Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Artur CICHOWSKI"

Estymacja napięcia niezrównoważenia w obwodzie pośredniczącym trójpoziomowego falownika NPC z wykorzystaniem obserwatora EKF

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nowy algorytm estymacji napięcia niezrównoważenia w obwodzie pośredniczącym falownika 3L-NPC (ang. Three Level Neutral Diode-Clamped Converter) wykorzystujący rozszerzony filtr Kalmana. Algorytm może być wykorzystany do sterowania falownikiem bez czujnika napięcia w punkcie środkowym jak również może służyć do celów diagnostycznych czujnika polegających na porównaniu mierzonej wartości z estymowaną. W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych. Abstract. A new approach to estimate the voltage of unbalance in 3L-NPC dc-link is presented. The algorithm is based on Extended Kalman Filter and simple converter average model. Simulation and experimental results are given to show the validity of the proposed approach. The method can be applied as the voltage of unbalance sensor diagnostic procedure as well. (The voltage of unbalance estimation algorithm for three level neutral point converter). Słowa kluczowe: trójpoziomowy falownik napięcia, filtr Kalmana, estymacja, modulacja Keywords: three level converter, Kalman filter, estimation, modulation Wstęp Parametry obliczeniowe nowoczesnych procesorów DSP [6] (ang. Digital Signal Processor) i układów FPGA (ang. Field Programmable Gate Array) pozwalają na praktyczną realizację złożonych algorytmów sterowania bez ograniczenia zakresu podstawowej funkcjonalności urządzenia. Najczęstszym założeniem takiej realizacji sterowania jest ograniczenie liczby czujników pomiarowych i wprowadzenie na ich miejsce algorytmów estymacji wybranych zmiennych na podstawie bieżących pomiarów. Przykładem takiego działania może być sterowanie falownikiem trójpoziomowym, przestawionym na rysunku 1, bez pomiaru napięcia w punkcie środkowym na podstawie analizy prądów obciążenia [1, 2, 3]. Rys.1. Trójpoziomowy falownik napięcia 3L-NPC Podstawą proponowanych metod jest analiza i porównanie ze sobą wybranych harmonicznych prądu obciążenia i modelu oraz zastosowanie rekursywnych alg[...]

Formowanie napięć wyjściowych trójfazowego przekształtnika sieciowego DOI:10.12915/pe.2014.06.06

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono kompensację dwu zasadniczych zjawisk powodujących zniekształcenia prądów fazowych przekształtnika sieciowego. Pierwszym z nich są zniekształcenia napięcia sieci. W celu ich eliminacji zaproponowano uśrednianie za okres podstawowej harmonicznej uchybu regulatora napięcia obwodu pośredniczącego oraz predykcję napięcia sieci. Drugim natomiast są zniekształcenia napięć wyjściowych przekształtnika sieciowego. Zaproponowano w tym przypadku adaptacyjną metodę ich kompensacji. Abstract. These paper presents compensation of the two main phenomena causing the distortion of the phase currents of the three-phase gridconnected inverter. The first phenomena are the grid voltage distortion. In order to eliminate them grid voltage prediction and averaging of the control error in the dc-link voltage are proposed. The second phenomena is the distortion of the inverter output voltage. In this case an adaptive compensation method is proposed. (Shaping of the output voltages of the three-phase grid-connected inverter). Słowa kluczowe: czas martwy, pojemności pasożytnicze, trójfazowy przekształtnik sieciowy Keywords: dead time compensation, parasitic capacitance, three-phase grid-connected inverter doi:10.12915/pe.2014.06.06 Wstęp W artykule przedstawiono dwa główne zjawiska mające wpływ na kształtowanie napięć wyjściowych przekształtnika sieciowego (rys. 1). W celu zapewnienia sinusoidalnych przebiegów prądów fazowych konieczna jest kompensacja zarówno wpływu zniekształceń napięcia sieci, jak i zniekształceń napięć wyjściowych przekształtnika. W celu eliminacji wpływu zniekształceń napięcia sieci zastosowano jednocześnie trzy algorytmy. Pierwszy z nich eliminował zniekształcenia harmoniczne ze składowych ortogonalnych w stacjonarnym układzie odniesienia [1-3]. Algorytm ten znacząco poprawia jakość działania pętli synchronizacji fazowej, zarówno w stanie statycznym jak i dynamicznym. Drugi wyeliminował wpływ zniekształceń napięc[...]

Bezczujnikowy rozruch wysokoobrotowej maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest przedstawienie bezczujnikowego rozruchu maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi. W pierwszej fazie rozruchu zastosowano sterowanie w układzie otwartym z regulacją składowych prądu stojana. Zaproponowano sposób przełączenia pomiędzy sterowaniami w układzie otwartym i zamkniętym. W układzie zamkniętym do estymacji prędkości wykorzystano rozszerzony filtr Kalmana i bezśladowy filtr Kalmana. Przedstawiono także wpływ dokładności kompensacji zniekształceń napięć wyjściowych falownika na jakość sterowania. Abstract. The aim of this paper is to present the method of the sensorless startup of super high speed permanent magnet motor. In the first part of the startup the current mode as a control strategy was used. In this article the mode of switching the control strate[...]

Wyznaczanie wartości wskaźników diagnostycznych w celu monitorowania zużycia tranzystorów IGBT dużej mocy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nową metodę monitorowania zużycia tranzystorów bipolarnych z izolowaną bramką (IGBT) bezpośrednio w układzie napędowym. Proponowana metoda przeznaczona jest do śledzenia dwóch istotnych objawów starzenia modułów IGBT: rozwarstwiania struktury modułu na skutek termomechanicznego zmęczenia stopu lutowniczego oraz uszkodzeń połączeń drutowych wewnątrz modułu. Monitorowana jest rezystancja cieplna między półprzewodnikiem a podstawą modułu oraz napięcie nasycenia kolektor-emiter IGBT. Abstract. A novel on-drive method of monitoring the ageing effects in IGBT packs is presented. The presented solution is for monitoring of the two important ageing effects encountered in IGBT packs: structure delamination as a result of thermomechanical solder fatigue and wire-bond lift-off. Th[...]

Modelowanie wpływu pojemności pasożytniczych oraz czasu martwego na napięcia wyjściowe falowników wielopoziomowych typu NPC

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ pojemności pasożytniczych na zniekształcenia napięcia wyjściowego wielopoziomowych falowników typu NPC spowodowane wprowadzeniem czasu martwego. Opracowany model pozwala na dokładny opis zniekształceń napięcia oraz jego precyzyjną kompensację znacząco poprawiając jakość formowanego napięcia w szczególności w porównaniu z metodami kompensacji nie uwzględniającymi wpływu pojemności pasożytniczych. Pojemność pasożytnicza została zamodelowana jako szeregowo - równoległe połączenia pojemności pasożytniczych tranzystora oraz pojemności kabla i obciążenia. Abstract.. A simple model is derived and verified for evaluating the effect of parasitic capacitances on the dead-time related voltage distortion in multilevel NPC voltage source inverters. The model permits well-defined and precise compensation of dead-time distortion, exhibiting meaningful improvement on compensation methods neglecting the effects of parasitic capacitances. A simple formula is given for evaluating the capacitances as serial / parallel connections of transistor capacitances and external capacitances (introduced by the cables and load). (Modeling the Effect of Parasitic Capacitances on the Dead-Time Distortion in Multilevel NPC Inverters). Słowa kluczowe: czas martwy, pojemności pasożytnicze, falownik wielopoziomowy NPC Keywords: dead time compensation, parasitic capacitance, multilevel inverters Wstęp Łączniki energoelektroniczne nie są idealnymi elementami, czas wyłączania tranzystora jest krótszy niż czas załączania, stąd by w gałęziach nie następowały zwarcia łączników wprowadza się czas martwy. Konsekwencją wprowadzenia czasu martwego jest pogorszenie jakości formowanego napięcia. Pojawiają się zniekształcenia liniowe takie jak błąd amplitudy i kąta napięcia wyjściowego oraz zniekształcenia nieliniowe, dla których wzrasta zawartość wyższych harmonicznych w formowanym napięciu na wyjściu falownika. Zjawisko wpływu pojemności pasożytniczych na zniek[...]

 Strona 1