Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Robert Sidełko"

Ocena potencjału energetycznego frakcji organicznej odpadów komunalnych poddanej procesowi fermentacji metanowej


  W artykule poruszono kwestię wykorzystania procesu fermentacji do przetwarzania frakcji organicznej wydzielonej z odpadów komunalnych w kontekście potencjalnego efektu energetycznego. Biogaz powstający podczas fermentacji kwalifikowany, jako tzw. odnawialne źródło energii, cechuje się wysoką wartością opałową wynoszącą ok. 21 MJ∙m-3. Stosując odpowiednią technologię fermentacji można uzyskać jednostkowej wskaźnik produkcji gazu, z objętości reaktora, dochodzący nawet do 10 m3∙m-3∙d-1. W praktyce oznacza to możliwość pozyskania taniego źródła energii, którego odpowiednie wykorzystanie obniży koszty eksploatacyjne instalacji, gdzie fermentacja mogłaby być jednym z procesów jednostkowych. Do szacowania potencjału energetycznego wykorzystano oryginalne wyniki badań strukturalnych odpadów oraz wskaźniki charakteryzujące proces fermentacji suchej ustalone na podstawie studium literatury naukowej i technicznej. Wstęp Frakcję organiczną, wydzieloną z odpadów komunalnych, poddaną procesowi fermentacji metanowej, której efektem jest produkcja biogazu przekształcanego w użyteczną formę energii, można zaliczyć do odnawialnych źródeł energii. Świadczy o tym treść ustawy Prawo Energetyczne w której termin "energia odnawialna" oznacza między innymi … energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych" (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne - Dz.U.97.54.348). Bez wątpienia, wykorzystanie tego typu źródeł energii ogranicza emisję gazów cieplarnianych oraz pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne instalacji w tym również zakładów unieszkodliwiania odpadów komunalnych (ZUO). Oba czynniki powodują systematyczny wzrost zainteresowania odpadami organicznymi, jako alternatywnym surowcem energetycznym (Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r.- Dz. U. Nr 62 poz. 628). Fer[...]

Uwarunkowania doboru wentylatora w procesie kompostowania DOI:10.15199/17.2016.9.6


  W artykule opisano wpływ wybranych parametrów na opory przepływu powietrza podczas kompostowania oraz związane z tym zagadnienie projektowania instalacji napowietrzającej. Omówiono kwestię doboru parametrów hydraulicznych wentylatora wymuszającego przepływ powietrza przez warstwę kompostu. Dobierając wentylator należy wziąć pod uwagę maksymalną wydajność urządzenia oraz jednostkowe straty ciśnienia, które zależą od oporów przepływu powietrza przez bioreaktor. Wydajność wentylatora zależy bezpośrednio od zapotrzebowania biomasy na tlen, które w zależności od czasu trwania procesu może zmieniać się w zakresie od 2,6 ÷ 52,0 mg O2 · g-1 s.o. · h-1. W konsekwencji, zmianą powinien również podlegać wydatek wentylatora, dopasowany do aktualnego zapotrzebowania tlenu. Analizę współpracy wentylatora z instalacją przeprowadzono pod kątem wpływu wybranych parametrów procesowych, tj.: obciążenia hydraulicznego, wilgotności i porowatości złoża, które w największym stopniu oddziaływują na straty ciśnienia podczas przepływu powietrza przez warstwę kompostu.1. Wprowadzenie Zgodnie z dyrektywą Rady Unii Europejskiej nr 1999/31/EC, Polska została zobligowana do roku 2016 ograniczyć ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji do 35% całkowitej masy odpadów w stosunku do ilości odpadów wytwarzanych w 1995 roku [3]. Według danych zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, ilość odpadów biodegradowalnych w 2018 r., które będą poddane odzyskowi i unieszkodliwianiu, wyniesie około 3,6 mln ton [6,8]. Powstaje zatem konieczność budowy nowych instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, służących do wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji, nadających się w całości lub w części do odzysku, w tym recyklingu organicznego. W praktyce frakcja organiczna, odzyskana z odpadów zmieszanych poprzez ich przesiewanie i segregację, w całości poddana zostaje stabilizacji biologicznej, jako dopuszczalnej metody [...]

Wpływ warunków środowiskowych na transformację zanieczyszczeń mineralnych obecnych w odciekach składowiskowych DOI:10.15199/62.2018.9.23


  Odcieki generowane zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu eksploatacji składowisk odpadów komunalnych zawierają wiele zanieczyszczeń mineralnych. Stanowią one potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych1-3). Duży wpływ na te procesy ma rodzaj gruntu oraz zawartość w nim substancji organicznych i minerałów ilastych. Migracja ich do wód podziemnych zależy również od aktywności procesów biochemicznych zachodzących w samych odciekach oraz w podłożu składowiska, jak też w wodach podziemnych4-8). Część doświadczalna Materiał Badano zmiany właściwości fizyczno-chemicznych odcieków jednego ze składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie Pomorza Środkowego9-11). Do badań pobierano próbki odcieków z dwóch miejsc: z uszczelnionej kwatery składowiska oraz z kwatery zrekultywowanej. Metodyka badań Badania podstawowych składników chemicznych odcieków składowiskowych prowadzono na przestrzeni 10 lat eksploatacji składowiska (2007-2016), z różną intensywnością, głównie w miesiącach kwiecień-maj oraz październik-listopad, zgodnie z procedurami obowiązującymi w ustawodawstwie polskim. Badania zostały wykonane w laboratoriach Katedry Gospodarki Odpadami Politechniki Koszalińskiej. Badania w latach 2013-2015 prowadzono, gdy jedna z wcześniej eksploatowanych, nieuszczelnionych kwater składowiska była już zamknięta i zrekultywowana, a nowa kwatera posiadała już wszystkie elementy techniczne, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie zaleceniami (m.in. uszczelnione podłoże składowiska, instalację do odbioru gazu składowiskowego i odcieków, system piezometrów monitorujących). Próbki odcieków poddano mineralizacji mieszaniną HNO3 (65%) i H2O2 (30%) przy użyciu energii mikrofalowej (aparat Milestone 1200 Mega). Zawartość wybranych metali ciężkich oznaczono techniką FAAS (iCE 3500Z Thermo Scientific SOLAAR). Podstawowe parametry fizyczno-chemiczne odcieków wyznaczono, stosując standardowe techniki analityczne. Przy opracowaniu w[...]

 Strona 1