Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof KRYKOWSKI"

Nowoczesne układy sterowania przenośników taśmowych typu Legmet z nadążnym napinaniem taśmy

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono analizę pracy układu napędowego przenośnika taśmowego typu Legmet z nadążnym napinaniem taśmy. Opisano sposoby sterowania przenośników dla energooszczędnych układów napędowych. Proponowana konstrukcja układu napędowego przenośnika (dwa silniki o różnych prędkościach obrotowych) daje znaczne efekty ekonomiczne. Wyniki badań przemysłowych przenośnika typu Legmet N 1000 potwierdziły zalety proponowanego rozwiązania Abstract. The paper presents an analysis of the drive system a belt conveyer type Legmet, with follow up stretch the belt. Some variants of control system for energy saving drive systems are described in the paper. Proposed construction of the conveyer drive system (two motors with different speed) gave a considerable economic effect. Results of indu[...]

Control system design using rapid prototyping method on the examples of voice controlled mobile robot and 6dof parallel manipulator DOI:10.15199/48.2015.06.23

Czytaj za darmo! »

The subject of the paper is a description of a process of a control system development using a rapid prototyping approach. The purpose of this article is to present a control system design process on two examples of electromechanical devices. The first example is a mobile wheeled robot, guided by operator's voice commands and the second example is a parallel manipulator based on permanent magnet brushless DC (PM BLDC) motors. Streszczenie. Przedmiotem artykułu jest opis procesu projektowania systemu sterowania z wykorzystaniem metody szybkiego prototypowania. Celem publikacji jest przedstawienie tego procesu w oparciu o dwa przykłady urza˛dzen´ elektromechanicznych. Pierwszym przykładem jest kołowy robot mobilny, kierowany za po´srednictwem głosowych polece´n operatora, drugi przykład dotyczy manipulatora równoległego nap˛edzanego sze´scioma silnikami bezszczotkowymi pra˛du stałego z magnesami trwałymi. (Opracowanie systemu sterowania przy użyciu metody szybkiego prototypowania na przykładach robota mobilnego kierowanego poleceniami głosowymi i manipulatora równoległego o sześsciu stopniach swobody) Keywords: rapid prototyping, control system, parallel manipulator, mobile robot, voice control Słowa kluczowe: szybkie prototypowanie, system sterowania, manipulator równoległy, robot mobilny,sterowanie głosem Introduction The subject of the paper is a development of control systems using rapid prototyping method. We present the approach on two examples from area of electric drives and robotics. First of them concerns voice controlled, wheeled, semi-autonomous robot and the other example is a part of 6DOF (six-degree-of-freedom) parallel manipulator drive based on six PM BLDC (permanent magnet brushless DC) motors. The applied methods of control are called “Software in the Loop" and “Hardware in the Loop" [7], it is one of modern ways of control system design, development and testing. We have applied MATLAB-SIMULINK soft[...]

Tętnienia prądu zasilającego bezszczotkowy silnik prądu stałego DOI:10.12915/pe.2014.06.022

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzone rozważania dotyczyły bezszczotkowego silnika prądu stałego wzbudzanego magnesami trwałymi i z komutatorem elektronicznym o strukturze mostka 3-fazowego.W artykule opisano zjawisko pojawiania się, przy dużych obciążeniach, ujemnej składowej tętniącej w prądzie zasilającym taki silnik. Zwrócono uwagę na zmiany struktury przekształtnika w zależności od prędkości wirowania, indukcyjności silnika oraz wielkości obciążenia. Przeanalizowano wpływ indukcyjności silnika i prędkości wirowania silnika na pojawianie się w prądzie źródła ujemnej składowej tętniącej i określono wpływ tej składowej na tętnienia momentu oraz na charakterystyki mechaniczne silnika. Analizę teoretyczną poparto badaniami symulacyjnymi na modelach komputerowych wykonanych dla oprogramowania Matlab-Simulink. Abstract. The conducted considerations concerned PM BLDC motor controlled by electronic commutator, based on the 3-phase bridge. A phenomenon of negative pulsating component appearing in current, which powers the motor in case of high load is described in the paper. The attention has been paid on changes of the converter structure depending on rotational velocity, inductance and load of the motor. Influence of motor inductance and rotational velocity on appearance of negative pulsating component in motor current has been analyzed. The influence of that component on torque pulsations and mechanical characteristics of the motor has been defined . Theoretical analysis was supported by simulation research realized on computer models elaborated in Matlab-Simulink software.(Current ripples in PM BLDC motor supply) Słowa kluczowe: Bezszczotkowy silnik prądu stałego, napęd elektryczny, energoelektronika, silniki wzbudzane magnetoelektrycznie. Keywords: Permanent magnet brushless, electric drive, power electronics, motors with PM excitation. doi:10.12915/pe.2014.06.22 Wprowadzenie Zasada działania i podstawowe właściwości silnika PM BLDC są obszernie opisane między i[...]

Wysokoobrotowy silnik PM BLDC

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono prototypowy wysokoobrotowy bezszczotkowy silnik prądu stałego PM BLDC. Podano jego zasadę działania i sterowania oraz przedstawiono koncepcję rozwiązania. Omówiono niekorzystne zjawiska występujące przy projektowaniu oraz sposoby ich ograniczenia. W ostatniej części artykułu zamieszczono wybrane wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych. Abstract. The prototype of high-speed permanent brushless DC motor is presented in the paper. The principle of operation, control method and construction of high-speed motor are described. Disadvantageous phenomena appearing in high-speed PM BLDC motor and their methods of limitation during design process are considered. Selected cases of computer analyses and results of laboratory tests are presented in final part of pape[...]

Opracowanie i budowa wysokoobrotowego silnika wzbudzanego magnesami trwałymi

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki prac związanych z budową wysokoobrotowego silnika bezszczotkowego prądu stałego PM BLDC. Omówiono trudności występujące przy projektowaniu takiego silnika oraz koncepcję prototypu. Przedstawiono wybrane wyniki analizy komputerowej obwodów elektrycznych i magnetycznych, a także badań laboratoryjnych w postaci zarejestrowanych przebiegów napięć i prądów. W wielu procesach technologicznych występuje konieczność korzystania z napędów wysokoobrotowych, czyli napędów wirujących z dużą prędkością obrotową. Do dziedzin gospodarki i życia codziennego, w których korzysta się często z silników wysokoobrotowych należą elektronarzędzia, przemysł samochodowy i wojskowy oraz modelarstwo, stomatologia, protetyka itp. W tabeli przedstawiono zakresy prędkości sil[...]

 Strona 1