Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Szymon Ptak"

Analysis of biomass influence on chosen explosibility parameters of bituminous coal dust Analiza wypływu biomasy na wybrane parametry wybuchowości pyłu węgla kamiennego DOI:10.15199/62.2016.4.18


  Five biomass dust samples were studied for explosibility both as sep. materials and as mixts. with coal dust. Max. explosion pressures, max. rate of pressure raise, and lower explosion limit were detd. A synergy effect was obsd. for biomass-coal dust (1:1) mixts. The explosion pressures of mixts. were higher than that for particular components. Praca ukierunkowana była na analizę zagrożenia wybuchem związanego z procesem współspalania węgla i biomasy. Oznaczono maksymalne ciśnienie wybuchu pmaks obłoków pyłów, maksymalną szybkość narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)maks obłoków pyłów oraz dolną granicę wybuchowości pięciu pyłów biomasy, pyłu węglowego oraz ich mieszanin w stosunku masowym 1:1. Zaobserwowano efekt synergii w postaci wyższych wartości wskaźników wybuchowości oznaczonych dla mieszanin pyłów biomasy i pyłu węglowego niż dla tych materiałów badanych oddzielnie. Opisano wyjaśnienie tego zjawiska opierając się na zarejestrowanych przebiegach ciśnienia wybuchu poszczególnych próbek.Rosnące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w ostatnich latach wymuszone zostało obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz polityką energetyczną Unii Europejskiej, nakazującej redukcję emisji ditlenku węgla pochodzącego z paliw kopalnych1, 2). Jednocześnie odnotowuje się rosnącą liczbę wybuchów pyłów, co wg specjalistów powiązane jest z wprowadzanym współspalaniem węgla i biomasy. Opublikowano wiele wyników badań, które przysłużyły się lepszemu zrozumieniu różnic w właściwościach fizykochemicznych pomiędzy pyłem węglowym i pyłem biomasy. Celem pracy była analiza zmian wybranych wskaźników wybuchowości pyłu węglowego a także mieszanin pyłu węglowego z wytypowanymi pyłami biomasy. Zaproponowano wyjaśnienie zaobserwowanego efektu synergii potęgującego zagrożenie wybuchowe obserwowane dla wybuchów mieszanin pyłów. Według doniesień prasowych 2015 r. był najcieplejszy odkąd rozpoczęto rejestrację średniej temperatury na świecie. [...]

Niebezpieczeństwo pożarowo-wybuchowe spowodowane przez butle z tlenem DOI:10.15199/62.2018.7.5


  Tlen jest gazem utleniającym, często używanym w postaci sprężonej. Jest to gaz niepalny, bezbarwny, bez zapachu, o temp. wrzenia -183°C, temp. krytycznej -118°C i odpowiadającemu jej ciśnieniu krytycznemu 4,87 MPa. Tlen jest nieznacznie cięższy od powietrza i może gromadzić się w przestrzeniach zamkniętych na poziomie terenu lub poniżej. Jest gazem stabilnym w warunkach normalnych. Jego podwyższone stężenie powoduje rozszerzanie się granic palności gazów i par cieczy. Ciała stałe w otoczeniu tlenu spalają się z większą intensywnością, wytwarzając większe ilości ciepła i zwiększając temperaturę spalania. Zagrożenie spowodowane przez spalanie substancji w otoczeniu tlenu dotyczy nie tylko jego większej intensywności, ale również może spowodować, że substancje, które w normalnych warunkach użytkowania były trudno zapalne (np. tworzywa sztuczne, metale) w atmosferze tlenu stają się łatwo zapalne. Tlen może absorbować się (gromadzić się) w strukturze materiałów tekstylnych, z których wykonywane są ubrania robocze. Jeżeli przyjąć za jedność względną szybkość spalania materiału palnego w stężeniu tlenu wynoszącym 25%, dla stężeń tlenu 30, 35 i 40% szybkość spalania wyniesie odpowiednio 1,25, 1,7 i 3,331-6). Zgodnie z rozporządzeniem7) tlen sprężony należy do klasy "gazy utleniające", kategoria 1 (niebezpieczeństwo H270), gaz pod ciśnieniem. Wdychanie 100-proc. tlenu pod ciśnieniem atmosferycznym nawet przez 16 h dziennie przez kilka dni nie musi spowodować poważnych skutków dla zdrowia pracownika. Jednak ciągła praca w atmosferze tlenu, szczególnie pod ciśnieniem wyższym niż atmosferyczne, może niekorzystnie wpływać na koordynację ruchową oraz koncentrację pracowników. Magazynowanie i eksploatacja butli z tlenem Zbiorniki ze sprężonym tlenem przechowuje się w pomieszczeniach o temp. poniżej 50°C w dobrze wentylowanym miejscu z dala od łatwo palnych gazów i innych łatwo palnych materiałów. Pojemniki są przechowywane w pozycji pionowej[...]

 Strona 1