Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof TOMALCZYK"

Influence of square wave harmonic components on the efficiency of a piezoelectric transformer in a converter circuit

Czytaj za darmo! »

The paper considers the influence of high harmonic components of the square wave input voltage on the efficiency of a piezoelectric transformer (PT). The efficiency analysis results of a 40W ring-shaped step-down prototype PT are presented. The analysis includes comparison of PT operation efficiency with several different input voltage harmonics combinations from pure sinusoidal to full-square signals. A simple selective harmonic elimination method is introduced as an alternative to series inductance used as input matching circuit in most today’s PT-based converters. Streszczenie. W artykule rozważany jest wpływ wyższych składowych harmonicznych napięcia wejściowego na sprawność transformatora piezoelektrycznego (PT). Przedstawione są wyniki analizy sprawności prototypowego pierścieniowego PT o mocy 40W dla różnych zawartości harmonicznych. Zaproponowana jest prosta i skuteczna metoda selektywnej eliminacji harmonicznych celem poprawy sprawności pracy PT. (Wpływ składowych harmonicznych przebiegu prostokątnego na sprawność transformatora piezoelektrycznego pracującego w układzie przetwornicy impulsowej) Keywords: DC/DC converter; piezoelectric transformer; efficiency. Słowa kluczowe: przetwornica DC/DC, transformator piezoelektryczny, sprawność. Introduction A theoretical basis for piezoelectric transformers (PTs) was first published in 1956 [1], however only the recent technological advances allowed its practical realization. With the introduction of new “hard" piezoelectric materials, like PZT (lead zirconate-titanate), extraordinarily high mechanical quality factor values (Qm > 1000) became available. Piezoelectric components fabricated of these materials have very narrow operation frequency range but also potentially very high efficiency for energy transformation. This resulted in new applications of piezoelectric technology - besides the variety of sensors and actuators, piezoelectric energy transducers have been pr[...]

Specjalności kierunku EiT a potrzeby studentów i pracodawców DOI:10.15199/48.2018.09.32

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach w Politechnice Łódzkiej (PŁ) można zaobserwować malejące zainteresowanie kierunkiem studiów "Elektronika i Telekomunikacja" (EiT). Na studiach dziennych inżynierskich z przyjmowanych corocznie ok. 130 osób, na drugim roku pozostaje nie więcej niż 50. Na studiach zaocznych z kolei studiuje co najwyżej kilkanaście osób na roku. Na studia dzienne drugiego stopnia kierunku EiT decyduje się ok. 30 osób rocznie. Z obserwacji i rozmów ze studentami wynika, że niegdyś bardzo popularny kierunek EiT obecnie często traktowany jest jako wybór alternatywny wobec nieprzyjęcia na inne kierunki pierwszego wyboru, głównie "Informatykę". Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich latach zapotrzebowanie na specjalistów informatyków znacznie wzrosło. Szczególnie dotyczy to lokalnego rynku pracy. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii informacyjnych, ma też miejsce istotny postęp w zastosowaniach tradycyjnych dziedzin inżynierii elektrycznej jak elektrotechnika, energetyka czy automatyka. Rys.1. Sposób prezentacji przedmiotów składających się na "bloki obieralne" na stronie internetowej z programami studiów PŁ - przykład dla semestru V studiów dziennych pierwszego stopnia kierunku EiT [2]. Zwraca uwagę brak informacji o sposobie łączenia przedmiotów w bloki, ograniczającym możliwość swobodnego ich wyboru 134 PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 94 NR 9/2018 Dzisiejszą elektronikę można pozycjonować jako dziedzinę z pogranicza kompetencji informatycznych i elektrycznych. Sprawia to, że obecnie coraz trudniej jednoznacznie wyróżnić specyficzne dla elektroniki cele kształcenia na tle dziedzin pokrewnych. W odniesieniu do kierunku studiów cele te określone są ogólnie dla obowiązkowej części programu oraz bardziej szczegółowo dla części fakultatywnego wyboru. W PŁ w pierwszej kolejności analizie poddana została część fakultatywna. Stan obecny i proponowane zmiany Obecnie realizowany program studiów na kierunku "Elektronika [...]

 Strona 1