Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marlena Owczuk"

Biodiesel, a ochrona środowiska

Czytaj za darmo! »

Światowy rozwój przemysłu motoryzacyjnego w bardzo istotny sposób wpływa na zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Głównym problemem jest tu emisja szkodliwych gazów pochodzących ze spalania paliw w silnikach samochodowych. Z tego względu, a także z powodu zmniejszania się rezerw ropy naftowej, konieczne jest promowanie biopaliw wytworzonych z surowców odnawialnych. Stosowanie paliw alternatywnych może wpłynąć na zmniejszenie wielkości emisji szkodliwych gazów i związanego z tym zanieczyszczaniem środowiska. Stosowne nowe modyfikacje uregulowań prawnych zostały już przygotowane w Unii Europejskiej. Effects of combustion of rapeseed oil Me ester-contg. and com. gas oils in a motorcar engine on the emission of NOx, CO, hydrocarbons and particulate matter in flue gases were [...]

Wpływ rodzaju paliwa stosowanego w silniku o zapłonie iskrowym na skład spalin DOI:10.15199/62.2018.11.19


  Na skutek rosnącego zapotrzebowania na energię oraz sukcesywnie zaostrzanych wymagań środowiskowych ograniczających wielkość emisji szkodliwych składników spalin, na świecie obserwuje się wzrost zainteresowania alternatywnymi nośnikami energii. Zalicza się do nich m.in. paliwa gazowe, które w porównaniu z paliwami konwencjonalnymi umożliwiają ograniczenie wielkości stężeń toksycznych składników spalin1) i ograniczenie emisji cząstek stałych2, 3). Do paliw tych należy skroplona mieszanina propanu i butanu LPG (liquefied petroleum gas)4-6), gaz ziemny (metan) w postaci skroplonej LNG (liquefied natural gas) lub sprężonej CNG (compressed natural gas), zwane paliwami metanowymi7, 8) oraz wodór9, 10). Z uwagi na brak zdolności paliw gazowych do samozapłonu ich wykorzystanie do zasilania silników o zapłonie samoczynnym (ZS) jest problematyczne. Z tego względu zasilanie gazowe najczęściej jest realizowane w silnikach o zapłonie iskrowym (ZI) zasilanych benzyną11-13) po ich adaptacji do zasilania paliwem gazowym lub po konwersji silnika o ZS do silnika o ZI. Wykorzystanie paliw gazowych do zasilania silników o ZS wymaga zmiany układu zasilania silnika z jednopaliwowego na dwupaliwowy14- 16). Silnik jest wówczas zasilany paliwem gazowym i pilotującą dawką oleju napędowego17, 18). Oprócz stosowanych rozwiązań dotyczących przystosowania silnika do zasilania paliwem gazowym produkowane są także nowoczesne silniki gazowe, fabrycznie dostosowane do zasilania paliwem gazowym. Pojazdy z takimi silnikami są dostępne u wielu producentów samochodów osobowych (np. Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Volkswagen)19-21), a także ciężarowych i autobusów (np. Kamaz, MAN, Iveco, Volgabus, STORK)22). W Polsce spośród paliw gazowych do zasilania silników pojazdów od wielu lat powszechnie stosowany jest LPG, a wykorzystanie paliw metanowych na cele transportowe wciąż stanowi kierunek niszowy. Najpopularniejszy spośród paliw metanowych jest CNG. W porów97/ 11(201[...]

Effect of biogas composition on performance of the engine Wpływ składu biogazu na parametry eksploatacyjne silnika DOI:10.15199/62.2016.11.21


  Distillery residue, sludge from wastewater treatment plants, biodegradable fraction of municipal waste and green waste were fermented to biogas (MeH content 52-62% by vol.) used then as a fuel for the dual fuel engine in tractor to study the fuel consumption and emissions of exhaust gases. The replacement of MeH by corresponding amt. of biogas resulted in an increase in fuel consumption and CO emissions. Zbadano wpływ rodzaju substratu na skład chemiczny biogazu, pod względem udziału metanu i ditlenku węgla. Średnia zawartość metanu w otrzymanym biogazie z surowców różnego pochodzenia (wywar gorzelniany, osady z oczyszczalni ścieków, frakcja biodegradowalna odpadów komunalnych, odpady zielone) wynosiła 52-62% obj. W badaniach silnikowych sprawdzono możliwość wykorzystania dwóch rodzajów biogazu do zasilania dwupaliwowego silnika ciągnika rolniczego w aspekcie zużycia paliwa oraz emisji składników spalin. Stwierdzono, że zastąpienie metanu tożsamą dawką biogazu powodowało wzrost zużycia paliwa. Ponadto, wraz ze zwiększaniem zawartości metanu w paliwie gazowym wzrastała emisja węglowodorów i tlenku węgla(II). Nie stwierdzono istotnego wpływu składu paliwa gazowego na wielkość emisji tlenków azotu i cząstek stałych.Wyczerpujące się złoża paliw kopalnych zmuszają do poszukiwania alternatywnych paliw lub źródeł zasilania. Ilość paliw konwencjonalnych wykorzystywanych do zasilania pojazdów można zmniejszyć m.in. poprzez poprawę efektywności ich spalania1), optymalizację sposobu sterowania silnika2), ekologiczną eksploatację pojazdu lub downsizing3). Innym sposobem może być zastosowanie zasilania hybrydowego (tradycyjnego i elektrycznego)4, 5) lub zastąpienie części paliwa konwencjonalnego paliwem alternatywnym (najczęściej etanolem lub estrami kwasów tłuszczowych). Przykłady paliw zawierających biokomponent w postaci estrów kwasów tłuszczowych to paliwa B20 (20% obj. estrów i 80% obj. oleju napędowego) lub B80 (80% obj. estr[...]

 Strona 1