Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Molenda"

Właściwości użytkowe ekologicznych olejów formowych z oleju rzepakowego i estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) wprowadzonych do oleju rzepakowego na właściwości użytkowe, w szczególności reologiczne i antyadhezyjne kompozycji stosowanych jako oleje formowe. Oznaczono lepkość kinematyczną, kąt zwilżania na płytce stalowej i temperaturę krzepnięcia tych kompozycji olejowych, a także zidentyfikowano ich wpływ na stan powierzchni formy i betonu oraz zbadano wytrzymałość na ściskanie kształtek betonowych wytworzonych w formach pokrytych badanymi olejami formowymi. Stwierdzono, że wprowadzenie FAME do oleju rzepakowego w ilości 50% (m/m) lub większej wpływa korzystnie na właściwości użytkowe oleju formowego, a przede wszystkim na ich lepkość oraz zwilżalność powierzchni formy. Duży udział FAME w oleju rzepakowym poprawia[...]

Ekologiczne aspekty monitoringu właściwości fizykochemicznych cieczy niskokrzepnących


  W artykule przedstawiono wyniki badań cieczy niskokrzepnącej eksploatowanej w instalacji chłodniczej. Oceniono zmiany właściwości fizykochemicznych cieczy na bazie glikolu propylenowego, istotnych do prawidłowej pracy układu chłodniczego. Przedstawiono również wyniki badań uzyskane za pomocą techniki spektrometrii w podczerwieni. Widoczne są na nich zmiany składu chemicznego cieczy niskokrzepnącej w trakcie eksploatacji.ZUŻYCIE glikolowych cieczy niskokrzepnących rośnie wraz z rozwojem przemysłu. Oznacza to, że wzrasta również ilość odpadów tych cieczy. Ciecze zawierające glikol są używane, m.in. w samochodach, klimatyzacji, systemach ogrzewania, kolejnictwie, odladzaniu samolotów, przemyśle włókienniczym i wielu innych [1÷4]. Najważniejszym składnikiem cieczy niskokrzepnących jest glikol (etylenowy lub propylenowy). Oba są wicynalnymi diolami z polarną strukturą, co czyni je całkowicie rozpuszczalnymi w wodzie. Glikole znacznie obniżają temperaturę krzepnięcia cieczy, jednocześnie podwyższając jej temperaturę wrzenia. Typowa ciecz niskokrzepnąca jest mieszaniną wody, glikolu i niewielkiej ilości dodatków uszlachetniających. W dostępnych na rynku produktach dominuje glikol etylenowy, jednak ze względu na swoją szkodliwość jest stopniowo zastępowany swoim wyższym homologiem. Ze względów ekologicznych, a także ekonomicznych wskazane jest wydłużenie czasu pracy cieczy, co zmniejszy ich zużycie oraz ilość odpadów (niebezpiecznych w przypadku cieczy na bazie glikolu etylenowego), obciążających środowisko naturalne. Poprawna gospodarka tego typu płynami wymaga efektywnych systemów monitorowania właściwoś[...]

Skład chemiczny i mikrostruktura biowęgli otrzymanych pirolitycznie z odpadów roślinnych DOI:10.15199/62.2018.8.29


  Współczesny przemysł rolno-spożywczy jest odpowiedzialny za powstawanie odpadów roślinnych, które stanowią cenne źródło surowca do wytwarzania przydatnych gospodarczo produktów. Wśród odpadów celulozowych generowanych w branży rolno- -spożywczej można wymienić m.in. pestki owoców, łupiny, wytłoki, odpady słomy zbożowej, paździerze roślin włóknistych, biomasę alg i szyszki chmielowe stanowiące odpad po ekstrakcji nadkrytycznej. Na szczególną uwagę zasługuje pirolityczne przetwarzanie odpadów roślinnych, pozwalające na otrzymywanie węgli aktywnych1-7). Pirolityczny rozkład biomasy jest procesem złożonym, podczas którego przebiegają różnego typu reakcje chemiczne, głównie wg mechanizmu rodnikowego. Podstawowym procesem chemicznym jest karbonizacja, której towarzyszą reakcje dehydratacji, izomeryzacji, aromatyzacji, a także utleniania. Doniesienia literaturowe wskazują także na przebieg procesów wtórnych, takich jak kraking, kondensacja oraz powstawanie syngazu. Jakość produktów tych przemian uzależniona jest od parametrów technologicznych, głównie 97/8(2018) 1381 Inż. Marek WOLSZCZAK w roku 1995 ukończył studia inżynierskie w Wyższej Szkole Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Obecnie jest zatrudniony w Zakładzie Technologii Proekologicznych w Instytucie Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu. Specjalność - technologia chemiczna. warunków temperaturowych, a także rodzaju atmosfery ochronnej. W wyniku pirolizy powstają w szczególności węgiel, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, para wodna, tlenki węgla, wodór, a także smoły popirolityczne8). Karbonizacja przebiega w wysokich temperaturach, w atmosferze ochronnej, uniemożliwiającej dostęp powietrza. W temp. 400-600°C większość związków organicznych, w tym celuloza, stanowiąca materiał budulcowy większości odpadów roślinnych, ulega destrukcji z wytworzeniem wolnych rodników, które w dalszych reakcjach rekombinacji tworzą struktury [...]

Modelowanie i monitorowanie autonomicznych instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb mobilnych stacji pomiarowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z doborem komponentów i monitorowaniem autonomicznych instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych do zasilania mobilnych stacji pomiarowych, oświetleniowych, sygnalizacyjnych, ostrzegawczych i innych. Zaprezentowano bardzo przydatny system, przeznaczony do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz projektowych, umożliwiający symulację parametrów wyjściowych różnych modeli modułów fotowoltaicznych pracujących w odmiennych warunkach pogodowych oraz różnie usytuowanych. Abstract. The article discusses selected issues relating to the choice of components and monitoring of autonomous, photovoltaic installations intended for the supply of mobile stations for measuring, lighting, signaling, alert and other applications. The paper presents a very useful system, designed to carry out research and design, which allows the simulation of output parameters for different types of photovoltaic modules working in different weather conditions, and variously located. (Modeling and monitoring of autonomous photovoltaic installations for the needs of mobile measuring stations) Słowa kluczowe: instalacja fotowoltaiczna, mobilna stacja pomiarowa, symulator modułów fotowoltaicznych, system akwizycji danych. Keywords: photovoltaic installation, mobile measuring station, simulator of photovoltaic modules, data acquisition system. Wstęp Autonomiczne instalacje PV (fotowoltaiczne) są szeroko wykorzystywane do zasilania mobilnych oraz stacjonarnych stacji pomiarowych, oświetleniowych, sygnalizacyjnych, telekomunikacyjnych i innych, zwłaszcza w przypadku, gdy występuje problem z dostępem do sieci energetycznej. Z reguły instalacje te składają się z jednego lub kilku modułów PV, akumulatora, regulatora ładowania, obciążenia oraz jeśli to jest konieczne z przetwornicy DC/AC pozwalającej na uzyskanie możliwości zasilania odbiorników o napięciu znamionowym 230V lub innym. Typowy schemat blokowy takiej instalacji [...]

Mobilna stacja pomiarowa do monitorowania jakości wód powierzchniowych oraz alarmowania o stanie zagrożenia skażeniami chemicznymi


  Konieczność ciągłego monitorowania jakości wód powierzchniowych, ujmowanych dla celów komunalnych, podyktowana jest nie tylko obowiązującymi wymaganiami prawnymi, które nakładają na użytkownika wymóg określonych działań w zależności od parametrów czerpanej wody, ale również troską o wczesne wykrywanie pojawiających się skażeń. Od 2004 roku Polska, podobnie jak już wcześniej inne kraje Unii Europejskiej, rozpoczęła realizację idei zrównoważonego gospodarowania wodami, do jakiej zobowiązuje Ramowa Dyrektywa Wodna. Gospodarowanie wodami zgodne z Dyrektywą ma zapewnić rozwój społeczno-gospodarczy przy równoczesnym zapewnieniu potrzeb środowiska przyrodniczego. Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE sporządzona 23 października 2000 r. ma za zadanie stworzenie ram dla wspólnotowych działań w dziedzinie polityki wodnej i zarządzania zasobami wodnymi Europy. RDW jest transponowana przez Ustawę z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, wraz z Ustawą z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2002 roku Nr 233, poz. 1957) oraz szeregiem aktów wykonawczych. Wymagania metrologiczne W tabeli 1 zestawiono wybrane wymagania, jakie muszą spełniać wody powierzchniowe, przeznaczone do spożycia [1]. Zaliczenie wód przeznaczonych do spożycia do jednej z ww. kategorii, w oparciu o wyniki monitoringu, stanowić będzie przesłankę do podejmowania odpowiednich zabiegów uzdatniania wody. W założeniach projektu przyjęto, że stacja będzie realizować monitoring diagnostyczny i monitoring operacyjny. Monitoring diagnostyczny, będący monitoringiem stałym, ma za zadanie określanie stanu jakościowego środowiska wodnego poprzez określanie stanu: ekologicznego (elementy biologiczne, hydromorfologiczne, fizyczno-chemiczne) i chemicznego wód. Umożliwia ocenę długoterminowych zmian stanu środowiska wodnego. Monitoring operacyjny jest niezbędny do wykrywania nagłych zagrożeń jakości środowiska i lokalizowania mi[...]

 Strona 1