Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MARIA TERESA MAŁEK"

Symulacja pracy płaskiego kolektora słonecznego w instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach polskich za pomocą programu TRNSYS DOI:10.15199/9.2019.4.4


  Wykorzystanie energii odnawialnej umożliwia ograniczenie emisji zanieczyszczeń a tym samym ochronę środowiska. Zamieszczona 21 grudnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych wprowadza wymaganie co najmniej 32% udziału energii ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej w 2030 r., z możliwością zwiększenia tego udziału (Artykuł 3 punkt 1) [4]. Dodatkowo w dokumencie zawarto zapis o: "kompleksowym rozpoznaniu i analizie krajowego potencjału w zakresie energii odnawialnej" (słowo wstępne punkt 49 [4]) i o wsparciu systemów opartych na energii odnawialnej w tym termicznej energii słonecznej [4]. W związku z tym w artykule podjęto analizę systemu cieplnego wykorzystującego energią słoneczną na terenach CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/4 (2019) 143 Polski, aby określić jej potencjał i możliwości wykorzystania. Na rysunku 1 przedstawiono sumę gęstości całkowitego promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą, natomiast na rysunku 2 sumę gęstości bezpośredniego promieniowania słonecznego na powierzchnię normalną, czyli ustawioną prostopadle do promieni słonecznych. Na podstawie obu map wybrano 3 miejscowości o różnej gęstości promieniowania słonecznego: ‒ Suwałki znajdujące się na terenie o gęstości promieniowana do 975 kWh/m2 ‒ suma gęstości bezpośredniego promieniowania słonecznego na płaszczyznę normalną oraz do 1025 kWh/m2 przy sumie gęstości całkowitego promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą, ‒ Warszawę o wartościach do 1000 kWh/m2 - płaszczyzna normalna i do 1100kWh/m2 - płaszczyzna pozioma. ‒ Kraków z sumą gęstości bezpośredniego promieniowania słonecznego do 1025 kWh/m2 i całkowitego do 1125 kWh/m2. Na mapkach przedstawiających usłonecznienie (rys. 3 i 4) można zauważyć sezonowość i zmienność w ciągu roku energii promie[...]

Metody tworzenia, wybór i opracowanie roku porównawczego na podstawie własnej bazy pomiarowej DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano metody tworzenia roku porównawczego. Z dziewięciu metod przedstawionych w niniejszej publikacji, wykorzystano trzy do sporządzenia roku reprezentatywnego na podstawie bazy pomiarowej Politechniki Poznańskiej obejmującej lata 1995 - 2004 oraz 2011 - 2012. Wybór został podyktowany okresem lat obserwacji oraz liczbą rejestrowanych parametrów klimatycznych. Porównano podstawowe wyniki lat porównawczych uzyskane wybranymi metodami.1. Metody tworzenia roku porównawczego Zebrane dane klimatyczne są wykorzystywane do różnego rodzaju analiz, np. zapotrzebowania na ciepło na cele c.o., po wcześniejszym sprowadzeniu ich do jednej, wspólnej postaci. Do tego celu służy rok porównawczy. Jego postać tworzy 12 konkretnych miesięcy z całego okresu pomiarowego bądź jeden cały rok obserwacji zmiennych pogodowych w zależności od wykorzystanej metody do jego opracowania [13]. Do najczęściej stosowanych i opisywanych w literaturze lat porównawczych należą: - typowy rok meteorologiczny - TMY (metoda Sandia National Laboratories), - typowy rok meteorologiczny - TMY (metoda duńska), - typowy rok meteorologiczny - TMY (metoda Festa - Ratto), - rok odniesienia ASHRAE - TRY, - rok odniesienia ASHRAE - TRY w warunkach Hong Kongu, - porównawczy rok ASHRAE z analizą różnicy wariancji roku średniego i pomiarowego, - meteorologiczny rok odniesienia do obliczeń energetycznych - WYEC2, - typowy rok meteorologiczny do obliczeń energetycznych - TMY2, - starszy syntetyczny rok porównawczy. 1.1. Typowy rok meteorologiczny - TMY (metoda Sandia National Laboratories) Typowy rok meteorologiczny - TMY (z ang. typical meteorological year) utworzony metodą Sandia National Laboratories autorstwa Halla oraz Pissimanisa - twórcy drobnych zmian polega na wytypowaniu miesięcy, które utworzą rok porównawczy [8]. Należy w nim uwzględnić następujące zmienne klimatyczne: - maksymalną temper[...]

Rozwiązania stosowane w budownictwie energooszczędnym a komfort cieplny DOI:10.15199/33.2016.07.27


  W artykule przedstawiono typowe rozwiązania konstrukcyjne ścian zewnętrznych stosowane w budownictwie energooszczędnym pod kątem utrzymania komfortu cieplnego i poprawy efektywności energetycznej.Wprzeglądzie literatury skoncentrowano się na rozwiązaniach wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz zwiększających pojemność cieplną przegród. Zaprezentowano pasywne oraz aktywne ściany słoneczne. Opisano należące do pierwszej grupy: ścianę Trombe'a i jej modyfikacje oraz ścianę wodną, natomiast w przypadku drugiej grupy: barierę termiczną, ścianę zawierającą materiał zmiennofazowy oraz ścianę z rurkami ciepła. Podstawowym zadaniem porównywanych rozwiązań jest ograniczenie chwilowych zysków słonecznych i wykorzystanie ich na cele grzewcze w czasie zwiększonego zapotrzebowania. Dodatkowo zawarto krótki opis komfortu cieplnegowraz z przytoczeniemnajważniejszych aktów prawnych i wytycznych. Słowa kluczowe: budownictwo energooszczędne, komfort cieplny, pasywne systemy słoneczne, aktywne systemy słoneczne, ściana Trombe'a.Chłodnictwa BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 7 ’2016 (nr 527) 1) Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: e-mail: maria.malek@put.poznan.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono typowe rozwiązania konstrukcyjne ścian zewnętrznych stosowane w budownictwie energooszczędnym pod kątem utrzymania komfortu cieplnego i poprawy efektywności energetycznej.Wprzeglądzie literatury skoncentrowano się na rozwiązaniach wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz zwiększających pojemność cieplną przegród. Zaprezentowano pasywne oraz aktywne ściany słoneczne. Opisano należące do pierwszej grupy: ścianę Trombe'a i jej modyfikacje oraz ścianę wodną, natomiast w przypadku drugiej grupy: barierę termiczną, ścianę zawierającą materiał zmiennofazowy oraz ścianę z rurkami ciepła. Podstawowym zadaniem porówny[...]

Charakterystyka energetyczna budynku doświadczalnego w Politechnice Poznańskiej na podstawie rzeczywistych danych klimatycznych - okres ogrzewania DOI:10.15199/9.2016.8.3


  W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej charakterystyk energetycznych budynku doświadczalnego w Politechnice Poznańskiej sporządzonych na podstawie dwóch aktów prawnych: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. W ocenie wariantowo wykorzystano dane wejściowe zaproponowane przez administrację państwową oraz rzeczywiste dane klimatyczne oraz zapotrzebowania urządzeń elektrycznych na moc. W artykule przedstawiono ocenę energetyczną pasywnego budynku doświadczalnego w Politechnice Poznańskiej w sezonie ogrzewczym.1. Wstęp W zachowaniu termicznym budynku można wyróżnić trzy okresy: ogrzewania, chłodzenia oraz okres równowagi, czyli taki, w którym nie jest wymagane ani ogrzewanie, ani chłodzenie. Sytuację tę przedstawiono na rys. 1. Niezależnie od okresu, na zużycie energii w budynku mają wpływ różne czynniki, do których można zaliczyć: izolacyjność cieplną przegród oraz stopień ich przeszklenia, pojemność cieplną budynku, zachowanie użytkowników obiektu, sposób realizacji przepływu powietrza w budynku oraz jego techniczne wyposażenie. Czynniki te w różnym stopniu wpływają na przyrost bądź spadek zapotrzebowania na energię końcową. Dobrym przykładem jest zastosowanie przegród przezroczystych, które generują zyski ciepła, zmniejszając zapotrzebowanie na energię użytkową podczas sezonu ogrzewczego, negatywnie wpływają natomiast w okresie chłodzenia, powodując przyrost temperatury wewnętrznej. Rys. 1. Schemat zużycia energii w ciągu roku [5] Fig. 1. Energy consumption scheme during the year [5] CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 47/8 (2016) 313 W obliczeniach charakterystyki energetycznej budynku na potrzeby ogrzewania i wentylacji, niezależnie od zastosowanych aktów prawnych, wykorzystywane są zależności (1-5). Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji stanowi sumę miesięcznych wa[...]

 Strona 1