dodatkowo, w celu poprawy dokładności metody, zastosowano filtrowanie medianowe. Zaprezentowana metoda może być wykorzystana w układach elektroenergetycznych, takich jak układy sterujące przekształtników. (Analiza przebiegów odkształconych w układach z przekształtnikami). Keywords: Prony model; frequency estimation; waveform distortion; median filter. Słowa kluczowe: model Prony’ego, estymacja częstotliwości, przebiegi odkształcone , filtr medianowy. Introduction Modern solid-state frequency converters used to power among others, the asynchronous motors, are characterized by distorted output voltages waveforms. Due to the control of the rotational speed of the motors, these voltage waveforms may be non-stationary in long intervals of time. Determination of the frequency of fundamental frequency component of converter output voltage is essential for their control systems and for power system apparatus diagnostics and reliability analysis [14]. Non-stationary waveforms causes that the analysis window of digital sampling methods can be very long. When applying shorttime Fourier Transform (STFT), accurate results are obtained only when the sampling window has a length equal to the integer multiple of the period of the analyzed component. The length of this period is generally unknown. Many digital methods of e[...]

Investigations of influence on power quality of superconducting fault current limiter

Czytaj za darmo! »

Waveforms obtained from a superconducting Fault Current Limiter are investigated using the Prony modelling technique. Comparable measurements with the use of standard tools of spectral analysis (like FFT) fail because of short data available and low levels of higher spectral components. Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki analizy widmowej prądów i napięć zarejestrowanych w obwodach z nad[...]

Wavelets and Hilbert Transform for detection of short disturbances in electrical power networks

Czytaj za darmo! »

In electrical energy power network, disturbances can cause problems in electronic devices therefore their monitoring is fundamental to properly design the protection and compensation devices. In this paper we address the problem of disturbances’ detection by using two different signal processing methods: Wavelets and Hilbert Transform (HT). Methods were tested under different conditions of noise and harmonic distortion (THD) showing the Hilbert Transform can be used as a valid approach for this type of phenomena. Streszczenie. W sieciach elektroenergetycznych, zakłócenia mogą powodować problemy w urządzeniach elektronicznych. W związku z tym ich monitorowanie, ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego projektowania urządzeń ochronnych i kompensacyjnych. W artykule podjęto problem wykrywania zakłóceń "za pomocą dwóch różnych metod przetwarzania sygnałów: falek i transformaty Hilberta (HT). Metody te były badane przy różnych poziomach szumu i zniekształceń harmonicznych (THD). Stwierdzono przydatność HT do analizy krótkich przebiegów przejściowych i zakłóceń oraz podobnych zjawisk. (Falki i transformata Hilberta do wykrywania zakłóceń w krótkim czasie trwania w sieciach elektroenergetycznych) Keywords: Power Quality, Wavelets, Hilbert Transform, voltage dips, transients. Słowa kluczowe: jakość energii, falki, transformata Hilberta, zapady napięcia, przebiegi przejściowe Introduction Electric power quality has become an important area of interest in power systems, studied from a wide number of points of view: technical and scientific summarized in [1,2,3], in the field of economy, of social sciences and legal aspects of power quality [4,5,6,7,8] with emerging perspective of the Perceived Power Quality [7]. For this purpose there are many of electric parameters that help to describe the phenomena as a whole are reported in relevant standards. In this context, we consider disturbances as the temporary deviation of the steady state [...]

Methods for fast detection of voltage sags as a crucial prerequisite for reliable operation of dynamic voltage restorer

Czytaj za darmo! »

Custom Power Devices like the Dynamic Voltage Restorer have been applied for voltage dip mitigation in the last years. These electronic equipments need fast and reliable voltage dip detection algorithms. Such detection methodologies must be able to detect a voltage dip as fast as possible and be immune to other types of perturbations. In this paper we address the problem of voltage dip estimation by different signal processing methods such as Fourier based algorithm and Wavelet processing. Streszczenie. W ostatnich latach odnotowano wzrost zainteresowania układami zapobiegającymi zapadom napięcia po stronie odbiorcy. Szybkie i pewne wyznaczenie początku zapadu jest kluczowym zagadnieniem dla energoelektronicznych urządzeń tego typu. Zapad powinien być wykryty możliwie szybko, jednocz[...]

Wide-area measurement-based time-delay damping control of SSSC-type FACTS device for stability enhancement of power system

Czytaj za darmo! »

This paper presents a linear matrix inequality (LMI) method for the design of the wide-area time-delay damping (WATDD) controller of static synchronous series compensator (SSSC)-type flexible ac transmission system (FACTS) device to enhance the power stability of the interconnected power systems. Firstly, in order to reveal the single-input multi-output (SIMO) characteristic of the open-loop power system with SSSC-type FACTS device, the prediction error estimation (PEE) algorithm based system identification method is applied to fit a special SIMO linear model. Then, based on the robust control theory and LMI method, the identified linear model is formulated as the standard control problem with the time-delay of the input signals of the WATDD controller, and combined with the designed state observer for the input state variables of the WATDD controller, the control parameters are optimized by the LMI iterative solution algorithm. Finally, the nonlinear simulation on the typical 2-area 4- machine system installed with SSSC-type WATDD controller is performed to verify the LMI-based design method and the proposed SSSC-type WATDD controller. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę nierówności matrycy liniowej (LMI) do projektowania kontrolera z opóźnieniem kompensatora szeregowego synchronicznego (SSSC) elastycznego systemu przesyłowego prądu przemiennego (FACTS) w celu zwiększenia stabilności wzajemnie połączonych systemów zasilania. Po pierwsze, dopasowano specjalny model liniowy SIMO do charakterystyki otwartego systemu z urządzeniem SSSC-FACTS. Następnie, w oparciu o odporną teorię sterowania i metodę LMI, opisano zidentyfikowany model jako standardowy problem sterowania z opóźnieniem czasowym sygnałów wejściowych kontrolera WATDD i połączono go z utworzonym obserwatorem stanu wielkości wejściowych kontrolera WATDD - parametry sterowania są optymalizowane iteracyjnie za pomocą algorytmu LMI. W końcu, przeprowadzono symulację nieliniową [...]

Study on general harmonic equivalent circuit model for a class of new auto-inductive harmonic-suppression transformers

Czytaj za darmo! »

For the demand of harmonic suppression and reactive power compensation of large-power electrical ac/dc power converter systems, this paper presents a class of new auto-inductive and harmonic-suppression (AIHS) transformers and a corresponding inductive filtering method, proposes a general model and its harmonic model constructed by the transformer windings and the full-tuned circuit under the specific harmonic frequencies, and establishes the harmonic equivalent circuit model. Based on this, according to the established mathematical model, this paper reveals the filtering mechanism of the new inductive filtering method, and obtains the necessary impedance condition for the new transformer and the tuned condition for the full-tuned circuit to suppress the main harmonic currents in the secondary windings. Furthermore, the influence of the impedance parameters on the inductive filtering effect is analysed. Finally, the experimental results verify the correctness of theoretical analysis, and present the good inductive filtering performance that the new transformer has. Streszczenie. W celu tłumienia harmonicznych i kompensacji mocy biernej w systemach przekształtnikowych o dużej mocy AC / DC, w niniejszej pracy zaprezentowano nową klasę transformatorów auto-indukcyjnych i tłumienia harmonicznych (AIHS) i odpowiednie metody filtrowania, zaproponowano ogólny model i model harmoniczny - skonstruowany przy pomocy uzwojenia transformatora i układu dostrojonego do wybranych częstotliwości harmonicznych oraz pokazano ekwiwalentny model harmoniczny tego układu. Na tej podstawie, zgodnie z ustalonym modelem matematycznym, pokazuje się mechanizm filtrowania dla tej nowej metody filtrowania indukcyjnego i wyprowadza się warunek konieczny dla układu w pełni dostrojonego w celu zlikwidowania głównych prądów harmonicznych w uzwojeniu wtórnym transformatora. Ponadto, jest analizowany wpływ parametrów impedancji na działanie filtrowania indukcyjnego. Wreszcie, p[...]

 Strona 1