Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WAL ERY JEZIERSKI"

Analiza przenikania ciepła przez ścianę osłonową z oknem DOI:10.15199/9.2018.6.2


  1. Wstęp Głównym zadaniem ścian zewnętrznych w budynkach mieszkalnych jest zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz redukcja zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku. Aby budynki skutecznie chroniły ludzi przed oddziaływaniem czynników klimatycznych, ich konstrukcja musi być prawidłowo zaprojektowana. W każdym budynku są okna, zatem ściany osłonowe złożone są z dwóch różnorodnych elementów - muru i stolarki okiennej oraz drzwiowej. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami [10], od 1 stycznia 2017 roku maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych ‒ Umax wynosi 0,23 W/(m2·K), zaś okien ‒ Umax 1,10 W/(m2·K). Dobierając zatem rozwiązanie konstrukcyjne muru ściany zewnętrznej oraz rodzaj stolarki okiennej należy pamiętać, by ich parametry cieplne spełniały powyższe wymagania. Analizując bilans cieplny elementu ściany zewnętrznej zgodnie z metodą opisaną w PN-EN ISO 10077-1 [7] można zauważyć, że wkład udziałów poszczególnych składników na kompleksowy współczynnik przenikania ciepła U ściany zależny jest od pól powierzchni każdego elementu składowego oraz ich współczynników przenikania ciepła. Niemniej jednak parametry cieplne muru znacząco różnią się od odpowiadającym im parametrom cieplnym stolarki okiennej. Zatem wykonując obliczenia dużego fragmentu ściany osłonowej z małym oknem, komplekCIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/6 (2018) 219 sowy współczynnik przenikania ciepła przez taką ścianę zależy głównie od właściwości cieplnych ściany - okno w bardzo niewielkim stopniu go redukuje. Podobnie jest w odwrotnym przypadku, kiedy to analizie poddaje się fragment ściany składający się dużego okna i okalającego go niewielkiego fragmentu muru ‒ współczynnik przenikania ciepła przez taką ściany zależy głównie od właściwości cieplnych okna. Jednak niezależnie od takiego toku rozumowania, przepisy jasno mówią, że nowo wznoszone budynki muszą ch[...]

Analiza zapotrzebowania na energię użytkową przy zmianach wymaganej izolacyjności cieplnej przegród budowlanych DOI:10.15199/9.2018.12.6


  1. Wprowadzenie Od roku 1997 w Polsce wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków przeniesiono z norm do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. W nowelizacji tego Rozporządzenia z dnia 6 listopada 2008 r. w stosunku do wszystkich budynków postawiono wymaganie alternatywne co do maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła przegród lub wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP. Od 1 stycznia 2014 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Warunków Technicznych [6], wg których budynki muszą spełniać jednocześnie wymaganie dotyczące Umax, oraz wymaganie dotyczące EPmax. Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła wybranych przegród przedstawiono w tabeli 1. Problem optymalizacji poziomu izolacyjności przegród budowlanych w budynkach ogrzewanych analizowano m.in. w [5] oraz przez autorów w roku 2016 w artykule "Optymalna grubość warstwy termoizolacji ścian zewnętrznych we współczesnych warunkach ekonomicznych" [3]. Autorzy zaprezentowali wyniki oceny optymalnej grubości warstwy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych z uwzględnieniem wpływu parametrów makro- i mikroekonomicznych (takich jak stopa dyskonta, wysokość podatku VAT, a także jednostkowe ceny ciepła i koszt izolacji termicznej). Analiza wykazała, że w odniesieniu do optymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła Uopt w warunkach roku 2016 zaostrzenie wymagań ochrony cieplnej przez wprowadzenie nowych obniżonych Umax nie jest zbyt radykalne. Wprowadzone w polskich przepisach prawnych zaostrzone wymagania dotyczące Umax (od 2017 r. i 2021 r.) wynoszące odpowiednio 0,23 W/(m2·K) i 0,20 W/(m2·K) nie tylko nie wyprzedzają obniżenia Uopt, obliczonego z zastosowaniem metody dynamicznej (NPV) przy ogrzewaniu z sieci ciepłowniczej lub za pomocą energii elektrycznej, a wręcz przeciwnie są one prawie dwukrotnie większe niż Uopt. 1. Wprowadzenie Od roku 1997 w Polsce wymagania do[...]

Wpływ parametrów fizykalnych na współczynnik przenikania ciepła okien wieloskrzydłowych DOI:10.15199/9.2019.3.4


  1. Wstęp Duża konkurencja na rynku stolarki okiennej sprawiła, że rozpoczęto masową produkcję okien o bardzo korzystnych parametrach zarówno pod względem szczelności, jak i akustyki oraz przenikania ciepła. Okno składa się z kilku elementów, przy czym każdy ma swe specyficzne parametry. Każdy, nawet najmniejszy szczegół konstrukcyjny okna, wpływa na końcową wartość współczynnika przenikania ciepła Uw. Nie można pominąć także negatywnego wpływu liniowych mostków cieplnych, które łączą różne materiały i zwiększają wartość współczynnika Uw okna. Producenci okien na swoich witrynach internetowych przedstawiają zalecane liczby pakietów szybowych oraz charakterystyki ościeżnic lub części szklonej wyrobu. Niejednokrotnie można spotkać się z taką sytuacją, że producenci stolarki okiennej proponują konsumentom okna o najwyższym dopuszczalnym współczynniku przenikania ciepła pakietu szybowego Ug w wyjątkowo korzystnej cenie. Rozważając grubość szklenia, które może być zastosowane w określonym typie okna, producenci [9], [10] podają kilka różnych zastosowań pakietów szybowych. Zatem można wyróżnić takie zestawienia, jak: przy grubości 36 mm zaleca się pakiet szybowy składający się z jednej komory o współczynniku przenikania ciepła Ug = 1,0 - 1,1 W/(m2·K), przy czym istnieje jednak możliwość zastosowania pakietu CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/3 (2019) 107 trzyszybowego z Ug = 0,7 W/(m2·K) [9]). Pakietom szybowym 44-mm i 54-mm, odpowiadają współczynniki Ug = 0,6 W/(m2·K) i 0,5 W/(m2·K). Przy grubości profilu 32-milimetrowego można wykorzystać pakiet szybowy o współczynniku Ug = 0,8 W/(m2·K), jednak można także wykorzystać pakiety czteroszybowe o współczynniku Ug = 0,3 W/(m2·K) [9]. Współczynnik przenikania ciepła Uf ościeżnicy wykonanej z PVC (odwołując się do [10]), może wynosić od Uf = 1,3 W/(m2·K), przy grubości zabudowy 70 mm i ramie ze standardowym wzmocnieniem stalowym, do Uf = [...]

 Strona 1