Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Sacha"

Badania nad wpływem tokoferoli na stabilność oksydacyjną biopaliw do silników o zapłonie samoczynnym DOI:10.15199/62.2018.3.4


  Estry metylowe kwasów tłuszczowych FAME (fatty acid methyl esters) stanowią mieszaninę składającą się z estrów kwasów tłuszczowych o długości łańcucha węglowego 14-24 atomów. W przypadku FAME otrzymanych z oleju rzepakowego przez transestryfikację metanolem przy użyciu katalizatora alkalicznego, aż 90% tych estrów stanowią estry kwasów o 18 atomach węgla w cząsteczce. Ta cecha produktu, jakim jest FAME, sprawia, że jest on jednorodny i względnie stabilny, i może być zastosowany, po wzbogaceniu o dodatki uszlachetniające, jako paliwo do silników o zapłonie samoczynnym. W Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym w latach ubiegłych podejmowano już tematykę badania wpływu składników śladowych estrów metylowych kwasów tłuszczowych w ramach prac własnych1, 2). Powstały wówczas metodyki badania dużej grupy śladowych składników estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Są one podejrzewane o wpływ na właściwości użytkowe końcowego produktu, jakim są FAME stosowane jako samoistne paliwo (B100) lub jako dodatek do oleju napędowego. Paliwa te służą do zasilania pojazdów wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym. Do tej pory w ramach badań własnych zidentyfikowano i przebadano takie składniki śladowe FAME (B100), jak: monoacyloglicerole nasycone i nienasycone, di- i triacyloglicerole, wolne sterole oraz wolne glukozydy steroli. Spośród tych struktur szczególnego znaczenia nabrały nasycone monoacyloglicerole oraz wolne glukozydy steroli, które przebadano pod kątem kształtowania niskotemperaturowych parametrów produktu końcowego1). Uwidoczniono i opisano ich wpływ, a wyniki badań pokrywały się z wynikami uzyskiwanymi w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dla FAME uzyskanych z soi i oleju palmowego. Tematyka struktur 356 97/3(2018) śladowych wymaga dalszych badań, z uwagi na swoją złożoność. W wyniku przeglądu literatury stwierdzono, że szczególnie interesującymi strukturami pod kątem ich wpływu na parametry[...]

 Strona 1