Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Szymon Firląg"

Domy pasywne - nowy standard w budownictwie

Czytaj za darmo! »

Definicja budynku pasywnego została stworzona przez dr. Wolfganga Feista i prof. Bo Adamsona z Uniwersytetu w Lund. W 1988 r. założyli oni, że możliwe jest wybudowanie domu, który dzięki znacznemu ograniczeniu strat ciepła nie będzie wymagał zastosowania tradycyjnego systemu grzewczego. Po trzech latach teoria znalazła potwierdzenie w pierwszym domu pasywnym wybudowanym w Darmstadt w N[...]

Ograniczenie ryzyka przegrzewania budynków pasywnych


  W artykule przeanalizowano wpływ elementów zacieniających i schematu pracy systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na wskaźniki komfortu cieplnego i temperaturę powietrza wewnętrznego w jednorodzinnym budynku pasywnym. Podstawą analizy były dynamiczne obliczenia symulacyjne wykonane w środowisku programu TRNSYS w danych pogodowych Warszawy. Obliczenia przeprowadzono w trzech seriach w warunkach miesięcy letnich ze szczegółową analizą dwutygodniowego okresu występowania najwyższej temperatury.WPROWADZANE w budynkach pasywnych zmiany, mające na celu ograniczenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji, mogą zwiększyć ryzyko ich przegrzewania w lecie. Jest to spowodowane tym, że wewnętrzne zyski ciepła oraz zyski od słońca nie są dostatecznie szybko odprowadzane na zewnątrz przez szczelne i bardzo dobrze izolowane przegrody zewnętrzne. Usuwaniu zysków ciepła nie sprzyja również niewłaściwe eksploatowany system wentylacji mechanicznej. W konsekwencji w budynkach pasywnych mogą wystąpić problemy z utrzymywaniem temperatury powietrza wewnętrznego w strefie komfortu w okresie lata. Aby temu zapobiec, należy przewidzieć w fazie projektowania i Realizacji rozwiązania, które zarówno ograniczą zyski ciepła, jak również umożliwią ich szybkie usunięcie. Istnieją trzy główne przyczyny przegrzewania w budynkach pasywnych: ● brak elementów zacieniających, ograniczających dopływ promieniowania słonecznego w okresie lata, ● niewłaściwa regulacja i eksploatacja systemu wentylacji mechanicznej, ● brak otwieranych okien lub otworów wentylacyjnych umożliwiających wykorzystanie przewietrzania nocnego, ● wyeksponowanie zbyt dużej masy akumulacyjnej na działanie promieniowania słonecznego. W artykule przeanalizowano wpływ pierwszych dwóch przyczyn na wskaźniki komfortu cieplnego i temperaturę powietrza wewnętrznego w jednorodzinnym budynku pasywnym. Podstawą analizy były dynamiczne oblicze[...]

Działanie wentylacji grawitacyjnej w ocenie mieszkańców DOI:10.15199/9.2017.8.7


  1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych kryteriów komfortu użytkowania lokali mieszkalnych są warunki wewnętrzne. O warunkach decydują przede wszystkim właściwie zaprojektowane i wykonane przegrody budowlane (w tym właściwy dobór stolarki), odpowiednio dobrana i wykonana instalacja grzewcza i wentylacyjna. W budynkach mieszkalnych najczęściej stosowana jest wentylacja grawitacyjna. Prawidłowo zaprojektowana oraz wykonana wentylacja [2] powinna zapewniać ciągłą wymianę powietrza wewnątrz budynku. Niestety, coraz częściej w nowych budynkach mieszkalnych wentylacja grawitacyjna nie działa właściwie. Konsekwencją jest pojawianie się kondesacji powierzchniowej i rozwój pleśń, co niekorzystnie wpływa na jakość środowiska wewnętrznego. W skrajnym przypadku nieprawidłowego działania wentylacji naturalnej może dojść do zagrożenia życia spowodowanego zatruciem tleniem węgla [3]. Działanie wentylacji grawitacyjnej oceniano na przykładzie zespołu mieszkalnych budynków komunalno- -socjalnych z funkcją usługowo-handlową zaprojektowanych w 2009 roku. W skład zespołu budynków wchodzi pięć obiektów, zaprojektowanych w tej samej technologii (oznaczonych na potrzeby artykułu jako F, G, H, J i K). Wszystkie budynki są podpiwniczone. Każdy z nich ma cztery kondygnacje nadziemne (parter i trzy pietra). Na parterze, na piętrach pierwszym, trzecim i czwartym znajdują się 4 lokale mieszkalne, natomiast na drugim piętrze 3. Większość lokali ma balkony. Przegrody zewnętrzne budynków zostały wykonane z bloczków silikatowych ocieplonych styropianem. Niewielkie fragmenty ścian zewnętrznych mają konstrukcję żelbetową, także ocieploną styropianem. 2. Analiza skarg mieszkańców Przed ankietyzacją przeanalizowano zgłaszane wcześniej przez mieszkańców skargi. Głównym problemem było wykraplanie się pary wodnej na szybach okien oraz pleśń na ścianach spowodowana zbyt dużą wilgotnością. Zgłaszane problemy oraz liczba skarg mieszkańców danego budynku przedsta[...]

Ocieplenie obiektów zabytkowych DOI:10.15199/33.2018.01.12


  Modernizacja istniejących budynków zabytkowych obejmuje najczęściej przegrody zewnętrzne. Z uwagi na charakter obiektów poprawa izolacyjności cieplnej przegród jest zazwyczaj trudna do zrealizowania i kosztowna. Stosowane najczęściej w takich przypadkach docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz wymaga dodatkowych analiz przedprojektowych [4]. W artykule przedstawiono wyniki dynamicznegomodelowania zjawisk cieplno-wilgotnościowych wykonane przy użyciu programu WUFI-POL. Analizowane wariantymodernizacji ściany zewnętrznej zostały poddane również ocenie efektywności ekonomicznej. Uzyskane wyniki i sformułowane wnioski mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w przypadku ocieplania budynków zabytkowych. Opis analizowanego obiektu Obiektem poddanym analizie jest kompleks zabytkowych budynków dawnego Browaru iManufaktury wWęgrowie, które powstały w 1824 r. Budynki te są obecnie nieużytkowane i w złym stanie technicznym, jednak miasto Węgrów planuje ich modernizację. Przedsięwzięcie ma na celu adaptację do funkcji usługowo-gastronomicznych. W przypadku takich obiektów konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki poprzedzającej planowane prace [5]. Przedmiotem analizy jest ściana zewnętrzna o grubości 46 cm, wykonana z cegły czerwonej pełnej, palonej ze śladowym pokryciem od zewnątrz tynkiem wapiennym (fotografia). Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu nie ma możliwości ocieplenia jej od zewnątrz. Zagadnienie termomodernizacji budynków zabytkowych wiążą się nie tylko z ociepleniem elementów obudowy zewnętrznej, ale również z wykonaniem wielu prac zmierzających do poprawienia jego parametrów technicznych, m.in. kompleksowego zabezpieczenia przed niszczącym działaniem wody [3]. Metoda i warianty obliczeniowe Do dynamicznegomodelowania zjawisk cieplno-wilgotnościowych w wybranej przegrodzie zewnętrznej zastosowano prog[...]

Analiza ryzyka kondensacji powierzchniowej i rozwoju pleśni w nowych budynkach DOI:10.15199/33.2016.08.39


  Jednym z obszarów oceny komfortu użytkowania budynków wg PN-EN16309+A1: 2014-12Zrównoważoność obiektów budowlanych - Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków są parametry środowiska wewnętrznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekty budowlanemuszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny lub zdrowiamieszkańców, m.in. w wyniku obecności wilgoci [1, 2]. O parametrach komfortu wewnętrznego w kontekście wilgoci decydują w znacznym zakresie właściwie zaprojektowane i wykonane przegrody budowlane (w tym stolarka budowlana), odpowiednia instalacja grzewcza i wentylacyjna oraz sposób korzystania z budynku przezmieszkańców. Główną przyczyną wykwitów pleśni na ścianach w budynkach jest nieodpowiednia wymiana powietrza oraz duża wilgotność. Przegrody powinny być tak zaprojektowane, aby zapobiec rozwojowi pleśni na ich wewnętrznych powierzchniach, gdyż może ona powodować choroby i alergię, a tym samym przyczynić się do pogorszenia zdrowia i komfortu mieszkańców. W Polsce nowe wymagania dotyczące cieplno-wilgotnościowych właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku zostały zawarte w PN-EN ISO 13788 [5]. Zamieszczone w PN-EN ISO 6946 [3] (znowelizowana PN-91/B-02020) wymagania dotyczyły tylko ryzyka kondensacji pary wodnej oraz obliczania temperatury punktu rosy ts na wewnętrznej powierzchni przegrody. Zgodnie z tymi wymaganiami dobrze zaprojektowane nieprzezroczyste przegrody zewnętrzne powinny mieć taki opór cieplny, aby temperatura na ich wewnętrznej powierzchni przy obliczeniowej wartości temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego oraz oblicze[...]

 Strona 1