Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Joanna KOLAŃSKA-PŁUSKA"

Zastosowanie programu FLUX 3D do analizy pola elektromagnetycznego nagrzewnicy ze wzbudnikiem zewnętrznym

Czytaj za darmo! »

Praca zawiera wyniki symulacji komputerowej nagrzewnicy indukcyjnej stosowanej do nagrzewania rur od zewnątrz. Za pomocą obliczeń numerycznych wyznaczono rozkład pola magnetycznego we wszystkich obszarach układu wzbudnik zewnętrzny - rurowy wsad przewodzący. Obliczenia numeryczne zostały wykonane dla wsadów stalowych dla różnych położeń wzbudnika. Symulację przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu Flux3D. Analiza pola elektromagnetycznego dokonana została metodą elementów skończonych (MES). Abstract. Author presents results of the numerical analysis of electromagnetic field in the induction heated from outside by induction. Electromagnetic field was calculated in all areas of the system external inductor - tubular workpiece. Numerical analysis was made for two two sites of inductor. Distribution of magnetic field was calculated by Flux3D program. Analysis of the electromagnetic field was made by finite element method (FEM). The heating process was simulated and analyzed in the Flux3D program however, it present in this article only one part concerning distribution of magnetic field. This is finite element software for electromagnetic and thermal solution. The presented research shows advantages using computer program like Flux3D. This program lets calculate a lot of quantities in easy and fast way. (Application FLUX 3D program to the analysis the electromagnetic field in a tubular workpiece heated from outside by induction) Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, pole elektromagnetyczne, Flux3D Key words: induction heating, electromagnetic field, Flux3D Model matematyczny Pole elektromagnetyczne w nagrzewnicy indukcyjnej opisane jest równaniami Maxwella. Dla zadanego wymuszenia prądu powierzchniowego cewki potencjał, wektorowy A w całym obszarze oraz wektor gęstości prądu J indukowanego w walcu przewodzącym, posiadają tylko po jednej składowej zależnej od ( r , z ) w walcowym układzie współrzędnych [1-2,7]: (1) r, z J &#[...]

Flux 3D application package for the analysis of magnetic field in an induction heater for cylindrical workpiece

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki obliczeń rozkładu natężenia pola magnetycznego w procesie nagrzewania indukcyjnego wsadów cylindrycznych od wewnątrz. Wykonano obliczenia w programie FLUX 3D metodą elementów skończonych. Wzbudnik stanowi 5-zwojowa miedziana cewka, w pracy zasymulowana jako 5 pojedynczych cewek o przekroju prostokątnym. Rozkład pola magnetycznego wyznaczony został dla prądu o wartości skutecznej 2kA i częstotliwości 9835Hz. (Zastosowanie programu FLUX 3D do analizy pola magnetycznego nagrzewnicy indukcyjnej wsadów cylindrycznych) Abstract. The paper encloses the results of the numerical analysis of electromagnetic field in the induction heating device for cylindrical workpieces. The 5-turn inductor has been replaced with five single coils with rectangular cross section. Numerical simulation was made for three different value of the times. The magnetic field in the charge was calculated for current I=2000 A and frequency f=9835 kHz. Its distribution was simulated and analyzed in the FLUX 3D program by using of finite element method. Słowa kluczowe: Pole elektromagnetyczne, nagrzewanie indukcyjne, hartowanie indukcyjne. Keywords: Electromagnetic field, induction heating, induction hardening. Introduction In the induction heating process, an alternating current is passed through a conductor, creating an alternating magnetic field. A workpiece placed within this field becomes part of the electromagnetic circuit. As a result, al[...]

Application of the FLUX 3D temperature field analysis of cylindrical workpiece in the process of induction heating

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki obliczeń pola temperatury w procesie nagrzewania indukcyjnego wsadów cylindrycznych od wewnątrz. Wykonano obliczenia w programie FLUX 3D metodą elementów skończonych. Obliczenia parametrów pola temperatury wykonano dla trzech różnych czasów nagrzewania. Rozkład temperatury wyznaczony został dla prądu o wartości skutecznej 2kA i częstotliwości 10 kHz. (Zastosowanie programu FLUX 3D do analizy pola temperatury wsadów cylindrycznych w procesie nagrzewania indukcyjnego.) Abstract. The paper encloses the results of the numerical analysis of temperature in the induction heating device for cylindrical workpieces. Numerical simulation was made for three different value of the times. Temperature in the workpiece was calculated for current I=2 kA and frequency f=10 kHz. The heating process was simulated and analyzed in the FLUX 3D program by using of finite element method. Słowa kluczowe: Pole temperatury, nagrzewanie indukcyjne, hartowanie indukcyjne, pola sprzężone. Keywords: Temperature field, induction heating, induction hardening, coupled fields. Introduction Induction heating is often used in many production processes such as the automotive industry. A process of heating of current-conducting materials (metals usually) due to electromagnetic induction, which produces eddy currents leading to heating of materials. High speed of heating, high power densities, small heating time, easy automatization and control, clean and safe operating conditions are the main benefits of this type of heating. inductor and heating object called loading [1, 3-5]. An example application of an[...]

Zastosowanie metody wielokrokowej Geara oraz metody niejawnej Rungego-Kutty do badania dynamiki obwodu zawierającego cewkę nieliniową DOI:10.15199/48.2017.04.06

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy zastosowania metody wielokrokowej Geara oraz wybranych metod niejawnych IRK do rozwiązania układu równań różniczkowych zwyczajnych, opisujących obwód zawierający cewkę nieliniową. Zostanie przedstawiony model takiej cewki oraz jej opis za pomocą wybranych zmiennych stanu. Zostanie również przedstawiony program do badania dynamiki cewki opracowany w języku C#, w którym zaimplementowano metody niejawne RK: RADAU IIA, Gaussa-Legendre'a, Lobatto III C oraz metody wielokrokowe. Abstract. The work concerns the application of the multistep Gear and selected IRK implicit methods to solve the system of ordinary differential equations describing a circuit containing non-linear coil. In this paper - model of the coil and its description with the use of selected state variables will also be presented. This paper will also show application for dynamics examination of the circuit written in C#, in which the following implicit RK methods were implemented: Radau IIA, Gauss-Legendre, Lobatto III C and the multistep method. (Implementation of multistep Gear and implicit Runge-Kutty methods for dynamics examination of a circuit containing non-linear coil) Słowa kluczowe: cewka nieliniowa, metody numeryczne, metody wielokrokowe, równania różniczkowe zwyczajne. Keywords: non-linear coil, numerical methods, multistep methods, ordinary differential equations. Wstęp Przeważnie do badania dynamiki układów elektrycznych, w których występują równania sztywne stosuje się metody wielokrokowe Geara [1]. Coraz częściej okazuje się że, pomimo większego kosztu numerycznego obliczeń, również metody niejawne całkowania numerycznego Rungego-Kutty niewiele odbiegają od wspomnianych metod Geara. Ponadto charakteryzują się wysokimi rzędami oraz większą stabilnością. Spośród wielu znanych metod niejawnych Rungego-Kutty w pracy zaprezentowano jedną metodę RADAU IIA rzędu od 3-11. Na przykładzie układu obwodu elektrycznego zawierającego cewkę z rdzeniem ferroma[...]

Gęstość prądu w szynoprzewodach rurowych o przekroju prostokątnym toru wielkoprądowego o skończonej długości

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę zjawisk zachodzących w przewodach szynowych o profilu prostokątnym wiodących prąd sinusoidalnie zmienny, służących do zasilania wzbudnika wewnętrznego układu nagrzewnicy indukcyjnej. Wyniki tej analizy porównano z symulacją komputerową w programie FEMM ver. 4.2. Wyznaczono rozkłady gęstości prądu i pola magnetycznego przewodach szynowych o profilu prostokątnym. Analizę przeprowadzono dla częstotliwości 9835 Hz. Uwzględniono zjawisko naskórkowości oraz efekt zbliżenia. Abstract. The paper presents the analysis of phenomena in rectangular conductors with harmonic current used for supplying of the induction heater system with an internal inductor. Results of the analysis were compared with computations done in Femm 4.2. program. Distribution of current density and magnetic field were determined. Computations were done for field current frequency of 9835 Hz. Skin effect and proximity phenomenon were taken into consideration. (Current density in rectangular cross-section pipe-shaped busways of high - current line with a finite length) Słowa kluczowe: Pole elektromagnetyczne, nagrzewanie indukcyjne, hartowanie indukcyjne, naskórkowość. Keywords: Electromagnetic field, induction heating, induction hardening, skin effect. Wstęp Jednofazowa linia przesyłowa dla średnich i wielkich częstotliwości utworzona z szyn rurowych o profilu prostokątnym jest jednym z rozwiązań zasilania wzbudnika w procesie nagrzewania indukcyjnego metali [1-7]. Przykładem takiego układu jest układ zasilania wzbudnika wewnętrznego przy indukcyjnym hartowaniu wsadów rurowych [8-11] przedstawiony na rysunku 1. Rys.1. Szynoprzewody o profilu prostokątnym Ze względu na wysoką częstotliwość prądu w układzie zasilającym wzbudnik - toru wielkoprądowego istotną rolę w rozkładzie pola elektromagnetycznego odgrywają zjawiska naskórkowości i zbliżenia. Zjawiska te powodują nierównomierny rozkład gęstości prądu i pola magnetycznego w szynoprzewodach[...]

Inductance of tubular rectangular high current busduct of finite length

Czytaj za darmo! »

The study attempts to calculate the mutual inductance busbar rectangular profile leading sinusoidal alternating current, to operate the internal coil of an induction heater. The results of these calculations have been compared with simulation in the FEMM program ver. 4.2. The input impedance of wire track is defined as the ratio of voltage to current. The analysis was conducted for inductor current frequencies of 9835 Hz, taking into account the phenomenon of skin effect and the effect of approximation. Streszczenie. W pracy podjęto próbę obliczenia indukcyjności wzajemnej przewodów szynowych o profilu prostokątnym wiodących prąd sinusoidalnie zmienny, służących do zasilania wzbudnika wewnętrznego układu nagrzewnicy indukcyjnej. Wyniki tych obliczeń porównano z symulacją komputerową w programie FEMM ver. 4.2., gdzie impedancja wejściowa szynoprzewodu określona jest jako stosunek napięcia do prądu. Analizę przeprowadzono dla częstotliwości prądu wzbudnika 9835 Hz, uwzględniając zjawisko naskórkowości oraz efekt zbliżenia. (Indukcyjność rurowego prostokątnego toru wielkoprądowego o skończonej długości). Słowa kluczowe: Pole elektromagnetyczne, nagrzewanie indukcyjne, hartowanie indukcyjne, naskórkowość. Keywords: Electromagnetic field, induction heating, induction hardening, skin effect. Introduction Single-phase transfer line for medium and high frequencies, created by the rails of the rectangular profile is one of the solutions to the power inductor in the process of induction heating of metals [1-7]. An example of such a system is a power inductor for induction hardening of the internal piping loads [8-11] presented in Figure 1 Fig.1. A busbar of pipes rectangular cross-section Because of the medium and high frequency current in the power circuit Inductor busbars is important in the distribution of the electromagnetic field play a skin effect and proximity phenomena. These phenomena give rise to uneven distribution of current densit[...]

The magnetic field of the tubular rectangular high current busduct of finite length

Czytaj za darmo! »

The paper encloses the results of rectangle wires phenomena computation. The simulation was analyzed in the Femm 4.2. program. Numerical simulation was made for frequency 9835 Hz. The calculations of the electromagnetic field was made with the finite element method shows that FEMM software is useful tool for the initial analysis for electromagnetic field in the induction heaters. It can be successfully used for the calculation of approximate self-impedance values of rectangular cross section wires inclusive skin effect and proximity phenomenon. Streszczenie. W pracy przedstawiono rozkład pola magnetycznego w przewodach szynowych o profilu prostokątnym wiodących prąd sinusoidalnie zmienny, służących do zasilania wzbudnika wewnętrznego układu nagrzewnicy indukcyjnej. Wykonano wielowariantową symulację komputerową w programie FEMM ver. 4.2. Wyznaczono rozkłady gęstości prądu i pola magnetycznego przewodach szynowych o profilu prostokątnym. Analizę przeprowadzono dla częstotliwości 9835 Hz. Uwzględniono zjawisko naskórkowości oraz efekt zbliżenia.(Pole magnetyczne rurowego prostokątnego toru wielkoprądowego o skończonej długości) Słowa kluczowe: Pole elektromagnetyczne, nagrzewanie indukcyjne, hartowanie indukcyjne, naskórkowość. Keywords: Electromagnetic field, induction heating, induction hardening, skin effect. Introduction In the process of induction heating of metals often inductor is powered by a single phase transmission line formed on the tubular rails with rectangular profile [1-7]. This allows simultaneous cooling of the track with water flowing inside the phase conductors. One example of the Induction heating systems of the internal coil in the induction hardened pipe loads [8-11] is the system shown in Figures 1 and 2. It uses busburs rectangular pipe. Fig.1. Induction heating diagram: E, R, L - power source inside parameters, R0, L0- workpiece and inductor parameters. Fig. 2. A fragment of the real cross-section showing subwa[...]

Computation of induced current density in a cylindrical workpiece heated by induction with an internal inductor using FLUX3D software package

Czytaj za darmo! »

The paper presents a model of induction heating implemented in FLUX 3D program. Multi-variant calculations of current density distributions were performed. The paper deals with the distribution of current density only for the power source frequency of 9835 Hz. Knowledge of current density distribution is the key to designate the input impedance of the heater, which is strongly influenced by the parameters of the power source. Streszczenie. W pracy przedstawiono model nagrzewnicy indukcyjnej zaimplementowany w programie FLUX 3D. Wykonano obliczenia rozkładu gęstości prądu w programie FLUX 3D metodą elementów skończonych. Zaprezentowano układ nagrzewnicy indukcyjnej wsadu cylindrycznego ze wzbudnikiem wewnętrznym. Źródło zasilania o częstotliwości 9.835 Hz i o prądzie o wartości skutecznej 2kA. (Zastosowanie programu FLUX 3D do obliczenia rozkładu gęstości prądu indukowanego we wsadzie cylindrycznym nagrzewanym indukcyjnie z wzbudnikiem wewnętrznym) Keywords: Induction heating, induction hardening, electromagnetic fields. Słowa kluczowe: Nagrzewanie indukcyjne, hartowanie indukcyjne, pole elektromagnetyczne. Introduction Induction heating is the process of heating an electrically conducting object (usually metal) by electromagnetic induction. Eddy currents (also called Foucault currents) are generated within the metal and resistance leads to Joule heating of the metal. High frequency alternating current (AC) passes through a coil. This coil is known as the work coil or the inductor. The frequency of AC used depends on the object size, material type, coupling (between the work coil and the object to be heated) and the penetration depth. It varies from a few Hz to tens of MHz. The passage of current through this coil generates a very intense and rapidly changing magnetic field in the [...]

Comparative Analysis of Various Types of Filters for the Processing of Biological Signals in the Low Frequency Range DOI:10.15199/13.2018.11.5


  The EEG signal is variable in time which requires the use of different types of methods during analysis, which are based on noisy input signal ~x(n) and an output signal ~y(n). Often, the output signal does not look as it was expected. This is caused by the presence of various artifacts. Most of the artifacts are of biological origin such as movement, blinking and power line artifacts[10]. Power line artifacts occur a lot in analysed data and these are 50 Hz in Europe and in USA it is 60 Hz. The EEG without artifacts is from 0-70 μV and the power line is from 10 mV to 1 V. Therefore, the filtration of signals must be adaptive and using others methods. We distinguish among adaptive filters; bandpass filter low-pass and high-pass filters. Depending on the bandwidth being passed, the filters are divided into upper- lower- and middle-pass and here we can distinguish the middle-fall filters [4,8,11,13]. The authors of this paper decided to use various types of filtering for the purpose of analysis of biomedical data -- electroencephalography signals. Research Methodology For the purpose of this research implement quantitative EEG (QEEG). This method has been useing since 70’s in research regarding brain deficits (in inter alia children with ADHD), where the application of the quantitative method gave very promising results or in analysis of motor action in adult human [1-3]. The applied EEG locations were as follows: ‘C3’, ‘C4’, ‘Cz’, in accordance with the 10-20 system [7]. The data were recorded in the frequency range of 1-70 Hz. Sampling frequency was 250 Hz. The amplifier used for this study was a digital electroencephalograph type DigiTrack BF. Figure 1 presents the 10-20 system, location of analysis points and measuring equipment. Fig. 1. 10-20 system Rys. 1. System rozmieszczenia 10-20 ELEKTRONIKA 11/2018 23 Measuring protocol The protocol of measuring method was recording[...]

 Strona 1