Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz Moszowski"

Experience gained during the mechanical and technological start-up of the nitric acid production plant. Doświadczenia z mechaniczno-technologicznego rozruchu wytwórni kwasu azotowego


  The HNO3 prodn. plant (capacity 900 t/d) was taken into operation in 2010/2011 at Kędzierzyn-Koźle (Poland). Some problems connected with the start-up of the plant were presented and analyzed. Przedstawiono technologię zastosowaną w nowej wytwórni kwasu azotowego w GA ZAK SA. Rozruch mechaniczny i technologiczny tej wytwórni przeprowadzono na przełomie lat 2010 i 2011. Zdolność produkcyjna jednostki wynosi 900 t/dobę. Licencjodawcą technologii jest GPN, a wykonawcą Chemoprojekt. Opisano najważniejsze etapy rozruchu mechaniczno- technologicznego, ruch testowy instalacji, wskaźniki zużycia osiągnięte podczas 72-godzinnego ruchu instalacji oraz najważniejsze problemy technologiczne wykryte podczas rozruchu. Instalacja jest wyposażona w 2 systemy selektywnej redukcji katalitycznej (wychwytywanie N2O i selektywna redukcja katalityczna NOx). W Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej1) zostały wymienione m.in. Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA (ZAK), dla których zastosowano tymczasowe odstępstwo od wymogu działania instalacji zgodnie z maksymalną dopuszczalną emisją do 31 grudnia 2010 r. W związku z tym Wojewoda Opolski udzielając ZAK pozwolenia zintegrowanego, zobligował Zakłady do zamknięcia starej wytwórni kwasu azotowego (TK I)2). W tej sytuacji decyzja o rozpoczęciu budowy nowej wytwórni kwasu azotowego była oczywista, zarówno z ekonomicznego, jak i z technologicznego punktu widzenia. Wytwórnia ta jest piątą z kolei wytwórnią kwasu azotowego w ZAK (TK V). Opis procesu Wytwórnia kwasu azotowego TK V (rys. 1 i 2) produkuje kwas o stężeniu 60±3% i ma zdolność produkcyjną 900 t/dobę (w przeliczeniu na 100-proc. HNO3). Jest to instalacja dwuciśnieniowa na licencji GPN, pracująca przy ciśnieniu 0,4 MPa w węźle utleniania i 1,1 MPa w węźle absorpcji. Surowcami do produkcji kwasu azotowego są amoniak, powietrze oraz woda. Amoniak jest dostarczany do instalacji jako amoniak ciekły i gazowy. Ciekły amoniak jest odparowywan[...]

Wpływ dodatku siarczanu magnezu na właściwości fizyczne granul i efektywność rolniczą kędzierzyńskich nawozów saletrzanych. Cz. I. Wpływ na wytrzymałość i rozpuszczalność granul DOI:10.15199/62.2018.7.7


  Większość produktów nawozowych ma tendencję do formowania aglomeratów (zbrylania) podczas przechowywania. Zdolność Ewa Stanisławska-Glubiaka,*, Jolanta Korzeniowskaa, Andrzej Biskupskib, Bartosz Moszowskic, Ryszard Grzybekc, Konrad Żakc 97/7(2018) 1069 Mgr inż. Bartosz Moszowski w roku 2005 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w zakresie "Zarządzania jakością w przedsiębiorstwie" oraz Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu w zakresie "Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem". Od 2008 r. jest zatrudniony w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, obecnie na stanowisku Kierownika Wydziału Amoniaku. Specjalność - technologia nawozów azotowych. Dr inż. Andrzej BISKUPSKI, prof. INS, w roku 1969 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Obecnie pracuje w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Specjalność - technologia nieorganiczna. do zbrylania zwykle zależy od ich składu chemicznego, struktury cząstek, wilgotności, właściwości higroskopijnych, wytrzymałości mechanicznej, temperatury produktu, ciśnienia oraz czasu przechowywania1). Saletra amonowa, obok tak niekorzystnej cechy jak możliwość niekontrolowanego egzotermicznego rozkładu, charakteryzuje się również ograniczoną stabilnością właściwości fizycznych i skłonnością do zbrylania wraz z upływem czasu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa procesowego i poprawienia jakości granul saletry, stosuje się różne dodatki jako tzw. napełniacze, np. węglan wapnia (wapień), węglan wapnia i magnezu (dolomit) lub siarczan wapnia (gips lub anhydryt)2-7). Prowadzone są również badania nad możliwością dodawania innych związków wpływających korzystnie na stabilizację właściwości saletry amonowej. Celem badań było sprawdzenie działania dodatku bezwodnego siarczanu magnezu do 3 standardowych nawozów saletrzanych, [...]

Wpływ dodatku siarczanu magnezu na właściwości fizyczne granul i efektywność rolniczą kędzierzyńskich nawozów saletrzanych. Cz. II**. Wpływ na pH, zawartość Mg, S i Ca w glebie oraz plonowanie roślin DOI:10.15199/62.2018.7.8


  Nawozy saletrzane są powszechnie stosowanym, wysokoskoncentrowanym bardzo dobrym źródłem azotu dla roślin. Produkt ten, pomimo jego niekwestionowanych właściwości nawozowych, charak- Jolanta Korzeniowskaa,*, Ewa Stanisławska-Glubiaka, Andrzej Biskupskib, Ryszard Grzybekc, Bartosz Moszowskic ** Cz. I1) 97/7(2018) 1075 Table 2. Cultivars and dates of cultivation treatments Tabela 2. Odmiany i terminy zabiegów uprawowych Wyszczególnienie Kukurydza Jęczmień jary Owies Pszenica jara Odmiana Farmezzo Soldo Gniady Tybald Siew 14.04 1.04 23.03 1.04 Wschody 24.04 6.04 30.03 6.04 Przerywka 10.05 12.04 8.04 12.04 Liczba roślin w wazonie 2 17 17 17 Nawożenie pogłówne 10.05 5.05 6.05 5.05 Zbiór 31.08 18.07 20.07 25.07 teryzuje się jednak skłonnością do zbrylania i ograniczoną stabilnością właściwości fizycznych wraz z upływem czasu2, 3). W celu poprawienia jakości granul stosuje się w procesie produkcyjnym różne dodatki4). Jednym z takich dodatków może być bezwodny siarczan magnezu wprowadzany bezpośrednio do węzła granulacji. W Zakładach Azotowych w Kędzierzynie wyprodukowano próbne partie ZAKsanu, Salmagu i Salmagu z siarką zmodyfikowane dodatkiem MgSO4, z zamiarem przeprowadzenia badań sprawdzających skuteczność zastosowanego dodatku. Poprzednio1) przedstawiono pomiary wytrzymałości granul nawozów standardowych i nawozów z wprowadzonym dodatkiem MgSO4. Poza zbadaniem w warunkach laboratoryjnych wpływu zastosowanego dodatku na wytrzymałość granul nie mniej ważne było sprawdzenie jego działania bezpośrednio na rośliny w doświadczeniach rolniczych. Zmiana wytrzymałości granul może mieć bowiem wpływ na tempo uwalniana azotu z nawozów w glebie. Ponadto, zastosowany dodatek MgSO4 może modyfikować właściwości gleby i być dodatkowym źródłem siarki i magnezu dla roślin, a tym samym mieć wpływ na ich plonowanie. W ostatnich latach coraz więcej mówi się o niedoborach siarki w naszych glebach wynikających z niewystarczającego stosowania obor[...]

Porównanie efektywności nawozowej saletry amonowej granulowanej metodą mechaniczną i wieżową oraz mocznika w warunkach suszy i optymalnej wilgotności gleby DOI:10.15199/62.2018.11.34


  Nasilające się w ostatnich latach zmiany klimatu polegają na wzroście temperatury oraz zwiększeniu się częstości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak huragany, powodzie i susze. Zmiany te oddziałują silnie na rolnictwo, a pośrednio również na przemysł nawozowy. O ile ogólne ocieplenie klimatu może okazać się korzystne i pozwolić na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z niektórych nawozów dzięki większej aktywności mikroorganizmów glebowych1-4), to występowanie przedłużających się okresów suszy prowadzi do zmniejsza skuteczności działania nawozów mineralnych, a tym samym ograniczenia plonowania roślin. Niedostatek wody spowalnia rozpuszczanie wysianych na polu nawozów, a tym samym ogranicza przemieszczanie się składników pokarmowych do strefy korzeniowej, skąd mogłyby być one pobrane przez rośliny. Największe straty występują przy braku możliwości pobrania azotu, który jest głównym składnikiem plonotwórczym. Jednym z najpopularniejszych nawozów azotowych jest azotan amonu, nazywany również saletrą amonową. Wytwarzana przez polski przemysł nawozowy saletra jest nawozem granulowanym zawierającym 30-34% azotu. Azotan amonu jest bardzo dobrym źródłem azotu dla roślin, ale charakteryzuje się możliwością niekontrolowanego egzotermicznego rozkładu zagrażającego bezpieczeństwu produkcji, transportu i przechowywania oraz ograniczoną stabilnością właściwości fizycznych i skłonnością do zbrylania się w czasie przechowywania. W celu zmniejszenia tych niekorzystnych właściwości stosuje się w procesie produkcji różne dodatki, zależnie od metody granulacji. Obecnie dominują dwie metody granulacji saletry: wieżowa i mechaniczna. Granulacja wieżowa polega na wytworzeniu kropel ze stopu azotanu amonu, a następnie ich zestaleniu w wieży przy użyciu powietrza, a granulacja mechaniczna polega na kilkakrotnym nakładaniu warstw surowców (stopu azotanu amonu i mączki dolomitowej) na mniejsze cząstki produktu, nazywane nawro[...]

 Strona 1