Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michael Raupach"

Naprawa betonu wg Normy Europejskiej EN 1504


  Naprawa konstrukcji betonowych stanowi obecnie ważny segment rynku budowlanego. Intensywny rozwój nowych metod i materiałów naprawczych oraz ochronnych spowodował konieczność opracowania odpowiednich norm z tego zakresu.Na łamach "MateriałówBudowlanych" ukazały się liczne publikacje, poświęcone tym zagadnieniom, autorstwa prof. Lecha Czarneckiego i jego współpracowników, członkówzespołuPolskiego Komitetu Normalizacyjnego, zajmujących się wprowadzaniem norm europejskich z serii EN 1504 do stosowania w Polsce (m.in. "Wdrażanie normy PN-EN 1504-9 do stosowania w Polsce", "Materiały Budowlane" nr 2/2010; "Naprawy i ochrona betonu zgodnie z PN-EN 1504", "Materiały Budowlane" nr 2/2009; "Materiały i systemy do naprawy i ochrony konstrukcji betonowych - wdrażanie norm europejskich EN 1504", "Materiały Budowlane" nr 2/2007). Ten artykuł zawiera syntetyczne ujęcie tej problematyki opracowane przez prof.Michaela Raupacha z Instytutu Budownictwa Politechniki w Aachen (Niemcy), czołowego europejskiego specjalistę uczestniczącegowpracachEuropejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN. Europejski Komitet Normalizacyjny, działając na podstawie mandatu Komisji Europejskiej, w ciągu ostatnich piętnastu lat opracował zbiór 10 norm (rysunek 1) pod ogólnym tytułem EN 1504: Products and systems for the protection and repair of concrete structure. Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity" (Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji z betonu. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności). Normy te wspomagane są przez ponad 60 norm badawczych. Zasadniczą część EN 1504 stanowią arkusze 2 ÷ 7, będące podstawą nadawania znaku CE wyrobom i systemom stosowanym do napraw i ochrony konstrukcji betonowych. Z kolei część 9 jest w pewnym sensie nadrzędna w stosunku do pozostałych części normy i op[...]

 Strona 1