Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz IWANSKI"

Direct Power Control of a Doubly Fed Induction Generator Connected to the Unbalanced Grid with Stator Power and Current Limitations DOI:10.12915/pe.2014.06.023

Czytaj za darmo! »

The paper describes calculation methods of reference components of instantaneous power for control of DFIG connected to unbalanced power grid. The methods allow to operate with constant electromagnetic torque without exceeding power and current limits of DFIG’s stator side. The comparison between different strategies is shown and discussed. Whole control and calculation are performed in αβ reference frame without voltage decomposition into positive and negative sequence. Classic, well-known DPC is used as the main control algorithm.. Streszczenie. W artykule opisany jest algorytm wyznaczania referencyjnej chwilowej wartości mocy użytej w sterowanej zgodnie z algorytmem DPC w maszynie dwustronnie zasilanej współpracującej z siecią asymetryczną. Opisana metoda pozwala na pracę ze stałym momentem elektromagnetycznym bez przekroczenia ograniczeń mocy i prądu stojana MDZ. Artykuł prezentuje porównanie i analizę różnych strategii, w których nie została użyta dekompozycja napięcia na składową zgodną i przeciwną a całe sterowanie zrealizowano we współrzędnych αβ. (Algorytm bezpośredniej regulacji mocy z ograniczeniami na mocy i prądzie maszyny dwustronnie zasilanej pracującej na sieć asymetryczną) Słowa kluczowe: MDZ, maszyna dwustronnie zasilana, DPC, bezpośrednie sterowanie mocą, sieć asymetryczna. Keywords: DFIG, doubly-fed induction generator, DPC, direct power control, unbalanced grid. doi:10.12915/pe.2014.06.23 Introduction In recent years, there have been published many papers proposing different control algorithms for doubly fed induction generator (DFIG). Control methods based on nonlinear power flow control, e.g. Direct Power Control (DPC) [1-4], Field Oriented Control (FOC), use variable decomposition into positive and negative sequence components. In these systems Proportional-Integral (PI) controllers are used in synchronous dq frame [5,6], and Proportional-Resonant (PR) controllers - in the stationary &[...]

Direct Torque Control of a Doubly-Fed Induction Generator Connected to Unbalanced Grid DOI:10.15199/48.2016.05.08

Czytaj za darmo! »

The paper presents a direct control of a DFIG electromagnetic torque and proposed scalar variable indirectly responsible for reactive component of instantaneous stator power. The principles of the control are presented and the simulation results of control method performance for balanced and unbalanced grid are given. (Bezpośrednie kontrola momentu maszyny dwustronnie zasilanej w sieci asymetrycznej) Streszczenie. Artykuł przedstawia algorytm sterowania maszyny dwustronnie zasilanej gdzie bezpośredniej kontroli podlega generowany moment elektromagnetyczny oraz zaproponowana zmienna skalarna, która pozwala na kontrolę chwilowej wartości generowanej mocy biernej. Przedstawiono zasadę działania metody sterowania oraz wyniki symulacyjne przy współpracy maszyny dwustronnie zasilanej z siecią symetryczną i asymetryczną. Keywords: doubly-fed induction generator, direct torque control, unbalanced grid operation Słowa kluczowe: maszyna dwustronnie zasilana, bezpośrednia kontrola momentu, sieć asymetryczna Introduction Due to increased amount of renewable energy sources (RES) in total generated national power grids across the Europe, RES reliability and continuous operation is becoming an important issue. Significant generated power share comes from wind energy based plants where one of the commonly used machine type is a doubly-fed induction generator (DFIG). Main features of this type of units include variable speed operation rated from 2/3 up to 4/3 of synchronous one and reduced power three phase back to back voltage converter connected from one side to the grid and from second side to the rotor via slip rings. Converter is usually designed on 1/4 to 1/3 of rated total power. DFIG based power generation units can operate in stand-alone or grid connected mode. Desired power factor can be easily achieved by rotor side converter (RSC) control and to some extend DFIG set-up has capabilities to reduce unfavourable effects of unbalanced and d[...]

Energy Management Method for Doubly Fed Induction Generator with Energy Storage DOI:10.15199/48.2016.06.37

Czytaj za darmo! »

The paper describes metod of energy management in standalone doubly fed induction machine supported by supercapacitor energy storage coupled to the DC link of main back-to-back converter through additional bidirectional DC/DC converter. The main finding presented in the paper are the rules according to which the management of energy in this system is feasible. The implementation of this management presented in the paper, based on PI controllers, is only one way, but the rules that govern the behavior of the system may be adapted to other ways eg. based on fuzzy control. Streszczenie. W artykule opisany jest sposób zarządzania rozpływem energii w układzie prądnicy dwustronnie zasilanej pracującej na wyspę wspomaganej superkondensatorowym zasobnikiem energii sprzężonym z obwodem DC przekształtnika back-to-back prądnicy za pomocą dodatkowego dwukierunkowego przekształtnika DC/DC. Głównym osiągnięciem przedstawionym w artykule jest znalezienie zasad według których zarządzanie energii w tym układzie jest możliwe do zrealizowania. Realizacja tego zarządzania oparta na regulatorach PI jest tylko jednym ze sposobów, ale reguły rządzące zachowaniem układu mogą być adoptowane również do innych sposobów np. opartych o sterowanie rozmyte. (Zarządzanie rozpływem energii w układzie prądnicy dwustronnie zasilanej z magazynem energii) Keywords: DFIG, doubly-fed induction generator, DPC, direct power control, unbalanced grid. Słowa kluczowe: MDZ, maszyna dwustronnie zasilana, DPC, bezpośrednie sterowanie mocą, sieć asymetryczna. Introduction Doubly fed induction machine widely used in multimegawatt grid connected variable speed wind turbines [1][2][3], can also operate as standalone power generators [4][5][6]. Nonetheless, it can operate with other types of energy sources as well [7][8][9]. The doubly fed induction generator can also be coupled with primary movers other than wind turbines, i.e. internal combustion engines ICE [10] or hydroelectric plan[...]

 Strona 1