Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Artur CYWIŃSKI"

Inteligentne sterowanie siecią oświetlenia zewnętrznego DOI:10.12915/pe.2014.06.048

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony poniżej tekst opisuje system zarządzania siecią oświetlenia ulicznego GIS. Opisuje główne moduły systemu, doświadczenia we wdrożeniu, dotychczasowe efekty oraz dodatkowe możliwości polegające na aktywnym zarządzaniu siecią oświetleniową (zdalnym nadzorem, redukcją mocy) w nawiązaniu do programów DSR. Abstract. The paper presents GIS lighting management system to control and monitor public lighting installation. It show main system’s unite, experience in installing, results and further possibility as dynamic management (remote monitoring, control switching and dimming) with reference to DSR programs. (Intelligent Management System for public lighting installation) Słowa kluczowe: oświetlenie uliczne, systemy sterowania i nadzoru GIS, redukcja mocy i energii, DSR. Keywords: public lighting installation, GIS lighting management system, reduce power and energy consumption, DSR. doi:10.12915/pe.2014.06.48 Wstęp Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.), wprowadza obowiązki dla gmin w zakresie planowania i finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na ich terenie. Jest ona zgodna w tym zakresie z ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), która reguluje ustrój, zasady działania i zadania gminy. Szczególnie należy zwrócić uwagę na art. 7 ust. 1 tej ustawy, z którego wynika, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Świadczenie oświetlenia ulic, placów, dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy nie powinno budzić wątpliwości, że jest zbiorową potrzebą wspólnoty, jaką jest gmina. Należy również zwrócić uwagę, że Ustawodawca w art. 7 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym stanowi, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. I tak obowiązek finansowania oświetlenia ulicznego wiąże się z:  koniecznością zapewnienia finansowania do[...]

Current-carrying capacity parallel single-core LV cable DOI:10.15199/48.2016.01.16

Czytaj za darmo! »

The paper presents the problems related to the selection of parallel single-core low voltage cables in terms of their current carrying capacity and accordance with PN-IEC 60364-5-523 national standard, exemplified by electric power transmission from transformer MV/LV 1600kVA, with proximity effects also taken into consideration. Streszczenie. Przedstawiony poniżej tekst opisuje problemy związane z doborem wielowiązkowych linii kablowych niskiego napięcia pod względem obciążalności długotrwałej zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523 na przykładzie wyprowadzenia mocy z transformatora SN/nN 1600kVA z uwzględnieniem wpływu zjawiska zbliżenia. (Obciążalność długotrwała wielowiązkowych linii kablowych nN). Keywords: Multi-conductor parallel cables, current carrying capacity, proximity effects. Słowa kluczowe: wielowiązkowe linie kablowe, obciążalność długotrwała, zjawisko zbliżenia. Introduction While designing networks and electrical installation, a problem that often appears in the practice is how to select properly low voltage cables, taking into account their current-carrying capacity. The main document that is used by the designers is the Polish national standard “Lowvoltage electrical installations - Current-carrying capacity" PN-IEC 60364-5-523:2001 [1] (translation from IEC 60364- 5 part 52 International Standard). The above-given standard along with other publications [2],[3] refer in detail to the configurations of cables, distances between them and their surroundings. The standard introduces various reduction factors as well as other calculative tools that allow for the optimal selection of wires and cables and protection. It seems, however, that the authors of the above mentioned standard and relative studies, in their calculation or research into the mutual influence of parallel cables have focused principally on thermal phenomena. Thus they have neglected the electromagnetic field generated by the flow of currents, whic[...]

Low voltage cable lines made of parallel wires - modelling of spatial configuration DOI:10.15199/48.2016.02.41

Czytaj za darmo! »

Orzedstawiono modele linii kablowych wykonanych z żył równoległych w różnych konfiguracjach przestrzennych i ich wpływ na asymetrię obciążenia. Wyniki pomiarów w wykonanych modelach zostały porównane z wartościami zmierzonymi w układach rzeczywistych. Zaproponowano sposoby ułożenia linii wielowiązkowych zapewniające równomierny rozkład obciążenia oraz maksymalną obciążalność długotrwałą. Modele linii kablowych wykonanych z żył równoległych w różnych konfiguracjach przestrzennych Abstract. The paper presents models of cable lines made of parallel wires in different spatial configurations and their impact on load asymmetry. The results of measurements in the developed models have been compared with measurement values in real-life circuits. The methods have been suggested to lay multi-conductor cables which assure a uniform load distribution and maximum long-lasting load-carrying capacity. Słowa kluczowe: linie kablowe wykonane z żył równoległych, obciążalność długotrwała, zjawisko zbliżenia Keywords: multiconductor parallel cable, current carrying capacities, proximity effects Introduction High current values in supply systems in industry, multistorey office buildings, electric power plants and distribution network in the case of necessity to carry high power from a transformer, generator or a low voltage switching unit make it necessary to apply current tracks with appropriate longlasting and short-circuit current carrying capacities. Usually these are made up as bulk busbars or busways. The methods to design and choose the components of these above mention power tracks have been described in great detail in the literature [1,2]. Unfortunately, sometimes due to financial (in the case of busbars) or technical (usually resulting from the design of the object and the location of devices) limitations, it is not always possible to introduce busbars. An alternative solution may be the application of multi-conductor cables lines made of sin[...]

 Strona 1