Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Janik"

Nowelizacja przepisów przeciwpożarowych dotyczących uzgadniania projektu budowlanego

Czytaj za darmo! »

Wlipcu 2009 r. zakończył się proces nowelizacji dwóch aktów prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. nr 119, poz. 998) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. W końcowej fazie procesu legislacyjnego znajduje się również nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W tym przypadku do rozstrzygnięcia pozostała p[...]

Ewolucja przepisów przeciwpożarowych dotyczących ochrony budynków oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych

Czytaj za darmo! »

W miesięczniku "Materiały Budowlane" nr 2/2010 omówiono rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względemochrony pożarowej (Dz.U. nr 119, poz. 998). W tym wydaniu przedstawię zmiany wymagań dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych oraz projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych Przy nowelizacji przepisów dotyczących zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych uwagę skoncentrowano przede wszystkim na: ● uporządkowaniu nazewnictwa oraz doprecyzowaniu niektórych pojęć, np. jednostki osadniczej, zabudowy kolonijnej; &#[...]

Ewakuacja z obiektów - przejście i dojście ewakuacyjne

Czytaj za darmo! »

Zapewnienie bezpiecznych warunków ewakuacji z budynków i innych obiektów budowlanych na wypadek pożaru lub innego zdarzenia niebezpiecznego jest jednym z najważniejszych elementów ochrony przeciwpożarowej. Tymczasem od pewnego czasu obserwuje się niepokojące zjawisko, polegające na instrumentalnym traktowaniu przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków ewakuacji. Dotyczy to przede wszystkim niewłaściwego stosowania pojęć przejścia i dojścia ewakuacyjnego. Wykorzystując przy tymogólnie sformułowane dopuszczenie wynikające z przepisów dotyczące prowadzenia ewakuacji przez więcej niż jedno pomieszczenie (maksymalnie 3), nagminnie zaczęto nazywać kolejnymi pomieszczeniami przestrzenie w rzeczywistości będące drogami ewakuacyjnymi. W większości przypadków powodem była chęć dokonania oszczędności wynikających z mniej rygorystycznych wymagań stawianych przejściomewakuacyjnymw porównaniu z dojściami ewakuacyjnymi. "Sprytny" projektant, w porozumieniu z tak samo "sprytnym" rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, mógł w ten sposób zaoszczędzić zarówno na urządzeniach przeciwpożarowych (np. instalacji wentylacji oddymiającej), klasie odporności ogniowej obudowy drogi ewakuacyjnej, jak i mniejszej powierzchni przeznaczonej na cele ewakuacji (różnica w wymaganej minimalnej szerokości przejścia oraz dojścia ewakuacyjnego, oczywiście ze wskazaniem na to pierwsze). W efekcie przestawała się liczyć rzeczywista funkcja danej przestrzeni, a najważniejsze stawało się "właściwe" jej nazwanie, bez względu na konsekwencje w przypadku pożaru. Bo czemu nie spróbować nazwać korytarza ewakuacyjnego w pensjonacie wypoczynkowym pomieszczeniem integracyjnym. A co w przypadku zastrzeżeń organów ochrony przeciwpożarowej? Zawsze można użyć argumentu - "a jaki przepis mi tego zabrania?" Wcelu wyjaśnienia, że przepisy i zasady wiedzy technicznej zabraniają jednak tego typu praktyk, w Komendzie Głównej Państwowej Stra[...]

Uwarunkowania formalnoprawne ochrony przeciwpożarowej budynków


  Dla inwestorów krytyczny jest moment przekazywania obiektu do użytkowania, w którymweryfikacji,m.in. przez organy Państwowej Straży Pożarnej (PSP), podlegają zarówno ustalenia projektowe, jak i kwestie wykonawcze. Artykuł poświęcono przede wszystkim uwarunkowaniom formalnoprawnym związanym z przekazywaniem obiektów do użytkowania i stwierdzanymprzy tej okazji nieprawidłowościom. Podjęto również próbę sformułowania wniosków dotyczących możliwych kierunków zmian otoczenia formalnoprawnego w celu stworzenia lepszych rozwiązań systemowych. Słowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa, projektowanie, odbiory obiektów, uwarunkowania prawne.Każdego roku komendy powiatowe i miejskie PSP przeprowadzają ponad 10 tysięcy czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, zwanych zwyczajowo czynnościami odbiorowymi. W ostatnich dziesięciu latach, średnio w co piątym przypadku (21%) stwierdzano nieprawidłowości powodujące wniesienie sprzeciwu do użytkowania lub uwag. W skrajnym przypadku (2011 r.) rozpatrywane nieprawidłowości stwierdzono w 29% zgłaszanych obiektów (tabela 1 oraz rysunek 1). Źródłem formułowanych sprzeciwów bądź uwag są zarówno błędy popełnionewprojektach budowlanych, jak i powstałe na etapie budowy obiektu. Pomimo faktu, że gromadzone dane statystyczne nie pozwalają na ustalenie proporcji poszczególnych z nich, na podstawie codziennych doświadczeń można zaryzykować tezę o podobnym poziomie ich istotności. Zasadne jest też przytoczenie danych dotyczących struktury popełnianych błędów.Wtymcelu posłużono się zestawieniami dokonanymi w trakcie analizy 70 powiadomień o nieprawidłowościach w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń pożarowych, zgłoszonych do Komendanta Głównego PSP w latach 2010 - 2012. Należy zwrócić uwagę, że chociaż przedmiotowe dane dotyczą błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej, to ich strukturamoże być wykorzystywana jako dobry[...]

 Strona 1