Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JUSTYNA SZLAGOWSKA-SPYCHALSKA"

Modelowanie metody pomiaru grubości warstw zahartowanych indukcyjnie z wykorzystaniem zjawiska prądów wirowych

Czytaj za darmo! »

Użyteczność wielu elementów konstrukcyjnych zwiększa się dzię- ki zastosowaniu obróbki powierzchniowej. Jedną z podstawowych cech determinujących jakość tych elementów jest grubość uzyska- nych warstw wierzchnich. W ramach kontroli jakości procesów technologicznych grubość ta jest mierzona rutynowo w wielu gałę- ziach przemysłu, np. w przemyśle samochodowym, maszynowym, petrochemicznym, lotniczym. Pomiar grubości warstw wierzch- nich może być wykonywany bezpośrednio na przekroju detalu lub metodami pośrednimi, bazującymi na zjawiskach zachodzących w warstwie oraz na jej granicy z podłożem. Ze względu na rosną- cą potrzebę skrócenia czasu badań kontrolnych na różnych etapach produkcji, a także częstą konieczność kontroli w czasie eksploata- cji, coraz powszechniej stosowane są w tym celu metody pośrednie o charakterze nieniszczącym. Do przemysłowych pomiarów grubości warstw stosuje się mię- dzy innymi metodę prądów wirowych, która jest stosowana do ba- dań o charakterze "powierzchniowym i podpowierzchniowym". W podstawowej wersji metoda ta ma charakter porównawczy i wymaga kalibracji [1], co jest istotnym ograniczeniem w szcze- gólności w przypadku elementów o złożonej geometrii. Z drugiej strony rozwój metod symulacji numerycznych pozwala na oblicze- nia charakterystyk wiroprądowych, umożliwiających bezpośrednie wyznaczenie grubości warstw metodą prądów wirowych. Możliwości zastosowania Metody [...]

 Strona 1